Förordning (1986:539) med instruktion för nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet

SFS nr
1986:539
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:744
Upphävd
1988-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och
16 §, tillämpas på nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet.

Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan nämndens ordförande.
Uppgifter

2 § Nämnden skall främja internationella kontakter inom kulturlivet
genom att i utlandet anordna utställningar av nutida svensk konst.

3 § Som ett led i nämndens verksamhet ingår att planlägga och genomföra
svenskt deltagande i biennalutställningarna i Venedig i Italien enligt
stadgarna för det nordiska biennalrådet.

Organisation

4 § Nämnden består av en ordförande och museidirektören vid moderna
museet samt åtta andra ledamöter.

Ordföranden utses av regeringen.

Övriga icke självskrivna ledamöter utses av regeringen, sedan tillfälle
att avge förslag lämnats angående

två ledamöter, som skall vara konstnärer, av Akademien för de fria
konsterna,

två ledamöter, som skall vara konstnärer, av Konstnärernas
riksorganisation,

två ledamöter, som skall vara konstkritiker eller konstskriftställare,
av Svenska konstkritikersamfundet,

en ledamot av Stiftelsen Riksutställningar samt

en ledamot av Stiftelsen Svenska institutet.

Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

5 § Icke självskrivna ledamöter i nämnden utses för högst två år. Ett
förordnande kan förlängas en gång. Om särskilda skäl föreligger kan
förordnandet förlängas mer än en gång.

6 § Hos nämnden tjänstgör en sekreterare. Sekreteraren är anställd hos

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

7 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnden överlämna
åt ordföranden, museidirektören vid moderna museet eller sekreteraren
att avgöra ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att de behöver
prövas av nämnden. Överlämnande får inte avse frågor om skiljande från
uppdrag.

8 § Nämnden är beslutför när minst sex ledamöter, bland dem ordföranden,
är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:935).

9 § Ärendena avgörs efter föredragning av ordföranden eller av en
särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda
beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 7 § första
meningen avgörs utan föredragning.

10 § har upphävts genom förordning (1986:935).

11 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden.

Övriga föreskrifter

12 § Nämnden beslutar i frågor om arbetsuppgifter, arbetstidens
förläggning, ledighet och tjänsteresor för nämndens sekreterare. I
övriga personalfrågor beslutar statens konstmuseer.

13 § Andra beslut av nämnden än beslut som rör personalfrågor får inte
överklagas.