Förordning (1986:448) med instruktion för statskontoret

SFS nr
1986:448
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1986-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:959
Upphävd
1988-10-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statskontoret.

Uppgifter

2 § Statskontoret är central förvaltningsmyndighet för rationalisering,
administrativ utveckling och automatisk databehandling (ADB), i den mån
denna uppgift inte ankommer på någon annan myndighet.

3 § Statskontoret skall verka för att statlig verksamhet bedrivs under
god hushållning med tillgängliga resurser.

Det åligger härvid statskontoret särskilt att

1. följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och vidta de åtgärder
som behövs,

2. på uppdrag av regeringen utföra och medverka i utredningar samt
medverka i genomförandet av förändringar,

3. utveckla — och lämna myndigheterna råd och upplysningar om —
rationella arbetsmetoder, serviceförbättringar samt administrativa och
tekniska hjälpmedel,

4. svara för innehållet och medverka i utbildningen inom sitt
verksamhetsområde,

5. anskaffa utrustning för ADB och verka för samordning i frågor om ADB,

6. vara remissorgan med uppgift att bevaka frågor om rationalisering och
besparingar.

4 § I mån av resurser lämnar statskontoret de statliga — och på begäran
även de kommunala — myndigheterna råd och upplysningar i de ADB-frågor
som avses i 15 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100).

5 § Statskontoret har samordningsansvaret för säkerhets- och
sårbarhetsfrågor på ADB-området, såvitt rör den civila
statsförvaltningen under regeringen.

I mån av resurser lämnar statskontoret dessutom på begäran myndigheterna
inom totalförsvaret, riksdagen och dess myndigheter samt de kommunala
myndigheterna råd och upplysningar i sådana frågor.

6 § Statskontoret skall samråda med riksrevisionsverket både vid
planeringen av sin verksamhet och vid handläggningen av ärenden som rör
verkets arbetsområde. Statskontoret skall också i övrigt hålla verket
underrättat om sin verksamhet.

Vid tillämpningen av 4 § skall statskontoret samråda med
datainspektionen i den utsträckning det behövs med hänsyn till
inspektionens uppgifter enligt datalagen (1973:289).

Vid tillämpningen av 5 § första stycket skall statskontoret samråda med
överstyrelsen för civil beredskap, när frågan rör totalförsvaret.

7 § Statskontoret företräder staten inom sitt verksamhetsområde såväl
vid som utom domstol, om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

8 § I statskontoret finns ett råd som består av högst tio personer.
Generaldirektören ingår i rådet och är rådets ordförande.

Generaldirektören skall informera rådet om statskontorets verksamhet.

Rådet skall ge generaldirektören de råd som han behöver för att kunna
bedriva verksamheten effektivt och i överensstämmelse med verksamhetens
syfte. Förordning (1987:783).

8 a § Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på statskontoret. Förordning (1987:783).

9 § Generaldirektören är chef för statskontoret.

När generaldirektören har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av
den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

10 § Inom statskontoret finns sex rationaliseringsenheter och en
administrativ enhet.

Varje enhet förestås av en rationaliseringschef.

11 § Hos statskontoret finns i övrigt personal enligt särskilda beslut
av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får statskontoret anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

12 § En personalnämnd beslutar i frågor om

1. skiljande från uppdrag eller från annan anställning än
provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning,

5. läkarundersökning.

Nämnden består av generaldirektören, som är ordförande, och cheferna för
statskontorets enheter. Förordning (1987:783).

13 § Personalnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
enhetscheferna är närvarande. Förordning (1987:783).

14 § har upphävts genom förordning (1987:783).

15 § Andra frågor än som avses i 12 § avgörs av generaldirektören ensam.
I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av
generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman enligt vad
som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning
(1987:783).

16 § I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Förordning
(1987:783).

17 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 15 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.

Enhetschefen får närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras
av någon annan. Förordning (1987:783).

18 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

19 § har upphävts genom förordning (1986:966).

20 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

21 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

22 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som rationaliseringschef och organisationsdirektör tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av statskontoret.

Statskontoret får tillsätta tjänster utan att de har kungjorts lediga
till ansökan.

23 § Andra ledamöter av rådet än generaldirektören förordnas av
regeringen för högst tre år. Förordning (1987:783).

Bisysslor

24 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av statskontoret även i fråga om
rationaliseringschefer och organisationsdirektörer.

Övergångsbestämmelser

1986:448

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986, då förordningen
(1965:703) med instruktion för statskontoret skall upphöra att gälla.