Förordning (1986:428) om prisreglering på fiskets område;

SFS nr
1986:428
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:651
Upphävd
1993-07-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om prisreglering och
prisstöd på fiskets område samt föreskrifter om licens vid import och
export av sådana varor som anges i bilagan till lagen (1974:226) om
prisreglering på fiskets område.

Ytterligare bestämmelser om prisstöd finns i förordningen (FIFS 1992:29)
om prisstöd på fiskets område för regleringsåret 1992/93. Ytterligare
bestämmelser om import och export finns i förordningen (1984:53) om
import- och exportreglering.

Med prisregleringslagen avses i denna förordning lagen (1974:226) om
prisreglering på fiskets område. Med prisreglerade varor avses i
förordningen sådana varor som anges i bilagan till prisregleringslagen.
Förordning (1992:853).

Bestämmelser om avgifter m.m.

Prisregleringsavgift för svenskfångad fisk

2 § Fiskeriverket får besluta att prisregleringsavgift skall betalas för
följande slag av svenskfångad fisk, såväl färsk, kyld eller fryst som
saltad eller på annat sätt beredd

1. alla slag av saltvattensfisk som inlandförs på västkusten norr om
Skåne med undantag av skarpsill och s. k. loddsill,

2. sill, torsk, horngädda, skrubba och rödspätta som inlandförs i Skåne
och Blekinge,

3. strömming och torsk som inlandförs på ostkusten norr om Blekinge dock
inte torsk som inlandförs i Norrbotten. Förordning (1991:559).

3 § Prisregleringsavgift för svenskfångad fisk skall betalas med högst
ett belopp som motsvarar 6 procent av förstahandsvärdet.

4 § Prisregleringsavgift för svenskfångad fisk skall inte betalas för

1. fisk som övertas såsom överskottsfisk av Svensk fisk, ekonomisk
förening,

2. fisk som vid första försäljningen köps och avsätts för annat ändamål
än för mänsklig konsumtion.

Prisregleringsavgift för importfisk

5 § Fiskeriverket får föreskriva att prisregleringsavgift skall betalas
för följande slag av fisk som förs in till landet och inte utgör
svenskfångad fisk (importfisk)

1. färsk, kyld eller fryst fisk som finns upptagen i bilaga till denna
förordning,

2. saltad, sockersaltad, kryddad eller marinerad sill och strömming, ur
tulltaxenr 03.05 och ur tulltaxenr 16.04 tulltaxelagen (1987:1068),

3. torkad långa, ur tulltaxenr 03.05 tulltaxelagen,

4. frysta fiskpinnar och liknande produkter, panerade även stekta, ur
tulltaxenr 16.04 tulltaxelagen,

5. lutfisk, ur tulltaxenr 16.04 tulltaxelagen,

6. andra frysta produkter, ur tulltaxenr 16.04 tulltaxelagen,

7. räkor eller produkter av räkor, ur tulltaxenr 03.06 och ur tulltaxenr
16.05 tulltaxelagen. Förordning (1987:1295).

6 § Prisregleringsavgift för importfisk skall betalas med högst ett
belopp som motsvarar 6 procent av importvärdet.

Införselavgifter och utförselavgifter

7 § Fiskeriverket får besluta att införselavgift skall betalas vid
införsel till landet av fiskfiléer (ur tulltaxenr 03.04) med högst
följande belopp per 100 kilogram av varans nettovikt

1. för färska eller kylda filéer av torsk, kolja, gråsej, vitling eller
kungsfisk som har annat ursprung än i ett EFTA-land, 45 kr.,

2. för frysta filéer av torsk, kolja, gråsej, vitling eller kungsfisk
som har annat ursprung än i ett EFTA-land eller EG-land, Färöarna eller
Grönland, 45 kr. Förordning (1991:559).

8 § Fiskeriverket får besluta om utförselavgift enligt 13 och 14 §§
prisregleringslagen. Sådan avgift skall dock inte erläggas vid utförsel
till ett EFTA-land. Förordning (1991:559).

9 § Utförselavgifter enligt 13 § prisregleringslagen skall inte betalas
om varorna förs ut under sådana omständigheter som för en
exportlicenspliktig vara medför rätt till utförsel utan licens enligt 9
§ förordningen (1984:53) om import- och exportreglering.

Gemensamma bestämmelser

10 § Varor som har förts från en ort inom landet till en frihamn skall,
om de förs från frihamnen utan samband med utförsel, förtullas eller
behandlas på det sätt som anges i 7 § första stycket 1 och 2 tullagen
(1987:1065). Vid förtullningen skall betalas prisregleringsavgift för
importfisk och införselavgift för importfisk enligt prisregleringslagen.
Förordning (1987:1295).

11 § Prisregleringsavgift för importfisk eller införselavgift för
importfisk skall inte betalas om varorna förs in under sådana
omständigheter som för en importlicenspliktig vara medför rätt till
införsel utan licens enligt 6 § förordningen (1984:53) om import- och
exportreglering. Förordning (1987:1295).

