Förordning (1986:574) om statsbidrag till fristående särskolor

SFS nr
1986:574
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:740
Upphävd
1988-07-01

1 § Denna förordning gäller sådana skolor med enskild huvudman som
motsvarar landstingskommunernas grundsärskolor, träningsskolor eller
yrkessärskolor (fristående särskolor).

Med redovisningsår avses i förordningen tiden den 1 juli–den 30 juni
nästa kalenderår.

2 § Om huvudmannen för en fristående särskola redovisningsåret 1985/86
har fått bidrag för skolan enligt kungörelsen (1968:350) angående
statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, har
huvudmannen rätt att för senare redovisningsår få bidrag enligt
förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan
m. m. Därvid skall föreskrifterna i 3–5 §§ gälla som villkor för
bidraget.

3 § En fristående grundsärskola eller träningsskola skall vara godkänd
enligt 9 kap. 3 § skollagen (1985:1100).

4 § En fristående yrkessärskola skall stå under skolöverstyrelsens och
länsskolnämndens tillsyn.

5 § Särskoleförordningen (1986:573) skall tillämpas. Därvid skall
huvudmannen fullgöra de uppgifter som enligt förordningen ankommer på
den lokala styrelsen.

Särskoleförordningens föreskrifter om personal med statligt reglerad
anställning skall dock tillämpas endast i fall där den fristående skolan
har sådan personal.