Förordning (1986:600) med instruktion för kammarkollegiet

SFS nr
1986:600
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:913
Upphävd
1988-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:779

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på kammarkollegiet.

Uppgifter

2 § Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet för frågor om
statlig och kyrklig egendom, rikets indelning och den prästerliga
organisationen.

Kollegiet svarar för medels- och fondförvaltning samt bevakar i vissa
ärenden statens rätt och allmänna intressen.

3 § Det åligger kollegiet särskilt att

1. företräda staten i ärenden om ersättning enligt 18 kap. 4 § eller 19
kap. 19 § jordabalken, 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),
9 § lagen (1973:98) om inskrivningsregister, 370 eller 371 § sjölagen
(1891:35 s. 1) eller 5 kap. 1 eller 2 § lagen (1984:649) om
företagshypotek,

föra talan mot beslut som avses i 19 kap. 17 § jordabalken, 19 kap. 5 §
andra stycket fastighetsbildningslagen, 8 § lagen om
inskrivningsregister, 39 § sjölagen eller 4 kap. 25 § lagen om
företagshypotek

samt fullgöra de uppgifter som enligt 20 kap. 13 § jordabalken ankommer
på kollegiet,

2. föra talan för det allmänna i mål vid finsk-svenska
gränsälvskommissionen samt i vattenmål och vid förrättningar enligt
vattenlagen (1983:291) samt bevaka det allmännas intressen vid
förberedelse enligt 11 kap. 7–11 §§ vattenlagen,

3. företräda allmänt vattenområde, i den mån det inte ankommer på någon
annan myndighet,

4. handlägga frågor om rennäringen, i den mån det inte ankommer på någon
annan myndighet,

5. företräda staten i mål om ersättning eller inlösen enligt
naturvårdslagen (1964:822) eller om ersättning enligt lagen (1985:139)
om ersättning för intrång i enskild fiskerätt,

6. pröva frågor enligt permutationslagen (1972:205),

7. bevaka allmänna arvsfondens rätt till egendom som tillfallit fonden
samt företräda fonden i mål enligt lagen (1928:281) om allmänna
arvsfonden,

8. vara granskningsmyndighet enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt samt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter,

9. pröva frågor om befrielse från eller nedsättning av arvsskatt eller
gåvoskatt för undvikande av eller lindring i dubbelbeskattning,

10. pröva frågor enligt förordningen (1979:293) om befrielse från eller
återbetalning av viss stämpelskatt,

11. vara bevakningsmyndighet i fråga om vissa av statens fordringar
enligt avskrivningskungörelsen (1965:921),

12. svara för uppbörd av statens inkomster och betala dess utgifter, om
något annat inte följer av särskilda föreskrifter,

13. förvalta de statliga lån och aktier samt fonder eller fonderade
medel som anförtrotts kollegiet,

14. handlägga frågor om ersättning enligt kungörelsen (1956:296) om
ersättning av statsmedel i vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens
intresse,

15. avgöra ärenden om kronans jordebok och lotsjordeboken, jordnatur,
hemmans mantal, skattläggning av fast egendom samt rättigheter och
skyldigheter som åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur,

16. på begäran av statlig eller kyrklig myndighet göra utredningar
rörande fastighetsrättsliga förhållanden,

17. se till att fastigheter under stadgad åborätt och statens fasta
egendom i övrigt vars vård och tillsyn inte ankommer på någon annan inte
disponeras mot givna föreskrifter, bevaka rätten till egendomen och föra
talan för denna samt avgöra ärenden om nyttjanderättsupplåtelser, i den
mån det inte ankommer på någon annan,

18. fastställa skatteköpeskilling,

19. avgöra besvärsmål om stadgad åborätt,

20. avgöra besvärsmål i fråga om rättighet och företrädesrätt till
skatteköp samt att utfärda överlåtelsehandling (skattebrev) på nybygge,

21. se till att kyrklig egendom inte disponeras mot givna föreskrifter
samt därvid i frågor, som inte avser uppsikten över egendomens
ekonomiska förvaltning, bevaka rätten till egendomen och föra talan för
denna, särskilt i saker av större betydelse,

22. handha de uppgifter som tillkommer kollegiet enligt lagen (1970:939)
om fövaltning av kyrklig jord och lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader
samt de bestämmelser som meddelas med stöd av dessa lagar,

23. fastställa lägsta köpeskilling enligt kungörelsen (1937:540)
angående försäljning av vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och
Blekinge,

24. avgöra besvärsmål i fråga om inlösen av landgille som avses i
förordningen (1937:591) angående upphörande av det från viss jord i
Skåne, Halland och Blekinge utgående landgille,

25. avgöra ärenden enligt förordningen (1984:979) med bemyndigande för
domkapitlen och kammarkollegiet att besluta i ärenden om
samfällighetsbildning och enligt förordningen (1965:729) med vissa
bestämmelser om anställning som präst,

26. fullgöra kansligöromål åt fideikommissnämnden, kyrkofondens styrelse
och styrelsen för statens fond för mögelskador samt efter
överenskommelse och i mån av resurser tillhandahålla administrativa
tjänster åt andra statliga myndigheter,

27. företräda staten i andra ärenden som regeringen, justitiekanslern
eller, efter regeringens bestämmande, någon annan myndighet har
uppdragit åt kollegiet att handlägga.

