Förordning (1986:557) med instruktion för Bergslagsdelegationen

SFS nr
1986:557
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:347
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2 §, 3 § 1
och 15 § tillämpas på Bergslagsdelegationen.

Uppgifter

2 § Bergslagsdelegationen skall under perioden den 1 juli 1986–30 juni
1989 stödja och bedriva sådant utvecklingsarbete som främjar
utvecklingen i Bergslagen och som inte faller under andra myndigheters
ansvarsområden. Delegationen får därvid, inom anvisade ramar, lämna
ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt. Samråd skall äga rum med
berörda länsstyrelser, kommuner och övriga organ som svarar för olika
utvecklingsinsatser.

3 § Delegationen skall i övrigt verka för samordning av statlig
verksamhet av betydelse för utvecklingen i Bergslagen.

Organisation

4 § Delegationen består av en ordförande och högst tjugo andra
ledamöter.

5 § Hos delegationen finns ett kansli som leds av en kanslichef. I mån
av behov och tillgång på medel får delegationen anställa ytterligare
personal och anlita utomstående för uppdrag samt annat arbetsbiträde.

Ärendenas avgörande

6 § Av delegationen i plenum avgörs

1. frågor om planeringen och inriktningen av delegationens verksamhet,

2. viktigare frågor om delegationens organisation och arbetsformer,

3. frågor om ekonomiskt stöd enligt 2 § som är av större betydelse,

4. frågor om remissyttranden som är av större vikt,

5. frågor om tillsättning av tjänsten som kanslichef, och

6. andra frågor som kanslichefen hänskjuter till delegationen.

Andra ärenden än som avses i första stycket skall avgöras av
delegationen i plenum om inte delegationen i arbetsordningen eller
särskilda beslut överlåtit åt arbetsgrupp inom delegationen eller åt
kanslichefen eller någon annan tjänsteman vid delegationen att besluta i
sådant ärende eller grupper av sådana ärenden.

7 § Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden.

8 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
övriga ledamöter är närvarande. Förordning (1986:831).

9 § Om ett ärende är så brådskande att delegationen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelande mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som krävs för beslutförhet
enligt 8 §. Ett ärende som avgörs på detta sätt skall anmälas vid nästa
sammanträde.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning av tjänsteman vid delegationen.

Tjänstetillsättningar

11 § Ordföranden och övriga ledamöter förordnas av regeringen.

Tjänster vid delegationens kansli tillsätts av delegationen. Tjänsterna
får tillsättas med förordnande tills vidare längst till viss tidpunkt.

Övriga bestämmelser

12 § Kanslichefen eller, efter beslut av denne, annan tjänsteman vid
delegationen får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärenden hos delegationen.

13 § Delegationens beslut i ärenden om ekonomiskt stöd får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1986:557

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986 och gäller till utgången
av juni 1989.

Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig
anställning gäller inte under tiden den 1 juli 1986–den 1 september
1986 vid tillsättning av tjänster vid delegationens kansli.