Förordning (1986:453) om upphävande av vissa ekonomiadministrativa föreskrifter m.m.

SFS nr
1986:453
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1986-06-05

Regeringen föreskriver att riksrevisionsverkets nedan angivna
föreskrifter m. m., meddelade i anslutning till 3 och 4 §§
instruktionen (1973: 444) för riksrevisionsverket, i den mån de
fortfarande gäller skall upphöra att gälla vid utgången av december
1986:

1. cirkuläret den 12 juni 1973 angående särredovisning av kostnader
för omlokalisering av statliga myndigheter,

2. cirkuläret den 10 januari 1978 med föreskrifter för statliga
myndigheter och institutioner angående redovisning av gåvo- och
donationsmedel,

3. cirkuläret den 26 februari 1979 om registrering av inventarier,

4. cirkuläret den 17 juni 1982 med föreskrifter för tillämpning av
kungörelsen (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad
materiel och inventarier,

5. cirkuläret den 17 juni 1982 med föreskrifter för tillämpningen av
förordningen (1982:49) med föreskrifter om statliga myndigheters
medelsredovisning m. m. vid försäljning av anläggningstillgångar,

6. cirkuläret den 17 juni 1982 med anvisningar för tillämpningen av
förordningen (1982:50) med föreskrifter om reglering av
kapitalförluster som uppkommit i statlig verksamhet,

7. de särskilda föreskrifterna den 26 april 1984 för
redovisningsverksamheten inom redovisningsgrupp — FRG.