Förordning (1986:397) om resurser för påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan

SFS nr
1986:397
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:743
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om vissa resurser för
påbyggnadsutbildningar i kommunernas och landstingskommunernas
gymnasieskolor.

2 § I förordningen avses med

påbyggnadsutbildning specialkurs som bygger på en minst tvåårig
gymnasial utbildning,

RA-förordningen förordningen (1984:795) om försöksverksamhet med
beslut av länsskolnämnderna om regionalt arbetsmarknadsanknutna
påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan,

RA-kurs påbyggnadsutbildning som utformas av länsskolnämnden med stöd
av RA-förordningen,

30-klass klass som är fulltalig med 30 elever,

16-klass klass som är fulltalig med 16 elever,

veckotimme en lektion i veckan i en årskurs eller, i fråga om
påbyggnadsutbildning som är kortare än en årskurs, en lektion i veckan
i sådan utbildning,

lärarveckotimme veckotimme för lärare och andra som fullgör
undervisning.

3 § Föreskrifterna i denna förordning skall tillämpas i fråga om
påbyggnadsutbildningar som utformas av skolöverstyrelsen med stöd av
skolförordningen (1971:235) eller av en länsskolnämnd med stöd av RA-
förordningen.

Klassernas storlek

4 § Påbyggnadsutbildningar skall bedrivas i 30-klasser. En
påbyggnadsutbildning som till övervägande delen består av undervisning
i arbetsteknik skall dock anordnas i 16-klass.

Icke yrkesinriktade ämnen

5 § Svenska, engelska, matematik och andra icke yrkesinriktade ämnen
får inte ingå i en yrkesinriktad påbyggnadsutbildning som bygger på en
studieväg där ämnet är obligatoriskt för eleverna under två år eller
mer.

Lärarveckotimmar

6 § Av 8 kap. 1 § femte stycket skolförordningen (1971:235) och 3 §
RA-förordningen framgår att antalet veckotimmar för eleverna får
bestämmas till högst 38.

I fråga om antalet lärarveckotimmar gäller föreskrifterna i 7–9 §§.

7 § Antalet lärarveckotimmar i påbyggnadsutbildningar som anordnas i
16-klasser får vara högst 35.

8 § Antalet lärarveckotimmar i påbyggnadsutbildningar som anordnas i
30-klasser får vara högst 30.

Om det i en påbyggnadsutbildning ingår ämnen som kräver laborationer
eller metod- eller konstruktionsövningar, får upp till fem ytterligare
lärarveckotimmar tas i anspråk för att möjliggöra delning av klass, om
antalet elever är lägst 17.

Undantag

9 § Om det finns synnerliga skäl, får skolöverstyrelsen i fråga om
påbyggnadsutbildningar som överstyrelsen utformar göra avsteg från
föreskrifterna i 5, 7 och 8 §§ samt i fråga om RA-kurser i enskilda
fall medge länsskolnämnden att göra sådana avsteg.

Övergångsbestämmelser

1986:397

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

2. Påbyggnadsutbildningar vilkas utformning skolöverstyrelsen eller en
länsskolnämnd har fastställt före ikraftträdandet och som avviker från
förordningen skall snarast bringas i överensstämmelse med denna. I
avvaktan på sådan ändring får en påbyggnadsutbildning anordnas i sin
utformning vid ikraftträdandet, dock inte efter utgången av juni
1989.