Förordning (1986:585) om väntetid för vissa deltagare i grundläggande svenskundervisning för invandrare och grundutbildning för vuxna

SFS nr
1986:585
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:616
Upphävd
1989-07-01

Enligt 5 § första stycket 1 lagen (1986:159) om grundläggande
svenskundervisning för invandrare och 2 kap. 4 §
vuxenutbildningsförordningen (1985:288) gäller i vissa fall som
förutsättning för kommunens skyldigheter i fråga om grundläggande
svenskundervisning för invandrare och grundutbildning för vuxna att den
som vill delta skall ha väntat på besked om uppehållstillstånd under
minst den tid som regeringen bestämmer. Denna minsta väntetid skall vara
två månader.