Förordning (1986:54) med instruktion för statens ansvarsnämnd

SFS nr
1986:54
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1986-01-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1102
Upphävd
1988-12-15

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 2 och
3, 9 § och 14–18 §§, tillämpas på statens ansvarsnämnd.

Med chefen förstås vid tillämpningen av verksstadgan nämndens
ordförande.

2 § Med statligt reglerade anställningar förstås anställningar där
enligt lag eller särskilt beslut av riksdagen avlöningsförmånerna
fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

Uppgifter

3 § Att ansvarsnämnden prövar de frågor som avses i 15 kap. 3 § lagen
(1976:600) om offentlig anställning beträffande vissa arbetstagare med
statligt reglerade anställningar framgår av 15 kap. 4 § första stycket
samma lag och av särskilda bestämmelser meddelade av regeringen med
stöd av det sistnämnda lagrummet.

Organisation

4 § Att ansvarsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och
tre andra ledamöter framgår av 15 kap. 4 § andra stycket lagen
(1976:600) om offentlig anställning.

För de tre sistnämnda ledamöterna finns personliga ersättare till det
antal som regeringen bestämmer.

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för högst tre år.

5 § Sekreterare åt ansvarsnämnden förordnas av regeringen.

Ärendenas handläggning

6 § Om handläggningen av ärenden som avses i 3 § finns föreskrifter i
lagen (1976:600) om offentlig anställning.

7 § Den myndighet där arbetstagaren är eller senast har varit anställd
skall i ärendet anses som hans motpart, om inte särskilda skäl talar
emot det.

Första stycket avser inte ärenden som har tagits upp på anmälan av
riksdagens ombudsman, justitiekanslern eller en allmän åklagare.

8 § Ansvarsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

9 § Ansvarsnämnden är beslutför när minst tre ledamöter, bland dem
ordföranden, är närvarande. När ett ärende av principiell natur eller
av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns föreskrifter om rätt att få
en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:965).

10 § Om ett ärende är så brådskande att ansvarsnämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan minst tre ledamöter, bland dem ordföranden. Gäller ärendet
avstängning och kan det inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
ordföranden besluta ensam.

Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på sekreteraren eller på en
särskilt förordnad föredragande.

Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende.

12 § Ordföranden utfärdar på ansvarsnämndens vägnar sådana anmaningar
som avses i 14 kap. 1 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig
anställning.

I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som
får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena
samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller
överklagande av nämndens beslut. Förordning (1986:965).

13 § Ansvarsnämnden får bereda dem som kan lämna upplysningar i ett
ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde. Detta gäller inte
vid överläggningar till beslut.

Nämnden får av allmänna medel bevilja dem som har närvarit skälig
ersättning för inställelsekostnader.

Överprövning

14 § Om talan mot ansvarsnämndens beslut enligt 3 § finns föreskrifter
i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och lagen (1976:600)
om offentlig anställning.

15 § Ansvarsnämndens beslut enligt 13 § andra stycket får
överklagas hos kammarrätten.