Förordning (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

SFS nr
1986:472
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:216
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:217

1 § En riksorganisation för invandrare kan få statsbidrag enligt
denna förordning.

2 § Regeringen beslutar, efter förslag från Integrationsverket,
vilka organisationer som skall få statsbidrag.
Integrationsverket bestämmer och betalar ut bidrag om inte
regeringen föreskriver annat. Förordning (1998:227).

3 § har upphävts genom förordning (2000:217).

4 § För att föreslås få statsbidrag skall en organisation

1. ta till vara invandrares intressen på det invandrar- och
minoritetspolitiska området och bedriva verksamhet med allmän
kulturell och social inriktning,

2. hämta huvudparten av sina medlemmar från invandrar- och
minoritetsgrupper i Sverige,

3. vara demokratiskt uppbyggd så att varje medlem har en stadgeenlig
möjlighet att påverka organisationens beslut,

4. ha en tillfredsställande geografisk spridning i de områden där den
invandrar- och minoritetsgrupp är bosatt som utgör organisationens
medlemsunderlag,

5. ha sin verksamhet förlagd huvudsakligen till Sverige,

6. själv bekosta en del av sin verksamhet och

7. kunna dokumentera sin verksamhet och sitt medlemsantal genom
styrkta handlingar såsom verksamhets- och revisionsberättelser.

5 § Statsbidrag beräknas för tiden den 1 januari-den 31 december
(bidragsåret). Förordning (1996:1582).

6 § Statsbidrag får lämnas bara till en organisation som under närmast
föregående bidragsår hade minst 1 000 individuellt betalande medlemmar.
Bidraget skall avse organisationens centrala verksamhet.

6 a § Statsbidrag får lämnas till en organisation under de tre
första verksamhetsåren även om kraven i 4 och 6 §§ inte är
uppfyllda. Förordning (1998:1748).

7 § När antalet medlemmar skall bestämmas för en organisation, skall
hänsyn tas till förhållandena den dag under det föregående bidragsåret,
då organisationens verksamhetsår upphörde.

8 § För att någon vid tillämpningen av denna förordning skall räknas som
medlem i en riksorganisation krävs att han eller hon betalat avgift till
organisationen eller till förening som ingår i riksorganisationen för
det verksamhetsår som upphörde under det föregående bidragsåret.

9 § Statsbidrag fastställs på grundval av det antal medlemmar
som angivits i förslaget från Integrationsverket.

Statsbidraget för bidragsåret 2000 beräknas enligt följande

Antal medlemmar

1 000- 3 499 249 000
3 500- 4 499 389 000
4 500- 6 999 634 000
7 000-10 999 779 000
11 000-14 999 877 000
15 000-29 999 1 073 000
Förordning (1999:1348).

10 § Bidrag betalas ut med en fjärdedel av bidragsbeloppet snarast
möjligt efter den 1 januari, den 1 april, den 1 juli och den 1
oktober under bidragsåret. Del av bidraget får betalas ut innan
bidragets storlek har fastställts. Förordning (1996:1582).

11 § När ett statsbidrag betalas till en riksorganisation skall avdrag
göras för belopp som felaktigt har betalts till organisationen för
tidigare bidragsår. Kan ett sådant avdrag inte ske, skall organisationen
betala tillbaka vad den har fått för mycket.

För en riksorganisation, som uppbär stöd enligt förordningen (1982:865)
om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet, skall
bidraget minskas med motsvarande belopp.

12 § En riksorganisation är skyldig att på begäran av
Integrationsverket lämna verksamhets- och revisionsberättelse
samt de verifikationer och övriga uppgifter som krävs för att
verket skall kunna pröva frågan om statsbidrag.
Förordning (1998:227).

13 § Om Integrationsverket under bidragsåret anser att en
organisation inte längre uppfyller villkoren för bidrag, skall
verket hänskjuta frågan till rege- ringen för beslut.
Förordning (1998:227).

14 § Integrationsverkets beslut enligt denna förordning får
inte överklagas. Förordning (1998:227).

15 § Integrationsverket får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för tillämpningen av denna förordning.
Förordning (1998:227).

Övergångsbestämmelser

1988:127

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för statsbidrag som avser bidragsåret 1988/89.