Förordning (1986:572) med vissa tillämpningsföreskrifter till skollagen (1985:1100)

SFS nr
1986:572
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:746
Upphävd
1992-07-01

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till vissa
bestämmelser i skollagen (1985:1100).

2 § har upphävts genom förordning (1991:961).

3 § har upphävts genom förordning (1991:961).

4 § har upphävts genom förordning (1991:961).

2 kap. Vissa organisatoriska bestämmelser

1 § har upphävts genom förordning (1990:1475).

2 § har upphävts genom förordning (1990:1475).

3 § har upphävts genom förordning (1991:961).

4 § har upphävts genom förordning (1991:961).

5 § har upphävts genom förordning (1991:961).

Skolenheter för specialskolan

6 § Specialskolan har fem enheter med regionala upptagningsområden
(regionskolor) och tre enheter för elever från hela Sverige
(riksskolor).

7 § Regionskolorna är

1. Birgittaskolan i Örebro med Södermanlands, Östergötlands, Värmlands,
Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län som upptagningsområde,

2. Kristinaskolan i Härnösand med Gävleborgs, Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län som upptagningsområde,

3. Manillaskolan i Stockholm med Stockholms, Uppsala och Gotlands län
som upptagningsområde,

4. Vänerskolan i Vänersborg med Jönköpings, Hallands, Göteborgs och
Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län som upptagningsområde samt

5. Östervångsskolan i Lund med Kronobergs, Kalmar, Blekinge,
Kristianstads och Malmöhus län som upptagningsområde.

Regionskolorna är avsedda för döva eller hörselskadade elever som inte
på grund av ytterligare handikapp eller av annat skäl behöver utbildning
med särskilda insatser vid en riksskola.

8 § Riksskolorna är

1. Ekeskolan i Örebro för synskadade elever, även elever som också är
döva eller hörselskadade eller psykiskt utvecklingsstörda,

2. Åsbackaskolan i Gnesta för döva eller hörselskadade elever som också
är psykiskt utvecklingsstörda,

3. Hällsboskolan i Sigtuna för talskadade elever.

Hällsboskolan är också avsedd för döva eller hörselskadade elever som
inte kan gå i en regionskola på grund av beteendestörningar eller av
andra speciella skäl än sådana ytterligare handikapp som avses i första
stycket 1 och 2.

Särskild undervisning genom sjukvårdshuvudman m.m.

9 § Huvudmannen för ett sjukhus, ett barnhem eller en motsvarande
institution får i skolhuvudmannens ställe anordna särskild undervisning
enligt 10 kap. 3 § skollagen )1985:1100) för skolpliktiga barn som
vistas på institutionen, om berörda huvudmän kommer överens härom.
Förordning (1991:961).

Skolhälsovård

10 § Sådana uppgifter i fråga om skolhälsovård, som enligt skollagen
ankommer på kommunen såsom skolhuvudman, får i stället fullgöras av en
landstingskommun, om kommunen och landstingskommunen är ense om detta.

I fall där skolhälsovård enligt skollagen ankommer på en
landstingskommun eller staten såsom skolhuvudman, får sådana uppgifter i
stället fullgöras av en kommun eller landstingskommun efter
överenskommelse mellan å ena sidan landstingskommunen eller den lokala
styrelsen för den statliga skolan och å andra sidan kommunen eller
landstingskommunen.

11 § har upphävts genom förordning (1991:961).

3 kap. Skolplikt och rätt till utbildning

1 § har upphävts genom förordning (1991:961).

2 § har upphävts genom förordning (1991:961).

3 § har upphävts genom förordning (1991:1198).

4 § har upphävts genom förordning (1991:961).

Befrielse från religionsundervisning m.m.

5 § Beslut om befrielse från skyldigheten att delta i annars
obligatoriska inslag i verksamheten fattas i det offentliga skolväsendet
av rektor, såvida inte elevens vårdnadshavare med stöd av 3 kap. 12 §
tredje stycket skollagen (1985:1100) har begärt att frågan skall prövas
av den behöriga styrelsen. Förordning (1991:961).

