Förordning (1986:423) med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap

SFS nr
1986:423
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1122
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på överstyrelsen
för civil beredskap.

Uppgifter

2 § Överstyrelsen är central myndighet för frågor om ledning och
samordning av verksamhet inom totalförsvarets civila del.

Av förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom
totalförsvarets civila del framgår att överstyrelsen är ansvarig
myndighet för funktionerna Civil ledning och samordning, Övrig
varuförsörjning samt Kyrklig beredskap. Av samma förordning framgår
vilka närmare uppgifter som följer av detta.

3 § Överstyrelsen skall inom funktionen Övrig varuförsörjning, i den
mån det inte ankommer på någon annan myndighet, vidta
beredskapsåtgärder så att enskildas överlevnad och samhällets funktion
tryggas, om landet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga
förhållanden helt eller delvis blir hänvisat till egna
försörjningsresurser. Härvid skall överstyrelsen särskilt

1. göra försörjningsanalyser innefattande planer för produktion,
import, export, lagring, distribution och konsumtion under krig,
krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden,

2. verka för att produktionen av försörjningsviktiga förnödenheter kan
upprätthållas i kriser och i krig,

3. ansvara för beredskapslagring,

4. verka för att varor kan distribueras till landets olika delar,

5. förbereda regleringar och ransoneringar,

6. följa och ta initiativ till sådan forskning och produktutveckling
som har betydelse för funktionen.

4 § Överstyrelsen skall, i den mån det inte ingår i någon annan
myndighets uppgifter, förbereda åtgärder för att mildra verkningarna
av importbortfall av varor, som är av vikt för folkförsörjningen, utan
att det är krig eller krigsfara i rikets närhet (fredskris). Dessa
förberedelser skall avse

1. bedömning av riskerna för importstörningar inom olika varuområden,

2. upprätthållandet av en administrativ och organisatorisk beredskap
för att regleringar och ransoneringar skall kunna vidtas,

3. genomförandet av fredskrislagring i den omfattning regeringen
bestämmer.

5 § Överstyrelsen skall genomföra beredskapslagring och de andra
beredskapsåtgärder som följande myndigheter begär och anvisar medel
för, nämligen
— socialstyrelsen avseende läkemedel och sjukvårdsartiklar,
— statens jordbruksnämnd avseende handelsgödsel och
bekämpningsmedel,
— statens energiverk avseende bränslen och drivmedel,
— styrelsen för psykologiskt försvar avseende grafiska produkter.

Överstyrelsen får mot ersättning åta sig lagringsuppgifter också för
annans räkning.

6 § Överstyrelsen skall i fråga om beredskapslagring

1. anskaffa lämpliga lokaler och andra anläggningar,

2. träffa uppgörelser med myndigheter och enskilda om köp,
försäljning, lagring, förädling eller omsättning av varor.

Lagringsverksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga grunder så
långt detta är möjligt utan att beredskapen eftersätts. Avvikelser får
göras från vad som har föreskrivits om upphandling för statens behov.

Beslut om lokalisering av lagringsanläggningar skall fattas efter
samråd med de civilbefälhavare och länsstyrelser som berörs.

7 § Beslut om lokalisering av lagringsanläggningar eller lager av
särskild betydelse för beredskapen skall fattas efter hörande även av
överbefälhavaren och andra berörda myndigheter.

8 § Överstyrelsen skall handlägga ärenden enligt förordningen
(1982:517) om beredskapslån och beredskapsgarantier.

9 § Överstyrelsen skall samarbeta och samråda med andra centrala
myndigheter vars verksamhet har samband med överstyrelsen verksamhet.

9 a § Överstyrelsen skall tillhandahålla underlag rörande
totalförsvarets civila del för tillämpningen av plan- och bygglagen
(1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.
Förordning (1987:343).

10 § Överstyrelsen skall förbereda sin egen organisation för
verksamheten under krig, krigsfara eller andra utomordentliga
förhållanden och organisationen hos de organ som är knutna eller då
skall knytas till överstyrelsen.

11 § För överstyrelsens verksamhet vid krig eller krigsfara eller
andra utomordentliga förhållanden gäller särskilda bestämmelser.

