Förordning (1986:424) med instruktion för statens räddningsverk;

SFS nr
1986:424
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1040
Upphävd
1988-12-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens
räddningsverk.

Uppgifter

2 § Räddningsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om
befolkningsskydd, innefattande frågor om landtransporter av farligt
gods, samt räddningstjänst, i den mån handläggningen inte ankommer på
någon annan myndighet.

3 § Av förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom
totalförsvarets civila del framgår att räddningsverket är ansvarig
myndighet för funktionen Civilförsvar. Av samma förordning framgår
vilka närmare uppgifter som följer av detta.

4 § Utöver vad som följer av 3 § åligger det räddningsverket särskilt
att

1. samordna samhällets verksamhet inom befolkningsskyddet och
räddningstjänsten,

2. följa utvecklingen av forskning och teknik inom verksamhetsområdet
och självt eller genom någon annan bedriva forsknings-, utvecklings- och
försöksverksamhet,

3. bevaka riskutvecklingen inom verksamhetsområdet och verka för att
åtgärder vidtas för befolkningens skydd och för att förebygga olyckor,

4. tillhandahålla underlag inom verksamhetsområdet för tillämpningen av
plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m. m.,

5. verka för att räddningstjänstens organisation och materielanskaffning
utvecklas så att olika räddningstjänstorgan kan samarbeta effektivt,

6. samordna beredskapsplanläggningen mot kärnkraftsolyckor,

7. handlägga ärenden om landtransporter enligt lagen (1982:821) om
transport av farligt gods och verka för samordning av
säkerhetsföreskrifter för land-, sjö- och lufttransporter av farligt
gods,

8. samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet i fråga om landtransporter
av farligt gods och svara för tillsyn inom verksamhetsområdet i övrigt,

9. planera och genomföra utbildning och övning av
civilförsvarsorganisationen och av personal för räddningstjänst och
sotningsväsende samt av beredskapsorganisationen för kärnkraftsolyckor,

10. anskaffa materiel som behövs för civilförsvarsverksamheten samt
förvara, vårda och underhålla materielen,

11. handlägga ersättningsärenden enligt 21 § brandlagen (1974:80),

12. informera inom verksamhetsområdet och svara för varning av
befolkningen i krig. Förordning (1987:344).

5 § Räddningsverket skall i sin verksamhet i den utsträckning det
behövs samverka med andra myndigheter samt med kommuner och berörda
frivilligorganisationer.

6 § Fortbildningskurser och kursverksamhet i övrigt som
räddningsverket anordnar skall intäktsfinansieras genom uppdrag som
beställarna betalar.

7 § Räddningsverket företräder staten inom sitt verksamhetsområde, om
annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

8 § Räddningsverket leds av en styrelse som består av åtta personer. I
styrelsen ingår räddningsverkets generaldirektör. Denne är ordförande
och en av de andra ledamöterna är vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på räddningsverket.

9 § Generaldirektören är chef för räddningsverket.

10 § Inom räddningsverket finns fyra sakenheter för
verksamhetsområdena befolkningsskydd, räddningstjänst, utbildning och
teknik, en administrativ enhet samt sekretariat.

Till verket hör också fem skolor.

11 § För att bistå räddningsverket med de upplysningar och synpunkter
som kan vara av betydelse för planeringen och beredningen av viktigare
ärenden inom respektive sakområde är fem delegationer knutna till
verket, nämligen delegationerna för samordning av befolkningsskydd,
för samordning av räddningstjänst, för utbildning, för beredskap mot
kärnkraftsolyckor och för transporter av farligt gods.

Varje delegation består av generaldirektören som ordförande,
chefen för den sakenhet som berörs och högst 12 andra ledamöter samt
ersättare för dessa. Enligt beslut av generaldirektören inträder
chefen för sakenheten som ordförande i en delegation.

Delegationerna sammanträder när ordföranden finner anledning till det
eller när någon annan ledamot begär det.

12 § Hos räddningsverket finns i övrigt personal enligt särskilda
beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång
på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får räddningsverket anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

13 § Under krig eller enligt regeringens bestämmande vid krigsfara
eller andra utomordentliga förhållanden skall räddningsverket
organiseras enligt en särskild plan.

Ärendenas handläggning

14 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor om verksamhetens långsiktiga inriktning eller
frågor som i övrigt har stor betydelse för verksamheten,

2. viktigare författningsfrågor,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse för
myndighetens verksamhet,

4. viktigare frågor om räddningsverkets organisation och
arbetsformer,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

15 § Styrelsen är beslutför när ordföranden samt minst fyra andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs,
skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:907).

16 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta
ensam i närvaro av den chef för enhet och den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

17 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av en annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

18 § Enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut
får det också överlämnas åt en av de i 11 § nämnda delegationerna att
avgöra ärenden eller grupper av ärenden som rör delegationens
verksamhet och som inte skall avgöras av verkets styrelse.

En delegation är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1986:907).

19 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av den tjänsteman som han bestämmer.

I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas
sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den
tillämpar.

20 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 17 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet eller
det sekretariat dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad
föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

Chefen för en enhet eller ett sekretariat har rätt att närvara när ett
ärende som hör till hans arbetsområde föredras av någon annan.

21 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m. m. följer att verkets befogenhet att besluta kan
vara begränsad i vissa hänseenden.

22 § har upphävts genom förordning (1986:907).

23 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

24 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

25 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.
Tjänster som chef för en sakenhet eller den administrativa enheten
tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av räddningsverket.

26 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören samt ersättare för
ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

27 § Ledamöterna i de i 11 § angivna delegationerna utses av
räddningsverket.

Bisysslor

28 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av räddningsverket även i fråga om enhetschefer.

Övergångsbestämmelser

1986:424

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

Genom förordningen upphävs

1. förordningen (1978:112) med instruktion för
civilförsvarsstyrelsen,

2. instruktionen (1974:408) för statens brandnämnd,

3. förordningen (1976:538) om vissa läroplaner m. m. vid statens
brandnämnd,

4. de bestämmelser i stadgan (1965:854) för statens brandskola och
övergångsbestämmelserna till stadgan som enligt övergångsbestäm
melserna till instruktionen för statens brandnämnd fortfarande
gäller.

Vad regeringen i en förordning eller ett särskilt beslut har
föreskrivit om civilförsvarsstyrelsen eller statens brandnämnd skall i
stället avse räddningsverket.

1988:1040

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1988, då förordningen
(1986:424) med instruktion för statens räddningsverk skall upphöra att
gälla.

Vad regeringen i en förordning eller ett särskilt beslut har föreskrivit
om civilförsvarsstyrelsen eller statens brandnämnd skall i stället avse
räddningsverket.