Förordning (1986:364) om anställningar vid forskningsråd

SFS nr
1986:364
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1472
Upphävd
2001-02-01

Anställningar

1 § Forskningsråden inom Socialdepartementets,
Utbildningsdepartementets och Jordbruksdepartementets
verksamhetsområden får anställa professorer, forskare och
forskarassistenter samt de övriga arbetstagare som behövs för
verksamheten.

Professorer, forskare och forskarassistenter som är anställda
vid ett forskningsråd skall arbeta vid universitet eller
högskolor som forskningsrådet bestämmer i samråd med det
universitet eller den högskola där arbetet skall utföras.
Förordning (1998:1545).

Anställning som professor

2 § En professor får anställas för att främja forskning inom
nya områden och samarbete mellan olika forskningsområden.

En professor skall bedriva forskning och i övrigt ha hand om de
uppgifter som forskningsrådet bestämmer efter samråd med det
universitet eller den högskola där arbetet skall utföras.

En professor skall anställas tills vidare, dock längst sex år.
Förordning (1998:1545).

3 § En professor anställs genom beslut av forskningsrådet.

I anställningsärendet skall rådet hämta in yttranden från minst
två personer som är särskilt förtrogna med anställningens
ämnesområde. Det skall finnas både kvinnor och män bland dessa
personer, om inte synnerliga skäl talar emot detta.

Endast den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk
skicklighet får anställas som professor. Vid anställningen
skall i övrigt bestämmelserna i 4 kap. 15-18 och 22 §§
högskoleförordningen (1993:100) gälla i tillämpliga delar.
Förordning (1998:1545.)

Anställning som forskare

4 § Forskare bör anställas särskilt för att få till stånd
forskning inom nya områden och för att bidra till att öka
rekryteringen till forskarbanan. Förordning (1998:1545).

5 § Den som är anställd som forskare har som främsta skyldighet
att bedriva forskning. Vidare skall forskaren i sin vetenskap
handleda doktorander som deltar i forskarutbildning, bedöma
doktorandernas prestationer och undervisa främst inom
forskarutbildning.

Omfattningen av arbetsuppgifterna, med undantag av skyldigheten
att bedriva forskning, fastställs av forskningsrådet efter
samråd med den myndighet där arbetet skall utföras. Huvuddelen
av dessa arbetsuppgifter skall avse handledning.

Forskaren skall följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet
och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för
forskarens arbete. Forskarens verksamhet skall anordnas på det
sätt som är mest ändamålsenligt med hänsyn till de
arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen samt
forskningens och utbildningens krav. Förordning (1998:1545).

6 § Behörig att anställas som forskare är den som dels har
avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig
kompetens, dels har visat pedagogisk skicklighet. Förordning
(1998:1545).

7 § Vid anställning av en forskare skall särskild vikt fästas
vid vetenskaplig skicklighet. Förordning (1998:1545).

8 § En forskare skall anställas genom beslut av
forskningsrådet.

I anställningsärendet skall rådet hämta in yttranden från minst
två personer som är särskilt förtrogna med anställningens
ämnesområde. Av dessa får högst en vara ledamot av rådet. Det
skall finnas både kvinnor och män bland de personer som rådet
hämtar in yttrande från, om inte synnerliga skäl talar emot
detta. Förordning (1998:1545).

9 § En forskare skall anställas tills vidare, dock längst tre
år. Anställningen får förnyas utan att den kungörs ledig. Den
sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år
eller, om det finns särskilda skäl, sju år. Förordning
(1998:1545).

Anställning som forskarassistent

10 § För anställning som forskarassistent skall bestämmelserna
om behörighet, bedömningsgrunder och tidsbegränsning av
anställning i 4 kap. 10 och 17 §§ samt 30 § 5
högskoleförordningen (1993:100) gälla i tillämpliga delar.
Förordning (1998:1545).

Överklagande

11 § Ett forskningsråds beslut om anställning enligt denna
förordning får överklagas hos Överklagandenämnden för
högskolan, om inte något annat följer av särskilda
föreskrifter. Nämndens beslut i överklagade ärenden får inte
överklagas. Förordning (1998:1545).

Övergångsbestämmelser

1998:1545

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Om ett förfarande som rör anställning som professor har
påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 1999, skall 4
kap. 16 och 19 §§ högskoleförordningen (1993:100) i den lydelse
som gällde närmast före den 1 januari 1999 tillämpas i stället
för 4 kap. 17 § första stycket och 18 § högskoleförordningen i
den lydelse som gäller från och med den 1 januari 1999.

3. Om ett förfarande som rör anställning som forskarassistent
har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 1999, skall
bestämmelserna i 4 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100) i
den lydelse som gällde närmast före den 1 januari 1999
tillämpas i stället för 4 kap. 17 § första stycket
högskoleförordningen i den lydelse som gäller från och med den
1 januari 1999.

Om en person har förordnats på en tjänst som forskarassistent
med stöd av 4 kap. 21 § 6 högskoleförordningen i dess lydelse
närmast före den 1 januari 1999, skall äldre bestämmelser
tillämpas också vid förnyelse eller förlängning av förordnandet
som sker den 1 januari 1999 eller senare.

I fråga om den som innehaft en tjänst som forskarassistent före
den 1 januari 1999 skall 4 kap. 13 § andra stycket
högskoleförordningen i den lydelse som gällde närmast före den
1 januari 1999 tillämpas i stället för 4 kap. 10 § andra
stycket högskoleförordningen i den lydelse som gäller från och
med den 1 januari 1999.