Lag (1986:378) om förlängt barnbidrag

SFS nr
1986:378
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:825

1 § En elev i grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag av
allmänna medel med 1 050 kronor i månaden från och med
kvartalet efter det under vilket eleven fyllt 16 år. Detsamma
gäller elever som deltar i motsvarande utbildning i sameskolan,
en riksinternatskola eller en sådan fristående skola som avses
i 9 kap. 1 eller 2 § skollagen (1985:1100). Lag (2005:825).

2 § Rätt till förlängt barnbidrag enligt 1 § har även elever i
särskolan eller specialskolan och elever som deltar i motsvarande
utbildning i en fristående skola som är statsunderstödd eller står
under statlig tillsyn.

3 § Förlängt barnbidrag lämnas till och med den månad eleven slutför
utbildningen eller avbryter studierna. Lag (1986:383).

4 § Förlängt barnbidrag kan lämnas till en elev vid sådan skola
utomlands som åtnjuter svenskt statsbidrag under förutsättning att
eleven deltar i utbildning som i huvudsak motsvarar den som ges vid
grundskolan här i riket.

5 § Förlängt barnbidrag lämnas endast till elever som är
bosatta i Sverige.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem
som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller
också bestämmelser om förmåner vid utandsvistelse och anmälan
m.m. Lag (2004:815).

6 § Frågor om förlängt barnbidrag handhas av
Försäkringskassan. Lag (2004:815).

7 § Ansökan om förlängt barnbidrag enligt 4 § görs hos
Försäkringskassan. Annat förlängt barnbidrag lämnas utan
ansökan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för den som driver en skola
att lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna
lag. Lag (2004:815).

8 § I fråga om förlängt barnbidrag tillämpas även följande
bestämmelser i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

4 § om rätt att barnbidraget, m.m.,

5 § om utbetalning av barnbidrag till annan på framställning av
socialnämnd,

7 § om rätt för kommunalt organ att uppbära allmänt barnbidrag,

11 § om tid och sätt för utbetalning av barnbidrag, m.m.,

12 § om återbetalningsskyldighet m.m.,

13 § om överlåtelse och utmätning av rätt till allmänt
barnbidrag,

14 § om verkställighetsföreskrifter, indragning eller
nedsättning av ersättning, skyldighet att lämna uppgifter och
utredningsåtgärder,

15 § om ändring av beslut samt om överklagande,

18 § om verkställighet av Försäkringskassans och domstols
beslut, och

19 § om överenskommelser med främmande makt.
Lag (2004:815).

9 § Centrala studiestödsnämnden skall till Försäkringskassan
lämna uppgifter om vilka studerande som beviljats studiehjälp i
form av studiebidrag för det andra kvartalet varje år.
Lag (2004:815).

Övergångsbestämmelser

1991:494

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.

1992:385

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. De nya föreskrifterna gäller
inte för förlängt barnbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

1999:812

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förlängt
barnbidrag för tid före ikraftträdandet.

2005:825

1. Denna lag träder i kraft den 5 december 2005 och tillämpas
på förlängt barnbidrag som lämnas för tid efter utgången av år
2005.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på förlängt
barnbidrag för tid före utgången av år 2005 om inte annat
följer av 3.

3. För månaderna oktober-–december 2005 lämnas förlängt
barnbidrag med ytterligare 100 kronor per månad.