Förordning (1986:542) om statsbidrag till regionala åtgärder för elever med handikapp

SFS nr
1986:542
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:738
Upphävd
1987-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till
kostnader för åtgärder av regional art som kommuner vidtar för elever
med handikapp i grundskolan och gymnasieskolan.

Med kommun avses i denna förordning även landstingskommuner och
kommunalförbund.

2 § Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli — den 30 juni nästa
kalenderår (redovisningsår).

Skolöverstyrelsens fördelning

3 § Inför varje redovisningsår fördelar skolöverstyrelsen mellan
länsskolnämnderna i län där regionala åtgärder för elever med
handikapp planeras av planeringsberedningarna de medel som regeringen
anvisar för statsbidrag enligt denna förordning.

Skolöverstyrelsen gör så snart det kan ske en preliminär fördelning
mellan dessa länsskolnämnder av de medel som regeringen väntas anvisa
för det kommande redovisningsåret. En sådan preliminär fördelning är
inte bindande när skolöverstyrelsen slutligt fördelar medlen.

Länsskolnämndens fördelning

4 § Det belopp som skolöverstyrelsen tilldelar en länsskolnämnd för
statsbidrag enligt denna förordning skall nämnden fördela mellan
sådana kommuner i länet, som vidtar åtgärder av regional art för
elever med handikapp i grundskolan och gymnasieskolan.

Bidragets användning

5 § Bidraget skall användas för det ändamål som anges av
länsskolnämnden.

6 § Bidraget innefattar i det fall beloppet används för lärarlöner
ersättning för kostnader för socialavgifter enligt samma grunder som
gäller för bidrag till driftkostnader för skolformen.

Ansökan om bidrag och utbetalning

7 § Ansökan om bidrag görs av styrelsen för skolan.

Ansökan skall ha kommit in till länsskolnämnden senast den dag nämnden
bestämmer.

8 § Länsskolnämnden skall fatta beslut om fördelningen i så god tid
som möjligt inför det redovisningsår som bidraget avser.

För kommunernas planering bör länsskolnämnden så snart det kan ske och
senast den 1 april göra en preliminär fördelning av de medel som
nämnden väntas bli tilldelad för det kommande redovisningsåret. En
sådan preliminär fördelning är inte bindande när nämnden slutligt
fördelar medlen.

9 § Beslutat bidrag för en kommun skall betalas ut av länsskolnämnden
i september, december, mars och juni under redovisningsåret med en
fjärdedel vid varje tillfälle.

Övriga föreskrifter

10 § Länsskolnämnden får förordna att från statsbidrag enligt denna
förordning skall räknas av vad som enligt slutligt fastställd, av
skolöverstyrelsen gjord anmärkning felaktigt har betalats ut till
kommunen i sådant bidrag för tidigare redovisningsår.

11 § Länsskolnämnden skall snarast möjligt tillställa
skolöverstyrelsen avskrifter av nämndens beslut om statsbidrag.

12 § En kommun är skyldig att på begäran av länsskolnämnden lämna de
uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för nämndens
granskning.

13 § Länsskolnämnder och kommuner är skyldiga att på begäran av
skolöverstyrelsen eller riksrevisionsverket lämna de uppgifter och det
verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning.

14 § Om en kommun åsidosätter vad som enligt lag eller andra
författningar åligger kommunen i fråga om den skolform som bidraget
avser, får skolöverstyrelsen efter anmälan av länsskolnämnden besluta,
att högst tio procent av ett statsbidrag enligt denna förordning skall
hållas inne i avvaktan på att rättelse sker. Vinns inte rättelse, får
skolöverstyrelsen förordna att det innehållna beloppet skall dras av
från statsbidraget.

15 § Skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas beslut om fördelning
enligt 3 och 4 §§ får inte överklagas.

16 § Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.