Lag (1986:492) om tillfälliga regler för insättning på skogskonto

SFS nr
1986:492
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1986-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:478
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1990:678

Vid 1987–1992 års taxeringar gäller i stället för vad som sägs i 2 §
första–tredje styckena skogskontolagen (1954:142) att uppskov medges
med högst ett belopp motsvarande summan av

a) nittio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen
för skog, som har avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,

b) sjuttio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen
för avyttrade skogsprodukter samt

c) sjuttio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under
beskattningsåret har tagits ut för förädling i annan förvärvskälla inom
inkomstslaget näringsverksamhet. Lag (1990:678).

Övergångsbestämmelser

1990:678

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid
1992 års taxering.

1996:478

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1987-1992 års taxeringar.