12 § Fiskeriverket får vid utförsel av en vara medge återbetalning av
införselavgift och prisregleringsavgift. Med utförsel jämställs att
varan förs till en frihamn.

Fiskeriverket får även i andra fall än som avses i första stycket medge
återbetalning av eller befrielse från avgift enligt prisregleringslagen,
om det finns särskilda skäl. Förordning (19991:559).

13 § Ansökan om återbetalning av en avgift skall ha kommit in till
fiskeriverket, i fråga om utförda varor inom ett år från utförseln och i
övriga fall inom ett år från det avgiften erlades. Verket kan i
särskilda fall medge att ansökningstiden förlängs. Förordning
(1991:559).

14 § Återbetalning av avgifter vid utförsel får medges för förtullade
varor, som förs ut i oförändrat eller förändrat skick. Detsamma gäller i
fråga om utförsel av sådana varor som till mängd och beskaffenhet
motsvarar förtullade varor.

Återbetalning medges inte om mer än två år har förflutit från det att
varorna angavs till förtullning till dess att förutsättningarna för
återbetalning inträdde. Fiskeriverket får i särskilda fall medge
förlängning av tidsfristen. Förordning (1991:559).

15 § Vid utförsel av varor för vilka söks bidrag eller begärs
återbetalning av eller befrielse från avgift skall anspråken anmälas
till tullmyndigheten i den ordning generaltullstyrelsen efter samråd med
fiskeriverket bestämmer.

Fiskeriverket får medge att anspråk enligt första stycket inte behöver
framställas i samband med utförseln. Förordning (1991:559).

16 § Föreskrifter om kontroll vid utförsel av varor som avses i 15 § och
av varor för vilka utförselavgift skall betalas meddelas av
fiskeriverket.

Bestämmelser om prisstöd

17 § Prisstöd inom ramen för prisregleringen på fiskets område kan i mån
av tillgång på medel lämnas för konsumtionsfisk som landas i Sverige.
Prisstöd kan lämnas i form av pristillägg och överskottspris.

Prisstöd får lämnas endast till fiskare som har beviljats licens enligt
förordningen (1987:886) om licens för yrkesfiske eller motsvarande äldre
föreskrifter. Förordning (1990:735).

18 § har upphävts genom förordning (1987:593).

19 § har upphävts genom förordning (1987:593).

Fraktstöd enligt första stycket får lämnas med högst 17 öre per
kilogram. Till fiskare som är bosatta i Uppsala län eller norr därom får
dock fraktstödet uppgå till högst 37 öre per kilogram.

20 § Svensk fisk, ekonomisk förening prövar frågor om stöd i
marknadsreglerande syfte inom ramen för prisregleringen på fiskets
område.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet

21 § När prisreglerade varor anmäls till förtullning skall den
tullskyldige, enligt föreskrifter som meddelas av fiskeriverket, lämna
uppgifter till tullmyndigheten om varornas avsändningsland och
ursprungsland, kvantitet och värde samt förete handlingar för att styrka
uppgifternas riktighet. Förordning (1991:1315).

22 § Den som driver rörelse och därvid köper fisk, kräftdjur eller
blötdjur direkt av fiskare eller som använder egna fångster i annan
rörelse än fiske är skyldig att lämna uppgifter enligt 23 och 24 §§.
Detsamma gäller den som driver fiskauktion eller liknande verksamhet.

23 § Sådana rörelseidkare som avses i 22 § skall utan anmaning lämna
uppgifter om

1. den benämning under vilken rörelsen drivs, hemort och, i förekommande
fall, organisationsnummer,

2. fiskarens namn, personnummer och hemort eller, i fråga om fiskelag,
namn, personnummer och hemort för den som har utsetts att företräda
laget, samt fiskefartygets distriktsbeteckning och igenkänningssignal,

3. inköpta kvantiteter med uppdelning på arter och sorteringar,

4. inköpspris för fångst per art och sortering,

5. mottagningsplats för inköpta fångster,

6. datum för köp.

24 § Fiskeriverket får begränsa uppgiftsskyldigheten enligt 23 § eller
bestämma att ytterligare uppgifter som behövs för prisregleringen skall
lämnas. Förordning (1991:559).

25 § Uppgifterna lämnas på blankett som fastställs av fiskeriverket och
i den ordning som verket bestämmer. Därvid skall tillses att de
uppgiftsskyldiga inte betungas onödigt. Förordning (1991:559).

26 § Uppgifterna får användas av fiskeristyrelsen för att få
upplysningar om det yrkesmässiga fisket.

Bestämmelser om import och export

27 § Fiskeriverket får meddela föreskrifter om importlicenstvång för
prisreglerade varor oavsett varornas ursprungsland. Gentemot länder inom
EFTA får dock inga importbegränsande åtgärder vidtas. Förordning
(1991:559).

28 § Fiskeriverket får meddela föreskrifter om exportlicenstvång för
prisreglerade varor oavsett varornas bestämmelseland. Gentemot länder
inom EFTA får dock inga exportbegränsande åtgärder vidtas. Förordning
(1991:559).

