Utsökningsregisterlag (1986:617)

SFS nr
1986:617
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1986-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:184
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1256

Inledande bestämmelser

1 § För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp
av automatisk databehandling föras dels ett för hela landet
gemensamt utsökningsregister (det centrala
utsökningsregistret), dels ett regionalt utsökningsregister för
varje region.

Registren skall användas inom exekutionsväsendet för

1. verkställighet enligt utsökningsbalken,

2. verkställighet eller tillsyn enligt annan författning,

2 a. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.,

3. avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter,

4. planering och tillsyn av verksamhet som avses under 1-3,

5. fördelning av mål, ärenden och handlingar mellan
kronofogdemyndigheter samt redovisning till sökanden.

Registren får användas av myndigheter utanför
exekutionsväsendet för

1. ändamål som avses i andra stycket 3,

2. planering, samordning och uppföljning av revisions- och
annan kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,

3. utredningar vid bestämmande och uppbörd av skatter, tullar
och socialavgifter,

4. tillsyn över innehavare av trafiktillstånd och
trafikansvariga samt övriga prövade som avses i 2 kap. 6, 7 och
15 §§ yrkestrafiklagen (1998:490),

5. tillsyn över innehavare av tillstånd till biluthyrning och
övriga prövade som avses i 8-10 §§ lagen (1998:492) om
biluthyrning. Lag (1998:495).

2 § Riksskatteverket är registeransvarigt för det centrala
utsökningsregistret. Kronofogdemyndigheten är registeransvarig för
registret när det gäller uppgifter i mål eller ärenden som handläggs
hos myndigheten och uppgifter som annars har förts in i registret av
myndigheten.

Kronofogdemyndigheten är registeransvarig för det regionala
utsökningsregistret för regionen. Lag (1996:1439).

Registrens innehåll

3 § Det centrala utsökningsregistret skall innehålla uppgifter om den som
enligt 1 kap. 7 § utsökningsbalken är gäldenär eller svarande i mål hos en
kronofogdemyndighet. I fråga om annan person får införas uppgifter som
avses i 6 § 9. Lag (1995:441).

4 § För en fysisk person skall i det centrala
utsökningsregistret anges

1. namn, adress och personnummer eller samordningsnummer,
eller, när uppgift om sådant nummer saknas, särskilt
registreringsnummer,

2. civilstånd och dag för civilståndsändring,

3. om han har avlidit dagen för dödsfallet,

4. om han har flyttat till utlandet dagen för utflyttningen och
den församling från vilken utflyttningen skett. Lag (1999:1054).

5 § För en juridisk person skall i det centrala utsökningsregistret anges
firma, adress och organisationsnummer eller, när uppgift om
organisationsnummer saknas, särskilt redovisnings- eller
registreringsnummer.

För ett dödsbo får även registreras den avlidnes personnummer och dagen
för dödsfallet. Lag (1995:440).

6 § Utöver de uppgifter som anges i 4 och 5 §§ får det centrala
utsökningsregistret, i den utsträckning som föreskrivs av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer, innehålla uppgifter om

1. exekutionstitel, skuldens storlek, arbetsgivare eller annan
utbetalare av ersättning som avses i 7 kap. 1 § utsökningsbalken,
medelsslag, dag när skulden fastställdes och när den förföll till
betalning, influtna medel, den tidpunkt vid vilken skulden
preskriberas samt andra förhållanden av betydelse för
betalningsskyldigheten som framgår av exekutionstiteln eller av andra
handlingar i målet,

2. de verkställighetsåtgärder som har begärts av sökanden,

3. den som sökt verkställigheten och vad som i övrigt behövs för
utbetalning av influtna medel och annan redovisning,

4. ställd säkerhet, uppskov och avbetalningsplan,

5. utmätning, exekutiv försäljning, införsel, avräkning och
betalningssäkring,

6. kvarstad och återtagande av vara,

7. bötesförvandling,

8. betalningsinställelse och likvidation,

9. skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334),
företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion, konkurs, ackord och näringsförbud,

10. förhör eller annan åtgärd som har vidtagits för efterforskning
av tillgångar,

10 a. förekomst av och tidpunkt för gäldenärsutredningen enligt 6 §
lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,

11. redovisningen av verkställighetsuppdraget,

12. administrativa och tekniska uppgifter som behövs för
registrets användning. Lag (1996:773).

6 a § Ett regionalt utsökningsregister får, i den utsträckning som
föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer, i fråga om sådana personer för vilka uppgifter får
registreras enligt 3 § innehålla

1. uppgifter som avses i 4–6 §§,

2. uppgift om beteckning på handling och, i förekommande fall,
uppgift om att en handling i ett mål eller ärende inte finns i
registret.

Registret får också innehålla handling som kommit in eller
upprättats i ett mål eller ärende som handläggs av myndigheten. En
sådan handling får innehålla uppgift som avses i 4 § eller 6 § andra
stycket datalagen (1973:289) endast om uppgiften lämnats i ett mål
eller ärende eller om den behövs för handläggningen av målet eller
ärendet. Lag (1995:441).

