Förordning (1986:565) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

SFS nr
1986:565
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1314
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1603

Inledning

1 § I denna förordning ges föreskrifter i anslutning till lagen
(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

2 § I denna förordning jämställs med psykiskt utvecklingsstörda sådana
personer som avses i 1 § andra stycket lagen (1985:568) om särskilda
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. Vad som sägs i denna
förordning om landsting gäller också för kommuner som inte tillhör ett
landsting.

Om ett landsting till en kommun har överlåtit uppgifter enligt lagen om
särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl., skall
föreskrifterna i förordningen om landsting i tillämpliga delar gälla
kommunen. Förordning (1991:1603).

De särskilda omsorgerna

3 § När en psykiskt utvecklingsstörd skall få stöd av en särskild
kontaktperson bör den eller de nämnder som utövar ledningen av
omsorgsverksamheten meddela ett skriftligt förordnande. I ett sådant
förordnande bör uppdragets omfattning och tiden för uppdraget anges
närmare. Förordning (1991:1603).

4 § Korttidstillsyn utanför hemmet av skolungdom över 12 år avser den
tillsyn som behövs före och efter skoldagen samt under lovdagar.

5 § Vid anskaffning av och tillsyn över familjehem bör samverkan ske med
kommunens socialnämnd.

Om en sådan nämnd som avses i 3 § har beslutat att särskilda omsorger
skall ges i form av boende i familjehem bör nämnden genom personliga
besök av särskilt utvalda representanter för nämnden och på annat
lämpligt sätt fortlöpande hålla sig väl förtrogen med förhållandena i
hemmen och ge hemmen behövligt stöd. Förordning (1991:1603).

Tillsyn

6 § I socialstyrelsens tillsyn ingår att från en sådan nämnd som avses i
3 § varje år inhämta en redogörelse för verksamheten under föregående
år. En sådan redogörelse skall inhämtas även från den som erhållit
tillstånd att bedriva enskild omsorgsverksamhet. Förordning (1991:1603).

Avgifter

7 § När avgifter som avser kost och logi bestäms enligt 13 § lagen
(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
får endast den boendes egna inkomster läggas till grund för
avgifterna. Avgifterna får för kalendermånad uppgå till högst 10
procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

Det belopp som minst skall förbehållas den boende för hans personliga
behov (förbehållsbelopp) bestäms på sätt som anges i 8 och 9 §§.

8 § Förbehållsbeloppet skall motsvara 30 procent av folkpensionen för
en ogift ålderspensionär enligt 6 kap. 2 § första stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring jämte pensionstillskott enligt 2 §
första stycket lagen (1969:205) om pensionstillskott.

9 § Om den boende har inkomster som är större än de folkpensionsbelopp
som sägs i 8 §, skall förbehållsbeloppet höjas med ett belopp som
motsvarar 20 procent av skillnaden mellan de sammanlagda inkomsterna
efter avdrag för skatt och nämnda folkpensionsbelopp.

Om den folkpension som den boende uppbär enligt 6 kap. 2 § första
stycket eller 7 kap. 4 § första stycket lagen (1962:381) om allmän
försäkring är beräknad till det lägre belopp som följer av att även
maken har rätt till ålderspension eller uppbär hel förtidspension,
skall höjningen av förbehållsbeloppet i stället utgöra 20 procent av
skillnaden mellan hans sammanlagda inkomster efter avdrag för skatt
och den för gift ålderspensionär enligt nämnda lagrum utgående
folkpensionen inklusive pensionstillskott.

När höjningen av förbehållsbeloppet beräknas, skall inkomsterna
bestämmas enligt de regler som gäller för att beräkna sammanräknad
nettoinkomst vid taxering till statlig inkomstskatt.

10 § Om någon annan person är beroende av den boende för sitt
uppehälle, skall landstinget ta skälig hänsyn till det när
avgiften bestäms.

Även i annat fall skall avgiften sättas ned, om det finns särskilda
skäl för det. Förordning (1991:1603).

Personal

11 § Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om behörighet till

1. tjänst som föreståndare som avses i 12 §,

2. tjänst som är förenad med ledningsansvar enligt 13 §, och

3. tjänst som förskolekonsulent inom verksamhet med särskilda
omsorger.

Socialstyrelsen meddelar även föreskrifter om tjänsternas
tillsättning.

12 § Vid dagcenter, elevhem och gruppbostad skall det finnas någon som
förestår verksamheten. En sådan föreståndare skall ha hand om den
omedelbara ledningen och förvaltningen av verksamheten. Föreståndaren
skall föra de anteckningar som behövs om dem som får särskilda omsorger
inom verksamheten.

Beslut om tillsättande av föreståndare skall meddelas socialstyrelsen.
Förordning (1991:1603).

13 § Beträffande omsorgsverksamhet enligt 4 § första stycket 2 och 3
lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.
fl., frånsett verksamhet i dagcenter, skall det finnas någon som svarar
för ledningen under en sådan nämnd som avses i 3 §. Denne skall föra de
anteckningar som behövs om dem som får särskilda omsorger inom
verksamheten. Förordning (1991:1603).

Enskild omsorgsverksamhet

14 § En ansökan hos socialstyrelsen enligt 17 § lagen (1985:568) om
särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. om tillstånd att
bedriva enskild omsorgsverksamhet skall vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som skall bedrivas,

2. vem som skall bedriva verksamheten,

3. hur verksamheten skall bedrivas och dess omfattning,

4. för vilka omsorgsbehövande verksamheten är avsedd,

5. hur verksamheten skall finansieras,

6. vem som skall förestå eller leda verksamheten,

7. personalen och dess utbildning.

Till ansökan skall fogas den kommunala nämndens skriftliga tillstyrkan
av verksamheten samt ritningar över de lokaler i vilka verksamheten
skall bedrivas och uppgift om vilka brandskyddsåtgärder som har
vidtagits.

Om sökanden är ett bolag eller en stiftelse skall sökanden också bifoga
bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som får föra talan för
bolaget eller stiftelsen. Förordning (1991:1603).

15 § Socialstyrelsen skall utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd
har meddelats. I beviset skall anges vem som skall bedriva verksamheten,
vilken omsorgsverksamhet som skall bedrivas, det högsta antal personer
som samtidigt får erhålla särskilda omsorger där, vem som skall vara
föreståndare eller ledare samt övriga villkor för tillståndet.

Tillståndet kan meddelas tills vidare eller för viss tid. Ett tillstånd
får inte överlåtas.

En sådan nämnd som avses i 3 § skall underrättas om ett meddelat
tillstånd. Förordning (1991:1603).

16 § Om den som driver en enskild omsorgsverksamhet vill förändra
verksamheten så att den inte längre motsvarar det meddelade tillståndet,
skall han söka tillstånd hos socialstyrelsen för den ändrade
verksamheten.

Om den som driver en enskild omsorgsverksamhet lägger ned verksamheten,
skall han omedelbart anmäla detta till socialstyrelsen och en sådan
nämnd som avses i 3 §. Förordning (1991:1603).

Övriga bestämmelser

17 § Föreskrifter för att garantera psykiskt utvecklingsstörda skydd
till liv, personlig säkerhet eller hälsa inom verksamheten med de
särskilda omsorgerna meddelas av socialstyrelsen.

18 § Frågor som avses i 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning prövas av socialstyrelsen.