29 § Fiskeriverket får föreskriva ensamrätt för Svensk fisk, ekonomisk
förening att föra prisreglerade varor ut ur landet till länder med
centraliserad import. En sådan föreskrift får dock inte inskränka rätten
för andra att föra ut dylika varor i fall som avses i 9 § förordningen
(1984:53) om import- och exportreglering.

Verket bestämmer vilka länder som skall anses ha centraliserad import.
Förordning (1991:559).

Övriga bestämmelser

30 § Till böter döms den som

1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldigheten enligt 22 §,

2. uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, om inte
gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

31 § Beslut av Svensk fisk, ekonomisk förening i frågor som avses i 20 §
får överklagas hos fiskeriverket. Verkets beslut får inte överklagas.
Förordning (1991:559).

32 § Fiskeriverket meddelar närmare föreskrifter om prisstöd enligt
denna förordning. Förordning (1991:559).

33 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av prisregleringslagen
och denna förordning meddelas av fiskeriverket. Förordning (1991:559).

34 § Vid meddelande av föreskrifter enligt denna förordning skall
fiskeriverket, om det behövs, samråda med generaltullstyrelsen och, i
frågor som avses i 22–26 §§ förordningen, dessutom med statistiska
centralbyrån. Förordning (1991:559).

Övergångsbestämmelser

1986:428

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 17 § andra stycket den dag
som regeringen bestämmer, och i övrigt den 1 juli 1986.

Genom förordningen upphävs förordningen (1984:63) om prisreglering på
fiskets område.

1989:5

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1989. Förordningen
tillämpas dock på införsel som har ägt rum efter den 31 december
1988.

1989:1101

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990. Förordningen
tillämpas dock på införsel som har ägt rum efter den 31 december 1989.

1990:735

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Om det är nödvändigt för att undvika allvarliga störningar på den
svenska marknaden får jordbruksnämnden meddela föreskrifter om
kvantitativa importrestriktioner gentemot länder inom EFTA.
Restriktionerna får gälla längst intill utgången av år 1993 och får avse
följande varor.

HS tulltaxenr Varuslag

ur 03.02 Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och
annat fiskkött enligt nr 03.04:
— sill och strömming
— torsk

Jordbruksnämnden får också meddela föreskrifter om kvantitativa
importrestriktioner för strömming, så länge Finland tillfälligt
upprätthåller sin nuvarande ordning för denna vara.

1991:42

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991. Förordningen tillämpas
dock på införsel som har ägt rum efter den 31 december 1990.

Bilaga

Förteckning över fisk, färsk, kyld eller fryst för vilken
regleringsavgift kan tas ut vid import

______________________________________________________________________
Tull- Varuslag
taxenr
______________________________________________________________________

ur 03.02 Fisk, färsk eller kyld, med undantag av
fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 03.04:
helgeflundra, piggvar, slätvar, rödspätta,
skrubba, bergtunga, lerskädda, rödtunga,
sandskädda, sjötunga, tonfisk, sill och
strömming, torsk, kolja, gråsej, långa, vitling,
kummel, lubb, lyrtorsk, makrill, haj, horngädda,
rocka, fjärsing, havskatt, knot, marulk, sjurygg
(stenbit) och kungsfisk
ur 03.03 Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och
annat fiskkött enligt nr 03.04:
helgeflundra, piggvar, slätvar, rödspätta,
skrubba, bergtunga, lerskädda, rödtunga,
sandskädda, sjötunga, tonfisk, sill och
strömming, torsk, kolja, gråsej, långa, vitling,
kummel, lubb, lyrtorsk, makrill, haj, horngädda,
rocka, fjärsing, havskatt, knot, marulk, sjurygg
(stenbit) och kungsfisk
ur 03.04 Fiskfiléer och annat fiskkött, färska eller
kylda:
av helgeflundra, piggvar, slätvar, rödspätta,
skrubba, bergtunga, lerskädda, rödtunga,
sandskädda, sjötunga, torsk, kolja, gråsej,
vitling, kummel, lubb, lyrtorsk, sill och
strömming, kungsfisk, makrill, fjärsing, haj,
havskatt, horngädda, knot, marulk, rocka,
sjurygg (stenbit) eller tonfisk
Fiskfiléer, frysta:
av torsk, kolja, gråsej, vitling, kummel, lubb,
lyrtorsk, helgeflundra, piggvar, slätvar,
rödspätta, skrubba, bergtunga,
lerskädda, rödtunga, sandskädda, sjötunga,
kungsfisk, makrill, fjärsing, haj, havskatt,
horngädda, knot, marulk, rocka, sjurygg
(stenbit) eller tonfisk
Annat fiskkött än filéer, fryst:
av sill och strömming, helgeflundra, piggvar,
slätvar, rödspätta, skrubba, bergtunga,
lerskädda, rödtunga, sandskädda, sjötunga,
tonfisk, torsk, kolja, gråsej, långa, vitling,
kummel, lubb, lyrtorsk, makrill, haj, horngädda,
rocka, fjärsing, havskatt, knot, marulk, sjurygg
(stenbit) eller kungsfisk

Förordning (1987:1295).