6 § Elever i det offentliga skolväsendet som har befriats från
undervisning i religionskunskap med stöd av 3 kap. 12 § skollagen
(1985:1100) skall i fråga om betyg, uppflyttning i högre årskurs och
intagning i gymnasieskolan behandlas som om religionskunskap inte ingick
i läroplanen. Förordning (1991:961).

4 kap. har upphävts genom förordning (1991:961).

5 kap. har upphävts genom förordning (1991:961).

6 kap. Särskilda föreskrifter

Elever från utlandet

1 § Barn som vistas i Sverige i avvaktan på beslut i ärende om
uppehållstillstånd eller under liknande omständigheter och som skulle ha
vanlig skolplikt, om de var bosatta i riket, skall tas emot i
grundskolan i den kommun där de vistas, så snart skolgång är lämplig för
dem med hänsyn till deras förhållanden.

2 § Barn vilka räknas som bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare har
samma rätt till skolgång i grundskolan som barn bosatta i Sverige, om
vårdnadshavarna eller en av dem är svensk medborgare. De skall på
framställning från sina vårdnadshavare tas emot i grundskolan i den
kommun där de vistas stadigvarande. Förordning (1991:961).

3 § Styrelsen för utbildningen får i enskilda fall medge att ett barn
tas emot i specialskolan, trots att barnet inte är bosatt i Sverige, om

1. barnet vistas i Sverige i avvaktan på beslut i ärende om
uppehållstillstånd eller under liknande omständigheter eller

2. det finns andra särskilda skäl, såsom att barnet är svenskspråkigt.

Elever som tas emot i specialskolan med stöd av denna paragraf har inte
rätt att av statliga medel få ersättning för resor mellan skolan och
hemorten i utlandet. Förordning (1991:961).

4 § Ungdomar under 18 år vilka räknas som bosatta i utlandet hos sina
vårdnadshavare skall vid intagning i gymnasieskolan likställas med
sökande från den kommun där de har sökt gymnasieutbildning, om
vårdnadshavarna eller en av dem är svensk medborgare. Förordning
(1991:961).

4 a § I fråga om sökande bosatta i annat nordiskt land finns särskilda
föreskrifter i förordningen (1989:372) om intagning i gymnasieskolan av
sökande bosatta i annat nordiskt land. Föreskrifterna gäller inte i fall
som avses i 4 §. Förordning (1989:373).

5 § har upphävts genom förordning (1991:961).

6 § Om inte något annat följer av 4 § eller av föreskrifter som avses i
4 a § eller av andra föreskrifter som meddelas av regeringen får sökande
som inte är bosatt i Sverige tas emot som elev i gymnasieskolan endast
om

1. den sökande har erforderliga förkunskaper och

2. mottagandet inte medför att en sökande som är bosatt i Sverige eller
som är jämställd med sökande bosatta här blir utan plats på sökt
utbildning. Förordning (1991:961).

7 § har upphävts genom förordning (1991:961).

8 § har upphävts genom förordning (1991:961).

Övergångsbestämmelser

1986:572

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

2. Genom förordningen upphävs

a) Kungl. Maj:ts bestämmelser den 24 juli 1970 om intagning av icke
svenska medborgare i skolor för syn- och hörselskadade,

b) kungörelsen (1971:339) om ersättning vid samverkan inom skolväsendet,

c) förordningen (1984:329) om kommunal ersättning till staten i vissa
fall för kostnader för specialskolans elever.

3. Äldre bestämmelser enligt punkt 2 b) och c) gäller fortfarande i
fråga om ersättning som hänför sig till tiden före den 1 juli 1986.

1989:54

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

Högre ersättning med stöd av 4 kap. 3 § andra stycket får lämnas från
och med höstterminen 1989 även för lokaler och inventarier som har
tagits i bruk redan under läsåret 1988/89.

1991:961

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

2. Intill utgången av juni 1992 tillämpas alltjämt 6 kap. 5 § i
förordningens äldre lydelse.

3. Medgivande att utfärda betyg som har lämnats av skolöverstyrelsen
enligt 6 kap. 8 § i förordningens äldre lydelse fortsätter att gälla
till dess regeringen beslutar något annat.