Förordning (1986:446) med instruktion för ombudsmannen mot etnisk diskriminering

SFS nr
1986:446
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:895
Upphävd
1988-09-01

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på ombudsmannen
mot etnisk diskriminering och på ombudsmannens kansli. Bestämmelserna
i 18 § allmänna verksstadgan tillämpas dock bara i administrativa
ärenden som angår tjänstemän hos ombudsmannen.

Uppgifter

2 § Ombudsmannens uppgifter anges i lagen (1986:442) mot etnisk
diskriminering.

Ombudsmannen skall vidare föreslå regeringen författningsändringar och
andra åtgärder som är ägnade att motverka etnisk diskriminering.

Ombudsmannen skall varje år före den 1 september lämna en berättelse
till regeringen om sin verksamhet under det senaste budgetåret.

Organisation m.m.

3 § Hos ombudsmannen finns personal enligt beslut av regeringen samt
annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får ombudsmannen även anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

4 § Ombudsmannen förordnas av regeringen för en tid av högst tre år.
Andra tjänster tillsätts av ombudsmannen.

5 § Ombudsmannen får bestämma att en annan tjänsteman vid kansliet får
utöva ombudsmannens tjänst när denne är förhindrad att göra det.

Ärendenas handläggning

6 § Närmare föreskrifter om ärendenas handläggning meddelas i en
arbetsordning som beslutas av ombudsmannen.

7 § Vitesföreläggande enligt 7 § första stycket lagen (1986:442) mot
etnisk diskriminering skall delges arbetsgivaren. Delgivning av
vitesföreläggandet får dock inte ske enligt 12 § delgivningslagen
(1970:428) annat än om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har
avvikit eller annars håller sig undan.