Förordning (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger

SFS nr
1986:566
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:791
Upphävd
1990-01-01

Inledande föreskrifter

1 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning till lönekostnader för
förskolekonsulenter och talpedagoger för förskolebarn inom
omsorgsverksamheten enligt lagen (1985:568) om särskilda omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

Förskolekonsulenter och talpedagoger som avses i förordningen är
anställda hos landstingskommun eller kommun som inte ingår i någon
landstingskommun med specialpedagogiska och rådgivande uppgifter
avseende förskolebarn. Förordning (1987:591).

2 § har upphävts genom förordning (1988:575).

Lönebidrag m.m.

3 § Statsbidrag lämnas med 95 procent av lönekostnaden för varje
årsarbetare (förskolekonsulent och talpedagog). Förordning (1987:591).

4 § Antalet årsarbetare beräknas enligt följande. Huvudmannens
lönekostnader, inklusive kostnader för vikarier och semesterlönetillägg
samt kostnader enligt 6 §, för förskolekonsulenter och talpedagoger inom
omsorgsverksamheten delas med ett vägt medelvärde för landet som helhet
avseende lönekostnaderna för en årsarbetare i nämnda verksamhet.
Regeringen fastställer årligen detta medelvärde efter hörande av
socialstyrelsen. Förordning (1987:591).

5 § har upphävts genom förordning (1987:591).

6 § Bidrag lämnas till kostnader för tilläggspensionsavgift enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter med så stor andel av bidraget enligt 3 §
som svarar mot procentsatsen för uttag av tilläggspensionsavgift för
kalenderåret. Förordning (1988:575).

7 § Statsbidraget beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Bidraget
betalas ut i efterskott för kalenderår. Förordning (1988:575).

8 § Statsbidrag rekvireras av huvudmannen. Rekvisitionen skall ges in
till socialstyrelsen senast den 31 mars året efter bidragsåret.

Om det finns särskilda skäl, får socialstyrelsen pröva en rekvisition
som inte har kommit in i föreskriven tid. Förordning (1988:575).

9 § Socialstyrelsen får i beslutet om statsbidrag för ett kalenderår
förordna att från bidraget skall räknas av vad som felaktigt har
betalats ut till huvudmannen i bidrag för tidigare kalenderår.
Förordning (1988:575).

10 § har upphävts genom förordning (1988:575).

Övriga bestämmelser

11 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen.

12 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning
får meddelas av socialstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1986:566

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

2. För erhållande av förskott för redovisningsåret 1 juli 1986–30 juni
1987 skall huvudmannen senast den 1 november 1986 inge framställning med
uppgift om erhållet statsbidrag enligt kungörelsen (1968:350) angående
statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda avseende
bidrag till kostnader för lärare för förskoleundervisning (lärare 1) för
redovisningsåret 1 juli 1985–30 juni 1986.

3. Vid tillämpning av 10 § skall socialstyrelsen för oktober och
november 1986 betala ut förskotten i ett sammanhang.

1987:591

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande beträffande statsbidrag för tid före ikraftträdandet
samt beträffande förskott på statsbidrag för redovisningsåret 1 juli
1987–30 juni 1988.

1988:575

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid
före ikraftträdandet.

3. Bidrag till kostnader för tilläggspensionsavgift för redovisningsåret
1987/88 lämnas med 10,40 procent av det bidrag som lämnas enligt 3 §.

4. Avräkning enligt 9 § från statsbidrag för kalenderår får även gälla
redovisningsår som avser tid före ikrafträdandet.

5. Statsbidrag för kalenderåret 1988 skall beräknas på hälften av
lönekostnaden enligt 3 §.

1989:791

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990, då förordningen
(1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa
förskolekonsulenter och talpedagoger skall upphöra att gälla. Den
upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före utgången av år 1989.