Förordning (1986:414) om rekryteringsstöd

SFS nr
1986:414
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1275
Upphävd
1998-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statligt
rekryteringsstöd, vikariatsstöd och utbildningsstöd.

Rekryteringsstöd får lämnas till arbetsgivare vid anställning av
arbetslösa enligt 3 §. Stöd lämnas endast i den utsträckning det är
förenligt med artikel 92 i Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen.

Vikariatsstöd och utbildningsstöd får lämnas enligt 6 a-6 b §§.
Förordning (1996:1427).

2 § Rekryteringsstöd får inte lämnas vid statligt reglerade
anställningar.

Rekryteringsstöd får inte heller lämnas vid anställningar inom

1. syntetfiberindustrin,

2. bilindustrin,

3. stålindustrin,

4. varvsindustrin,

5. fiskerisektorn,

6. transportsektorn, eller

7. jordbrukssektorn. Förordning (1996:1427).

Rekryteringsstöd

3 § Rekryteringsstöd får inom ramen för tillgängliga medel
lämnas vid anställning av den som anvisas till anställningen av
länsarbetsnämnden om

1. denna person under minst tolv månader varit anmäld som
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den
ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver, och

2. denna persons sysselsättningssituation inte kan lösas på
något annat sätt.

Villkoret enligt första stycket 1 gäller inte för personer med
arbetshandikapp. Villkoret gäller inte heller under tiden den 1
april-den 31 december 1997 för ungdomar under 25 år som, efter
fullföljt nationellt program med yrkesämnen i gymnasieskolan
anställs för färdigutbildning till ett yrke enligt
kollektivavtal om yrkesutbildning. Förordning (1997:79).

3 a § Anställning med rekryteringsstöd får anvisas tidigast från
och med den 1 juli det år som den som skall anställas fyller 20 år.
Sådan anställning får dock även anvisas personer som ännu inte fyllt
20 år om de genomgått treårig gymnasieskola. Förordning (1995:720).

4 § Rekryteringsstöd får lämnas såväl för anställningar som gäller
tills vidare som för provanställningar och andra tidsbegränsade
anställningar.

I fråga om branscher där arbetet är säsongsbetonat eller av andra
skäl inte är sammanhängande till sin natur får AMS föreskriva att
stöd får lämnas endast för anställning som gäller tills vidare eller
omfattar en längre tidsperiod än den normala säsongen.
Förordning (1995:720).

5 § Rekryteringsstöd får lämnas endast under förutsättning att det i
anställningen lämnas lön och andra anställningsförmåner enligt
kollektivavtal eller anställningsförmåner som är jämförbara med
förmåner enligt kollektivavtal i branschen.

Rekryteringsstöd får inte lämnas till en arbetsgivare som senare än
nio månader före den aktuella anställningen sagt upp anställda på
grund av arbetsbrist. Förordning (1996:1427).

5 a § Som förutsättning för rekryteringsstöd gäller även att
arbetsgivaren under den tid som rekryteringsstöd lämnas,
tillhandahåller arbetstagaren utbildning i form av praktik eller
teori.

Arbetsgivarens åtagande skall preciseras i en överenskommelse mellan
arbetsgivaren och länsarbetsnämnden.

Arbetstagaren skall få del av denna överenskommelse.
Förordning (1996:1427).

6 § Rekryteringsstöd får inte lämnas till arbetsgivare som för samma
insats uppbär bidrag med stöd av andra bestämmelser.
Förordning (1996:1427).

Vikariatsstöd och utbildningsstöd

6 a § Vikariatsstöd får lämnas till arbetsgivare som efter anvisning
av länsarbetsnämnden anställer ersättare under den tid en anställd
med lön

— deltar i en utbildning, eller

— är ledig för att starta egen näringsverksamhet.

6 b § Utbildningsstöd får lämnas till en arbetsgivare som enligt 6 a §
själv bekostar utbildning för en arbetstagare och som anställer
ersättare för den som deltar i utbildningen. Utbildningen skall vara
godkänd av länsarbetsnämnden. Den skall syfta till att den anställde
skall kunna tillgodogöra sig ny teknik, förbättra användningen av
befintlig teknik eller utföra nya arbetsuppgifter. Förordning (1996:1427).

6 c § För vikariatsstöd och utbildningsstöd gäller även
bestämmelserna i 5 § första stycket och 6 §. Förordning (1996:1427).

Stödets storlek m.m.

7 § Rekryteringsstöd och vikariatsstöd lämnas med högst 350 kronor per
dag, dock högst 50 procent av lönekostnaden och längst under sex
månader. Vid deltidsarbete skall stödet minskas i förhållande till
arbetstiden. Länsarbetsnämnden skall efter förhandling med
arbetsgivaren besluta om nivån på stödets storlek.

Bidragsgrundande lönekostnad är kontant bruttolön inklusive sjuklön
och semesterersättning samt avgifter som skall betalas enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter. Endast lönekostnader för normal
veckoarbetstid är bidragsgrundande.

När bidrag beslutas skall bidragets storlek i kronor per dag
fastställas. Detta belopp skall gälla hela bidragsperioden. Vid
oavlönad frånvaro skall bidraget minskas proportionellt med
frånvaron.

Utbildningsstöd lämnas med högst 40 kronor per utbildningstimme,
dock med högst 20 000 kronor per vikarie. Förordning (1996:1427).

7 a § har upphävts genom förordning (1996:1427).

Övriga bestämmelser

8 § Bestämmelserna i 19–23 §§ förordningen (1987:405) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning
tillämpas. Förordning (1987:516).

9 § har upphävts genom förordning (1987:516).

10 § har upphävts genom förordning (1987:516).

11 § har upphävts genom förordning (1988:1593).

12 § Beslut att inte anvisa någon till en anställning med
rekryteringsstöd eller vikariatsstöd eller beslut att inte bevilja
utbildningsstöd får inte överklagas. Rätten att överklaga beslut
följer i övrigt av 50 och 51 §§ förordningen (1988:1139) med
instruktion för Arbetsmarknadsverket. Förordning (1996:1427).

13 § har upphävts genom förordning (1987:516).

Övergångsbestämmelser

1986:414

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986 då förordningen
(1983:992) om rekryteringsstöd skall upphöra att gälla.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om rekryteringsstöd som
beslutats före den 1 juli 1986.

1989:334

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om rekryteringsstöd som har beviljats före
ikraftträdandet.

1993:730

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som har beviljats före
ikraftträdandet.

1994:939

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Den nya
bestämmelsen i 7 a § tredje stycket skall tillämpas på anställningar
som anvisas efter ikraftträdandet.

1995:338

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 1995.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet.

1995:720

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. De äldre
föreskrifterna gäller fortfarande i fråga om anställningar som har
påbörjats före ikraftträdandet.

1996:1427

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. De äldre föreskrifterna i 7 § gäller, inom ramen för tillgängliga
medel för år 1997, fortfarande i fråga om anställningar som har
påbörjats före ikraftträdandet.

1997:1275

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
anställningar som har påvörjats före ikraftträdandet.