Förordning (1986:419) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning i Norrbottens län

SFS nr
1986:419
Departement/myndighet
Civildepartementet ST
Utfärdad
1986-06-05

1 § Utöver förordningen (1988:972) med instruktion för länsstyrelsen i
Norrbottens län gäller för respektive verksamhets mål och allmänna
inriktning under försöksverksamheten med en samordnad länsförvaltning i
tillämpliga delar

1. instruktionen (1971:959) för länsvägnämnderna,

2. förordningen (1988:815) med instruktion för den statliga
skoladministrationen,

3. förordningen (1988:854) med instruktion för lantbruksstyrelsen och
lantbruksnämnderna,

4. förordningen (1988:863) med instruktion för fiskeristyrelsen och
fiskenämnderna,

5. förordningen (1988:590) med instruktion för plan- och bostadsverket,

6. förordningen (1988:591) med instruktion för länsbostadsnämnderna.
Förordning (1988:975).

2 § Om det i en lag eller någon annan författning anges att
länsvägnämnden, länskolnämnden, lantbruksnämnden, fiskenämnden eller
länsbostadsnämnden skall samråda med varandra eller länsstyrelsen i
någon angelägenhet eller att länsstyrelsen skall samråda med någon av
nämnderna, skall detta ske på det sätt som länsstyrelsen bestämmer.
Detsamma gäller om nämnderna och länsstyrelsen skall inhämta yttrande
från varandra eller underrätta varandra om beslut eller andra åtgärder.

3 § Om det i en lag eller någon annan författning anges att
länsstyrelsen kan vidta en viss åtgärd efter framställning av
länsvägnämnden, länsskolnämnden, lantbruksnämnden, fiskenämnden eller
länsbostadsnämnden, får länsstyrelsen vidta åtgärden utan sådan
framställning.

4 § Om det i en lag eller någon annan författning anges att ett beslut
som har meddelats av länsvägnämnden, länsskolnämnden, lantbruksnämnden,
fiskenämnden eller länsbostadsnämnden får överklagas hos länsstyrelsen,
skall beslutet i stället överklagas hos regeringen.

5 § För försöksverksamheten gäller inte bestämmelserna i 7 §
jordförvärvsförordningen (1979:231) och 1 § tredje stycket
rennäringsförordningen (1971:438).