Förordning (1986:447) med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering

SFS nr
1986:447
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:171
Upphävd
1999-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:430

Uppgifter

1 § Nämnden mot etnisk diskriminering har de uppgifter som anges
i lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering. Förordning (1994:147).

2 § har upphävts genom förordning (1996:430).

Organisation m. m.

3 § Nämnden består enligt 5 § första stycket lagen (1994:134) mot
etnisk diskriminering av tre ledamöter. De utses för en tid av tre år.
Förordning (1994:147).

4 § Regeringen utser en av nämndens ledamöter att vara ordförande.

5 § Hos nämnden finns en sekreterare som nämnden utser.

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför endast när samtliga ledamöter är närvarande.

Ordföranden får dock på nämndens vägnar skriva av ärenden som har
återkallats samt avvisa ärenden, om det är uppenbart att de inte skall
tas upp av nämnden.

Nämnden får överlåta åt ordföranden att avgöra också andra ärenden.

7 § Nämnden avgör ärenden efter föredragning, som fullgörs av den som
nämnden bestämmer.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas
föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en
avvikande mening antecknad. Förordning (1986:849).

8 § Vid sammanträden med nämnden skall föras protokoll som justeras av
ordföranden.

9 § Skall någon handling tillställas en arbetsgivare, skall det ske
genom delgivning. Delgivning av beslut, som innefattar
vitesföreläggande, får dock inte ske enligt 12 § delgivningslagen
(1970:428) annat än om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har
avvikit eller annars håller sig undan.

10 § Ytterligare föreskrifter om ärendenas handläggning och om nämndens
verksamhet i övrigt meddelas i en arbetsordning som beslutas av nämnden.

Övriga bestämmelser

11 § Hos nämnden skall föras dagbok över ärendena och över de handlingar
som kommer in i dessa.

12 § I nämndens beslut och skrivelser skall anges vilka som har deltagit
i beslutet och vem som har varit föredragande. Om någon av dessa har
framfört skiljaktig mening, skall den antecknas.

13 § Nämndens beslut i administrativa ärenden får överklagas enligt 35 §
verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:430).