Förordning (1986:538) med instruktion för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv

SFS nr
1986:538
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-08-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:969
Upphävd
1988-10-01

Inledande föreskrifter

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 16
§, tillämpas på myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt
visarkiv.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 och 9 §§ verksstadgan
ordföranden i myndighetens styrelse och i övrigt arkivchefen i fråga om
det arkiv han förestår.

Uppgifter

2 § Myndigheten har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och utge
material om dialekter, personnamn, ortnamn, visor, folkmusik, folkminnen
och den svenska jazzens historia samt att avge yttranden i ärenden om
fastställande av ortnamn och granska förslag till namn på allmänna
kartor.

I fråga om folkminnen omfattar uppgiften inte vad som ankommer på någon
annan myndighet.

3 § Myndigheten får ta betalt för sådan undervisning och sådana
särskilda visningar som myndigheten anordnar inom ramen för sitt
verksamhetsområde enligt grunder som föreskrivs av myndigheten efter
samråd med riksrevisionsverket.

Organisation

4 § Myndigheten leds av en styrelse som består av en ordförande och fem
andra ledamöter, vilka utses av regeringen. Styrelsen utser inom sig en
vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på myndigheten dialekt- och
ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. Förordning (1986:939).

5 § I myndigheten ingår dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala,
ortnamnsarkivet i Uppsala, dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund,
dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, dialekt-,
ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, svenskt visarkiv, arkivet för
ordbok över Sveriges medeltida personnamn samt arkivet för ordbok över
Sveriges dialekter.

6 § Varje arkiv förestås av en arkivchef.

Hos myndigheten finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får myndigheten anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

7 § Till varje arkiv är knuten en rådgivande nämnd. Denna har till
uppgift att behandla frågor om arbetets vetenskapliga inriktning och
allmänna uppläggning.

Nämnden består av arkivchefen, som är nämndens ordförande, och högst fem
andra ledamöter, som myndighetens styrelse utser särskilt. Om det finns
särskilda skäl får antalet ledamöter i nämnden överstiga sex men inte
nio.

Av ledamöterna i den nämnd som är knuten till arkivet för ordbok över
Sveriges medeltida personnamn utses två efter förslag av Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Av ledamöterna i den
nämnd som är knuten till arkivet för ordbok över Sveriges dialekter
utses två efter förslag av Kungl. Gustav Adolfs Akademien.

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som ordföranden eller en arkivchef hänskjuter till
styrelsen.

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre av de i 4 §
första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av
större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.
Förordning (1986:939).

10 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro
av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas
enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 § Styrelsen får överlämna åt en arkivchef att avgöra ärenden som
avses i 8 § 4 och som inte är av det slag att de behöver prövas av
styrelsen.

12 § Ärende, som inte skall avgöras av myndighetens styrelse, avgörs av
den arkivchef till vars verksamhet ärendet hör.

Ärende om fastställande av ortnamn avgörs av arkivchefen vid
ortnamnsarkivet i Uppsala. Innan sådant ärende avgörs skall den
rådgivande nämnden höras samt, vid fastställande av namn på ort inom
annat ortnamnsarkivs undersökningsområde, yttrande inhämtas från chefen
för berört arkiv.

13 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får det överlämnas
åt någon annan tjänsteman än en arkivchef att avgöra ärenden som inte är
av det slag att de behöver prövas av arkivchefen.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 §
avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på ordföranden eller särskilt
förordnad föredragande.

15 § Varje arkivchef har, efter kallelse av styrelseordföranden, rätt
att närvara vid sammanträde med styrelsen, då denna behandlar ärende som
rör hans arkiv. I sådant fall har arkivchefen rätt att delta i
styrelsens överläggningar men inte i dess beslut.

16 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa avseenden.

17 § Styrelseordföranden får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

18 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.
Förordning (1986:939).

19 § Rådgivande nämnd skall sammanträda på kallelse av arkivchefen så
ofta omständigheterna föranleder det eller när minst två av ledamöterna
begär det för visst ändamål. I nämndens överläggningar och beslut skall
som ledamot delta även arkivarie vid handläggning av ärende som rör hans
verksamhet.

Tjänstetillsättning m.m.

20 § Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen förordnas av
regeringen för högst tre år. Förordnande kan förlängas en gång. Om det
finns särskilda skäl kan förordnande förlängas mer än en gång.

Tjänster tillsätts av myndigheten.

Ledamöter i rådgivande nämnd som inte är självskrivna utses av styrelsen
för högst tre år.

Bisysslor

21 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av myndigheten även i fråga om styrelseordföranden.