Förordning (1986:38) om återbetalning av exportdepositioner för skogsprodukter

SFS nr
1986:38
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-01-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

1 § Denna förordning avser återbetalning av medel som har deponerats
enligt lagen (1984:502) om exportdepositioner för skogsprodukter och
som innestår på konto hos riksbanken.

2 § Om behållningen på kontot den 1 januari 1986 uppgick till högst 1
miljon kronor inklusive ränta, skall riksbanken snarast möjligt betala
tillbaka det deponerade beloppet.

3 § I andra fall än som avses i 2 § skall riksbanken efter särskild
ansökan snarast möjligt betala tillbaka det deponerade beloppet, i den
mån det har deponerats för export av skogsprodukter hänförliga till
tulltaxenummer 44.05–44.15.