Förordning (1986:599) med instruktion för statens löne- och pensionsverk

SFS nr
1986:599
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:113
Upphävd
1988-05-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens löne-
och pensionsverk.

Uppgifter

2 § Statens löne- och pensionsverk är central förvaltningsmyndighet
för ärenden som rör

1. den statliga tjänstepensioneringen och därmed sammanhängande
frågor,

2. de centrala personaladministrativa systemen för automatisk
databehandling (ADB) hos staten, allt i den mån dessa ärenden inte
ankommer på någon annan myndighet.

Vidare handlägger verket ärenden om statens grupplivförsäkring, i den
mån detta inte ankommer på statens grupplivnämnd.

3 § Det åligger verket särskilt att

1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner och tillsammans
med sådana förmåner även socialförsäkringsförmåner,

2. svara för den automatiska matrikelföringen,

3. svara för statens generella löneuträkningssystem (SLÖR) och
personaladministrativa informationssystem (PI) och jämte övriga
myndigheter som är anslutna till systemen vara registeransvarig för
dessa. Förordning (1986:1031).

4 § Verket får i sin uppdragsverksamhet åta sig uppdrag åt andra
statliga myndigheter.

Avgifter

5 § De centrala personaladministrativa ADB-systemen finansieras genom
avgifter.

För sådana uppdrag som avses i 4 § skall verket uppbära ersättning
från myndigheten i fråga.

Organisation

6 § Verket leds av en styrelse som består av högst åtta personer. I
styrelsen ingår myndighetens generaldirektör. Denne är ordförande.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på verket.

7 § Generaldirektören är chef för verket.

Avdelningschefen är generaldirektörens ställföreträdare. Han utövar
generaldirektörens tjänst när denne har förhinder och inträder efter
beslut av generaldirektören även i övrigt i dennes ställe vid
behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och ställföreträdaren har förhinder utövas
generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören
bestämmer.

8 § Inom verket finns en pensionsavdelning, en ADB-enhet och en
administrativ byrå.

Pensionsavdelningen förestås av en avdelningschef, ADB-enheten av
en ADB-chef och administrativa byrån av en byråchef.

9 § Hos verket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om de centrala personaladministrativa
ADB-systemen,

3. viktigare frågor om verkets organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad N 23 eller, vid
tillsättning av tjänst i variabel lönegrad, frågor om tillämpning av
lägst lönegrad N 23,

6. frågor om skiljande från någon annan anställning än provanställning
eller om skiljande från ett uppdrag eller om disciplinansvar,
åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

11 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst hälften av
de andra i 6 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När
ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara. Förordning (1986:1031).

12 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta
ensam i närvaro av den föredragande, till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

13 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon
annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

14 § I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas
sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den
tillämpar.

15 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning,
byrå eller enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad
föredragande. Generaldirektören får ta över beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

Avdelningschefen, ADB-chefen och byråchefen har rätt att närvara när
ett ärende som hör till deras ansvarsområde föredras av någon annan.

16 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m.m. följer att verkets befogenhet att besluta kan
vara begränsad i vissa hänseenden.

17 § har upphävts genom förordning (1986:1031).

18 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

19 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

20 § Värde- och säkerhetshandlingar som förvaltas av verket skall
förvaras som öppet depositum i Sveriges riksbank.

21 § Verket skall i lämpliga former samarbeta med andra organ för
statlig eller icke statlig pensionering eller grupplivförsäkring.

Tjänstetillsättning m.m.

22 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänsterna som avdelningschef, ADB-chef eller byråchef tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket.

23 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för högst tre år.

Bisysslor

24 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av verket även i fråga om avdelningschefen, ADB-
chefen och byråchefen.