Åtkomst och utlämnande

7 § Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna får för de
ändamål som anges i 1 § ha terminalåtkomst till det centrala
utsökningsregistret.

Terminalåtkomsten för en kronofogdemyndighet får avse endast
uppgifter om

1. den som är registrerad hos myndigheten som gäldenär i mål om
exekutiva åtgärder,

2. den som i annat fall än som avses under 1 är gäldenär eller
svarande i mål eller ärende som handläggs hos myndigheten,

3. make till person som avses under 1,

4. den som är gemensamt betalningsansvarig med person som avses
under 1,

5. fåmansföretag och fåmanshandelsbolag som avses i 56 kap.
2-4 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och delägare i sådant
företag, om företaget eller delägare i detta är gäldenär som
avses under 1,

6. skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs och
näringsförbud.

I den utsträckning som regeringen föreskriver får en sökande
eller dennes ombud ha terminalåtkomst till uppgifter i det
centrala utsökningsregistret om de mål eller ärenden som
sökanden gett in. Lag (1999:1256).

7 a § Terminalåtkomst till regionala utsökningsregister får finnas
för de ändamål som anges i 1 § och i den utsträckning som anges i
andra-femte styckena nedan.

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter i regionala
utsökningsregister som avses i 6 a § första stycket.

En kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det regionala
utsökningsregistret för regionen.

Regeringen får föreskriva att Riksskatteverket får ha
terminalåtkomst till handling som avses i 6 a § andra stycket och att
en kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till uppgifter och
handlingar i de regionala utsökningsregistren utöver vad som har
sagts i tredje stycket.

I den utsträckning som regeringen föreskriver får en sökande eller
dennes ombud ha terminalåtkomst till uppgifter i regionala
utsökningsregister om de mål eller ärenden som sökanden gett in.
Lag (1996:1439).

7 b § I fråga om en handling som avses i 6 a § andra stycket får som
sökbegrepp användas endast mål- eller ärendebeteckning och beteckning
på handling. Lag (1995:441).

8 § Tullverket och skattemyndigheterna får ha
terminalåtkomst till det centrala utsökningsregistret och till
uppgifter som avses i 6 a § första stycket i regionala
utsökningsregister. Terminalåtkomsten får avse endast uppgifter om
person som förekommer i ärende hos myndigheten. Lag (1999:413).

9 § För utbetalning av influtna medel och för annan redovisning får
uppgifter i det centrala utsökningsregistret eller i regionala
utsökningsregister lämnas ut på medium för automatisk databehandling.

För annat ändamål än som anges i första stycket får uppgifter lämnas
ut på medium för automatisk databehandling endast om detta följer av
lag eller förordning eller regeringen har medgett det. Regeringen får
uppdra åt Datainspektionen att lämna sådant medgivande i fråga om
uppgifter som inte omfattas av sekretess. Datainspektionens beslut
får överklagas hos regeringen. Lag (1995:441).

Övriga bestämmelser

10 § En myndighet som är registeransvarig för det centrala
utsökningsregistret eller för ett regionalt utsökningsregister skall
särskilt iaktta att uppgifterna i registret får bearbetas endast i
enlighet med registrets ändamål. Regeringen får i det enskilda fallet
medge annan bearbetning, om det finns särskilda skäl.
Lag (1995:441).

10 a § I ett registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) behöver
i fråga om ett regionalt utsökningsregister uppgift i handling som
har getts in i ett mål eller ärende eller som den registeransvarige
har expedierat till den registrerade inte tas med. Om uppgiften finns
i ett mål eller ärende rörande den som begärt utdraget, skall det
framgå av utdraget att uppgiften inte finns med i detta.
Lag (1995:441).

11 § I det centrala utsökningsregistret eller i regionala
utsökningsregister skall uppgifter om indrivningsuppdrag som avser
böter gallras vid utgången av det år då full betalning skedde. Andra
uppgifter som avses i 6 § 1 11 samt uppgifter och handlingar som
avses i 6 a § första stycket 2 eller andra stycket skall gallras
senast efter tre år eller vad gäller skuldsanering efter sex år.
Denna tid räknas för uppgifter om betalningssäkring, kvarstad och
näringsförbud från utgången av det år då åtgärden förföll eller
förlorade sin verkan samt för uppgifter om skuldsanering,
företagsrekonstruktion, konkurs och ackord från utgången av det år då
förfarandet avslutades. För övriga uppgifter räknas tiden från
utgången av det år under vilket målet avslutades.

Uppgifter enligt 4 och 5 §§ skall gallras när det inte längre finns
någon annan uppgift om personen i registret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om undantag från bestämmelserna i första stycket.
Lag (1996:773).

Övergångsbestämmelser

1986:617

Denna lag träder i kraft, i fråga om 11 § första och andra styckena den
1 januari 1987, och i övrigt den 1 september 1986.

1999:1256

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tid före ikraftträdandet.