Förordning (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.

SFS nr
1986:441
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1986-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:936
Upphävd
2014-08-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:792

1 § Denna förordning gäller näringsförbud och tillfälligt
näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud. Med
näringsförbudsregister avses i förordningen det register som
anges i 23 § nämnda lag.

Näringsförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad
behandling och används för

1. samordnad registrering av och information om meddelade
näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,

2. framställning av intyg och registerutdrag,

3. framställning av bevis om meddelade näringsförbud och
tillfälliga näringsförbud samt bevis om frihet från
näringsförbud, och

4. underrättelser enligt 8 §.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för behandling av personuppgifter
i näringsförbudsregistret.

Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer otillbörligt
intrång i de registrerades personliga integritet eller risker
från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda
fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av
personuppgifter. Förordning (2004:353).

2 § När näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud har meddelats,
skall Bolagsverket kungöra detta i en tidning som verket ger ut.
Bolagsverket meddelar närmare föreskrifter om sådan kungörelse.

Sådan särskild underrättelse som avses i 14 § lagen (1986:436) om
näringsförbud skall avfattas enligt formulär som fastställs av
Domstolsverket. Förordning (2004:353).

3 § De allmänna domstolarna ska till näringsförbudsregistret
och till Kronofogdemyndigheten sända uppgifter om domar och
beslut i vilka rätten har

1. meddelat näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

2. ändrat eller upphävt näringsförbud eller tillfälligt
näringsförbud,

3. meddelat dispens från näringsförbud eller tillfälligt
näringsförbud,

4. återkallat sådan dispens,

5. förlängt tiden för avveckling av näringsverksamhet enligt
18 § lagen om näringsförbud,

6. förlängt tiden för näringsförbud.

När sådan uppgift lämnas som avses i första stycket 3 ska också
anges vilka bolag och vilken verksamhet som avses med
dispensen.

Domstolsverket meddelar efter samråd med Bolagsverket och
Kronofogdemyndigheten närmare föreskrifter om hur domstolarna
ska fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf.
Förordning (2007:792).

4 § Uppgifter om domar och beslut som avses i 3 § skall lämnas
så snart avgörandet vad avser näringsförbud har vunnit laga
kraft. I de fall avgörandet avseende näringsförbud gäller
omedelbart skall dock uppgifter som avses i 3 § lämnas så snart
avgörandet har meddelats. Förordning (2001:813).

5 § Har någon tillstånd av en myndighet att driva näring inom ett
särskilt reglerat näringsområde och meddelas han näringsförbud eller
tillfälligt näringsförbud, skall domstolen i fall som avses i 3 §
sända en kopia av domen eller beslutet till den tillståndsgivande
myndigheten. I fråga om tiden för sådan underrättelse gäller 4 §.

5 a § Näringsförbudsregistret skall innehålla uppgift om

1. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum, och postadress beträffande person som fått
näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

2. huruvida näringsförbudet är tillfälligt,

3. den tid näringsförbudet avser,

4. huruvida näringsförbudet ändrats eller upphävts,

5. meddelad dispens och föreskrifter i samband med dispensen
samt om dispensen återkallats,

6. meddelad tid för avveckling av näringsverksamhet m.m. enligt
18 § lagen (1986:436) om näringsförbud, och

7. vilken domstol som meddelat beslut om näringsförbud eller
tillfälligt näringsförbud samt målnummer. Förordning (1994:587).

6 § Uppgifter om näringsförbud och tillfälligt näringsförbud skall
avlägsnas ur näringsförbudsregistret så snart som möjligt efter det
att tiden för näringsförbudet har löpt ut eller uppgift har kommit
in om att förbudet av annat skäl har upphört att gälla.

7 § Bolagsverket meddelar närmare föreskrifter om hur utdrag skall
lämnas ur näringsförbudsregistret. Förordning (2004:353).

8 § Underrättelser om de uppgifter som förs in i
näringsförbudsregistret och om de ändringar som görs i
registret skall fortlöpande sändas till Kronofogdemyndigheten
och Skatteverket. Förordning (2006:765).

9 § Om den som i tjänsten tar befattning med utdrag ur
näringsförbudsregistret finner anledning att anta att dess innehåll
är oriktigt, skall han genast anmäla det till Bolagsverket.
Förordning (2004:353).

10 § Bolagsverket skall lämna behövliga utdrag ur registret till
rättsstatistiken enligt de anvisningar som Domstolsverket
meddelar i samråd med Bolagsverket. Förordning (2004:353).

11 § Näringsförbudsregistret skall ge offentlighet åt den
information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall näringsförbudsregistret ha
till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan
författning och

a) som avser sådan näringsverksamhet för vilken införing sker i
registret,

b) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller

c) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
information som finns i registret,

2. allmän eller enskild verksamhet där den information som
ingår i näringsförbudsregistret utgör underlag för prövningar
eller beslut.

Personnummer och andra identitetsnummer i registret får
behandlas för de ändamål som anges i första stycket.
Förordning (2001:813).

12 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 11 §, och i den
utsträckning det är förenligt med bestämmelsen i 33 §
personuppgiftslagen (1998:204), medge direktåtkomst till
näringsförbudsregistret.

Annan än myndighet får dock inte medges direktåtkomst till
personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar
i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden, om inte undantag från förbudet att behandla
sådana uppgifter har meddelats med stöd av 21 §
personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2004:353).

13 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.
Förordning (2001:813).

14 § Att beslut om rättelse och avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a §
förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:813).

Övergångsbestämmelser

1986:441

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986, då förordningen
(1980:420) om näringsförbudsregister skall upphöra att gälla.