Förordning (1986:625) om samordnad intagning till vissa gymnasieskolor i Stockholms län

SFS nr
1986:625
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1411
Upphävd
1991-12-01

1 § Denna förordning gäller

1. Botkyrka, Danderyds, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö,
Nacka, Nynäshamns, Salems, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms,
Sundbybergs, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna,
Vaxholms, Värmdö och Österåkers kommuner (upptagningskommunerna) samt

2. Stockholms läns landstingskommun.

Med skolkommuner avses i förordningen de upptagningskommuner som
anordnar gymnasieskola med linjer eller specialkurser eller bådadera.

2 § Upptagningskommunerna bildar ett elevområde som är gemensamt för
alla skolkommuners gymnasieskolor.

Landstingskommunen bildar elevområde för studievägarna vid sin
gymnasieskola.

3 § Länsskolnämnden i Stockholms län skall fastställa större elevområden
än som anges i 2 § för de studievägar vid skolkommunernas och
landstingskommunens gymnasieskolor för vilka det behövs på grund av
föreskrifterna i 5 kap. 3 § skollagen (1985:1100) eller av andra skäl. I
fråga om elevområde som skulle sträcka sig utanför länets gränser skall
länsskolnämnden samråda med länsskolnämnden i annat berört län. Om
länsskolnämnderna i ett sådant fall inte enas, skall beslut fattas av
skolöverstyrelsen.

Länsskolnämndens beslut får överklagas hos skolöverstyrelsen genom
besvär. Enskilda har inte besvärsrätt. Skolöverstyrelsens beslut får
inte överklagas.

Större elevområden än som anges i 2 § gäller också, om så är särskilt
föreskrivet av regeringen.

4 § Fråga som avses i 5 kap. 9 § tredje stycket skollagen (1985:1100)
skall prövas av länsskolnämnden när det gäller gemensamt elevområde
enligt denna förordning.

5 § Landstingskommunen och skolkommunerna skall ha en gemensam
intagningsnämnd för sina gymnasieskolor.

Om ledamöter och suppleanter i den gemensamma intagningsnämnden meddelar
regeringen särskilda föreskrifter.

6 § I sina beslut om intagning skall den gemensamma intagningsnämnden
även fördela intagna sökande mellan huvudmännens gymnasieskolor och
mellan dessa skolors enheter.

Vid denna fördelning skall den som tagits in på viss studieväg i första
hand placeras i hemkommunens gymnasieskola om den aktuella studievägen
anordnas där. Vid tillämpningen av denna bestämmelse skall med
hemkommunens gymnasieskola likställas gymnasieskola i sådan skolkommun
med vilken hemkommunen träffat avtal om att skolkommunen i sin
gymnasieskola skall ta emot elever från hemkommunen.

Besluten får inte överklagas. Förordning (1991:33).

7 § I fall som avses i 9 kap. 49 § gymnasieförordningen (1987:743) skall
den gemensamma intagningsnämnden höra ett yrkesråd hos någon av de
huvudmän i vilkas gymnasieskolor sökanden kan bli elev om han tas in.
Förordning (1987:729).

Övergångsbestämmelser

1986:625

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1986.

2. Genom förordningen upphävs Kungl. Maj:ts bestämmelser den 16 mars
1973 om elevområden och gemensam intagning för gymnasieskolan m. m. för
Stor-Stockholm.

3. I fråga om den gemensamma intagningsnämnden skall punkt 4 i de
upphävda bestämmelserna tillämpas intill utgången av år 1991, om inte
annat följer av särskilda föreskrifter som regeringen meddelar.
Förordning (1988:1436).

4. I samband med beslut om intagning på grundval av ansökningar som
kommit in till den gemensamma intagningsnämnden före den 1 augusti 1986
får nämnden besluta om dispens från gällande bestämmelser om högsta
antal elever i klass.

Intagningsnämndens beslut i fråga om sådan dispens får överklagas hos
skolöverstyrelsen. Överstyrelsens beslut får inte överklagas.

5. Den gemensamma intagningsnämnden får intill utgången av år 1991
besluta i fråga om mottagande av sökande som inte hör till elevområde
enligt förordningen. Ett sådant beslut får överklagas hos
skolöverstyrelsen. Överstyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning
(1988:1436).

6. Föreskriften i 7 § gäller inte vid intagning på grundval av
ansökningar som har kommit in till den gemensamma intagningsnämnden före
den 1 augusti 1986.

1991:1411

Regeringen föreskriver att förordningen (1986:625) om samordnad
intagning till vissa gymnasieskolor i Stockholms län skall upphöra
att gälla vid utgången av november 1991. 1, 2, 5, 6 och 7 §§ i den
upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om sådan
utbildning som skall börja före utgången av juni 1992.

Vidare får den gemensamma intagningsnämnden intill utgången av
juni 1992 besluta i fråga om mottagande av sökande som inte hör
till elevområde enligt förordningen. Ett sådant beslut får överklagas
hos skolväsendets överklagandenämnd.