Förordning (1986:537) med instruktion för svenskt biografiskt lexikon

SFS nr
1986:537
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:630
Upphävd
1988-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på myndigheten svenskt biografiskt lexikon.

Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan huvudredaktören.

Uppgifter

2 § Myndigheten har till uppgift att fortsätta och slutföra utgivandet
av verket Svenskt biografiskt lexikon.

Organisation

3 § Myndigheten leds av en styrelse som består av sju personer. I
styrelsen ingår huvudredaktören. Bland de övriga ledamöterna utser
regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

4 § Huvudredaktören är chef för myndigheten.

5 § Hos myndigheten finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

Ärendenas handläggning

6 § Av styrelsen avgörs,

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som huvudredaktören hänskjuter till styrelsen.

7 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, huvudredaktören och minst
två av styrelsens andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av
större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

8 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan huvudredaktören och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får huvudredaktören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som
fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

9 § Styrelsen får överlämna åt huvudredaktören att avgöra ärenden som
avses i 6 § 4 och som inte är av det slag att de behöver prövas av
styrelsen.

10 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
huvudredaktören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att
de behöver prövas av huvudredaktören, får de avgöras av någon annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 10 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

12 § Föredragning av ett ärende ankommer på huvudredaktören eller
särskilt förordnad föredragande.

13 § Huvudredaktören får utan föredragning meddela beslut enligt 10 §
första meningen och som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en
föredragande kan inställa sig.

14 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

15 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.
Förordning (1986:938).

Tjänstetillsättning m.m.

16 § Huvudredaktören förordnas av regeringen för högst sex år i sänder
efter anmälan av styrelsen.

Tjänster tillsätts av myndigheten.

17 § Andra styrelseledamöter än huvudredaktören förordnas av regeringen
för tre år i sänder.

Bisysslor

18 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av myndigheten även i fråga om huvudredaktören.