Förordning (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan

SFS nr
1986:621
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1986-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:246
Upphävd
1994-07-01

1 § Ersättning av statsmedel får lämnas enligt denna förordning för
kostnader och förluster på grund av radioaktivt nedfall med anledning av
reaktorhaveriet i Tjernobyl i Sovjetunionen.

2 § Ersättning får i mån av tillgång på medel lämnas till

1. jordbruksföretag,

2. trädgårdsföretag,

3. renskötselföretag och

4. den som har meddelats särskild licens enligt förordningen (1978:517)
om licens för yrkesfiske. Förordning (1987:65).

2 a § Ersättning lämnas för merkostnader och inkomstförluster till följd
av åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga hälsorisker från
livsmedel. Förordning (1987:65).

3 § Ersättningsbelopp får betalas ut i förskott.

När den slutliga ersättningen fastställs, skall förskottbetalning
avräknas.

4 § Frågor om ersättning enligt 2 § 1–3 prövas av statens jordbruksverk
eller, efter verkets bemyndigande, av länsstyrelsen.

Frågor om ersättning enligt 2 § 4 prövas av fiskeriverket eller, efter
verkets bemyndigande, av länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut enligt 2 § 1–3 får överklagas hos
jordbruksverket. Länsstyrelsens beslut enligt 2 § 4 får överklagas hos
fiskeriverket.

Jordbruksverkets och fiskeriverkets beslut får inte överklagas.
Förordning (1991:560).

5 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om ersättning
enligt 2 § 1–3.

Fiskeriverket får meddela ytterligare föreskrifter om ersättning enligt
2 § 4. Förordning (1991:560).

Övergångsbestämmelser

1987:65

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987. Förordningen får
tillämpas också i fråga om kostnader och förluster som uppstått före
ikraftträdandet.

1990:866

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.