4 § Kollegiet förhandlar för statens räkning med den som kräver
ersättning enligt de lagrum som anges i 3 § 1. Kollegiet får besluta om
sådan ersättning, i den mån inte annat följer av tredje stycket.

Kollegiets beslut i dessa ersättningsärenden får inte överklagas.

Uppkommer en fråga om åtagande för staten att betala ersättning med
belopp som överstiger 100 000 kronor, skall kollegiet hänskjuta ärendet
till regeringen.

5 § Det åligger vidare kollegiet att

1. på den plats som regeringen godkänner, under fyra olika lås förvara
och vårda rikets regalier och dyrbarheter i enlighet med förteckningar
som uppgjorts,

2. förvara förteckningar över staten tillhörig lös egendom, som finns i
de kungliga slotten och hovstallet,

3. förvara åtkomsthandlingar till statens fasta egendom, som står under
kollegiets förvaltning,

4. föra liggare över rikets indelning.

6 § Kollegiet handlägger gemensamt med riksarkivet frågor om lokaler för
kammararkivet, om fastställande av planer för ordnandet av arkivalierna
i arkivet, om överflyttning av arkivalier från kammararkivet till andra
arkiv och om utgallring av arkivalier från kammararkivet.

Är myndigheterna av olika mening i ett ärende enligt första stycket,
skall ärendet överlämnas till regeringen.

Organisation

7 § Chef för kollegiet är en generaldirektör.

8 § Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på kollegiet.

9 § Inom kollegiet finns fyra enheter: rättsavdelningen, fondbyrån,
administrativa byrån och redovisningscentralen.

Varje enhet förestås av en chef. Chef för rättsavdelningen är en
avdelningschef. En av enhetscheferna är generaldirektörens
ställföreträdare.

Inom rättsavdelningen, fondbyrån och administrativa byrån finns
sektioner.

Varje sektion förestås av en chef. Chef för en av sektionerna inom
rättsavdelningen är avdelningschefen.

10 § Hos kollegiet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får kollegiet anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

11 § Vid kollegiet finns som rådgivande organ ett expertråd för
medelsplaceringsfrågor. För expertrådets verksamhet meddelar kollegiet
särskilda bestämmelser.

Finansiering

11 a § Fondbyråns verksamhet skall finansieras genom avgifter, nämligen

— för verksamheten med statliga lån och aktier så, att kollegiets
kostnader täcks,

— för placeringsverksamheten och fondförvaltningen i övrigt till högst
0,5 procent årligen beräknat efter marknadsvärdet på tillgångarna i
dessa fonder,

— för uppdragsverksamheten i övrigt genom särskilda avgifter.

Avgifterna fastställs av kollegiet efter samråd med riksrevisionsverket.
Förordning (1987:779).

Ärendenas handläggning

12 § Generaldirektören och enhetscheferna beslutar i frågor om skiljande
från annan anställning än provanställning eller om skiljande från
uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning. Förordning (1986:969).

13 § I andra frågor än som avses i 12 § beslutar generaldirektören
ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver
prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman hos
kollegiet enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

14 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder,
utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören
bestämmer.

I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande
får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
kollegiet har meddelat eller grunder som det tillämpar.

15 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får ta över beredningen och föredragningen av ett
ärende.

Enhetschefen har rätt att närvara, när ett ärende som hör till hans
enhet föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer
sektionscheferna.

16 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

17 § har upphävts genom förordning (1986:969).

18 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

19 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

20 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Övriga tjänster i lägst N 26 tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av kollegiet.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

Bisysslor

21 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av kollegiet även i fråga om tjänster som regeringen
tillsätter, dock inte i fråga om generaldirektören.

Övergångsbestämmelser

1986:600

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986, då förordningen
(1982:1037) med instruktion för kammarkollegiet skall upphöra att gälla.

Bestämmelsen i 4 § andra stycket tillämpas dock inte på beslut som
kollegiet har meddelat före ikraftträdandet. *REGI

1987:779

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
juli 1987.