12 § Överstyrelsen företräder staten inom sitt verksamhetsområde, om
inte annat följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

13 § Överstyrelsen leds av en styrelse som består av nio personer. I
styrelsen ingår överstyrelsens generaldirektör som ordförande. Vid
förfall för generaldirektören inträder överdirektören som ledamot och
ordförande i styrelsen.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på överstyrelsen.

14 § Generaldirektören är chef för överstyrelsen.

Ställföreträdare för generaldirektören är överdirektören. Vid
överstyrelsen finns också en planeringschef. Överdirektören utövar
generaldirektörens tjänst när denne har förhinder.

När både generaldirektören och överdirektören har förhinder, utövas
generaldirektörens tjänst av planeringschefen eller den enhetschef som
generaldirektören bestämmer. Överdirektören eller planeringschefen
inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i dennes
ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

15 § Inom överstyrelsen finns tre sakenheter för funktionen Ledning
och samordning, tre sakenheter för funktionen Övrig varuförsörjning,
två sakenheter för affärs- och lagringsverksamhet samt en
administrativ enhet och ett informationssekretariat.

Varje enhet förestås av en byråchef.

16 § Hos överstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut
av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får överstyrelsen anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

17 § För att bistå överstyrelsen med de upplysningar och synpunkter
som kan vara av betydelse för planeringen och beredningen av viktigare
ärenden inom respektive sakområde är till överstyrelsen knutna

ett råd för kommunal beredskap,

ett beklädnadsråd,

ett kemiråd samt

ett metall- och verkstadsråd.

18 § Rådet för kommunal beredskap består av generaldirektören som
ordförande och högst sex andra ledamöter.

Vart och ett av de övriga råden består av generaldirektören som
ordförande och högst femton andra ledamöter.

Enligt beslut av generaldirektören inträder överdirektören eller
planeringschefen som ordförande och ledamot av ett råd vid förhinder
för generaldirektören eller för vissa ärenden eller grupper av
ärenden.

Ett råd sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller
när någon annan ledamot begär det.

Föredragningen av ett ärende ankommer på den tjänsteman vid
överstyrelsen som närmast ansvarar för sakområdet eller på en särskilt
förordnad föredragande.

19 § Under krig eller, i den utsträckning regeringen bestämmer, under
krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden organiseras
överstyrelsen enligt en särskild organisationsplan.

Ärendenas handläggning

20 § Av styrelsen avgörs

1. ärenden som angår verksamhetens långsiktiga inriktning och
utnyttjande i stort av tillgängliga resurser,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare remissyttranden till regeringen,

4. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

5. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

21 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs,
skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:906).

22 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgift ärendet hör.
Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

23 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av en annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

24 § I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas
sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den
tillämpar.

25 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 23 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller chefen för informationssekretariatet eller på en
särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören och, i förekommande
fall, överdirektören eller planeringschefen får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

Chefen för en enhet har rätt att närvara när ett ärende som hör till
hans arbetsområde föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer
överdirektören, planeringschefen och chefen för
informationssekretariatet.

26 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta
kan vara begränsad i vissa hänseenden.

27 § har upphävts genom förordning (1986:906).

28 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

29 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

30 § Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för
högst sex år.

Tjänsterna som planeringschef och byråchef tillsätts av regeringen
efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av överstyrelsen.

31 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören och överdirektören
förordnas av regeringen för högst tre år.

De icke självskrivna ledamöterna av de råd som anges i 17 § förordnas
av regeringen för högst tre år.

Övriga bestämmelser

32 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av överstyrelsen även i fråga om överdirektören,
planeringschefen och byråcheferna.

Övergångsbestämmelser

1986:423

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986, då förordningen
(1983:762) med instruktion för överstyrelsen för ekonomiskt försvar
skall upphöra att gälla.

Vad regeringen i en förordning eller ett särskilt beslut har
föreskrivit om överstyrelsen för ekonomiskt försvar eller riksnämnden
för kommunal beredskap skall i stället avse överstyrelsen för civil
beredskap.