Förordning (1986:616) om beredskapspolisen

SFS nr
1986:616
Departement/myndighet
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
1986-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1097
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:473

1 § Under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om

tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt skall beredskapspolismän finnas vid
polismyndigheterna. Beredskapspolismännens huvudsakliga uppgift
är att delta i sådan polisverksamhet som har anknytning till
befolkningsskydd och räddningstjänst, men de får tas i anspråk
även för andra lämpliga polisuppgifter.

Då samhället har utsatts för eller riskerar att utsättas för
särskilt svåra och påfrestande situationer från ordnings- och
säkerhetssynpunkt får det vid polismyndigheterna finnas
beredskapspolismän, under förutsättning av att dessa ingått
avtal med Rikspolisstyrelsen om sådan tjänstgöring. Regeringen
beslutar efter framställning från Rikspolisstyrelsen om när
sådana beredskapspolismän får tas i anspråk.

Vad som i lag eller annan författning är föreskrivet om
polismän gäller i tillämpliga delar även beredskapspolismännen.
Förordning (1999:726).

2 § Av förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt framgår att
polisverksamhet är en verksamhet i det civila försvaret där
totalförsvarspliktiga kan tjänstgöra med civilplikt. Av 4 kap. 5 §
samma förordning framgår också att totalförsvarspliktiga har
skyldighet att lämna uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt till länsstyrelserna och till Rikspolisstyrelsen.

Av 9 kap. 1 § 4 och 6 förordningen om totalförsvarsplikt framgår
vidare att Krisberedskapsmyndigheten efter hörande av
Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter i fråga om
grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och
genomförande samt i fråga om krigsplacering såvitt avser civilplikt
som skall fullgöras i polisverksamhet. Förordning (2002:473).

3 § Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om
beredskapspolisens organisation efter hörande av Försvarsmakten,
Krisberedskapsmyndigheten och Statens räddningsverk.
Förordning (2002:473).

3 a § har upphävts genom förordning (1995:689).

4 § har upphävts genom förordning (1995:689).

Övergångsbestämmelser

1991:24

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991. I fråga om
överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.