Förordning (1986:412) om strukturstöd inom byggarbetsmarknaden

SFS nr
1986:412
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:337
Upphävd
1992-07-01

Allmänna villkor

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statligt strukturstöd
inom byggarbetsmarknaden.

2 § Strukturstöd kan lämnas till ett aktiebolag eller en annan
juridisk person som inom en region bedriver verksamhet i syfte att
genom rehabilitering och arbete återföra vissa arbetslösa
byggnadsarbetare till den ordinarie arbetsmarknaden.

3 § Strukturstöd får lämnas vid anställning av arbetslösa byggnads-
och anläggningsarbetare som är arbetshandikappade eller har fyllt 55
år och som anvisas till anställningen av den offentliga
arbetsförmedlingen.

Strukturstöd får dock inte lämnas, om den arbetslöse bedöms ha
möjlighet att få en anställning utan sådana stödinsatser som avses i
denna förordning.

4 § Innan anvisning till anställning sker skall arbetsförmedlingen
samråda med byggbranschens regionala anpassningsgrupp inom berörd
region. Förordning (1986:745).

5 § Strukturstöd får lämnas endast om det i anställningen utgår lön
och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller
anställningsförmåner som är jämförbara med förmåner enligt
kollektivavtal i branschen.

6 § Strukturstöd får lämnas endast för anställningar som gäller tills
vidare.

Stödets storlek m.m.

7 § Strukturstödet får lämnas med högst 75 procent av hela
lönekostnaden under högst tre år för samma arbetstagare.

8 § Har en arbetstagare för vilken stöd utgått enligt 7 § efter tre år
inte kunnat beredas annan anställning, får strukturstöd lämnas för
arbetstagaren med högst 50 procent av hela lönekostnaden under
ytterligare högst två år. Förordning (1990:501).

9 § Strukturstöd får inte lämnas till den som för samma insats uppbär
bidrag enligt andra bestämmelser.

Övriga bestämmelser

10 § AMS bestämmer vilka arbetsgivare som kan få strukturstöd.

Länsarbetsnämnden beslutar om strukturstöd efter samråd med
arbetsgivaren och betalar ut stödet. Förordning (1986:745).

11 § Bestämmelserna i 21–23 §§ förordningen (1987:405) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning
tillämpas. Förordning (1987:419).

12 § Innan ett ärende om strukturstöd avgörs, skall berörda
arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig. Förordning
(1989:160).

13 § Beslut att inte anvisa någon till en anställning med strukturstöd
får inte överklagas. Rätten att överklaga beslut följer i övrigt av 50
och 51 §§ förordningen (1988:1139) med instruktion för
arbetsmarknadsverket. Förordning (1988:1592).

14 § har upphävts genom förordning (1987:419).

Övergångsbestämmelser

1990:501

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om strukturstöd som har beviljats före
ikraftträdandet.