Förordning (1986:629) med instruktion för konsumentverket

SFS nr
1986:629
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:61
Upphävd
1988-03-10

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på konsumentverket.

Uppgifter

2 § Verket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor.

Verket har till uppgift att stödja hushållen i deras strävan att
effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas
ställning på marknaden. I anslutning till detta fullgörs de uppgifter
som tillkommer konsumentombudsmannen enligt marknadsföringslagen
(1975:1418), konsumentkreditlagen (1977:981) och lagen (1971:112) om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

3 § Det åligger verket särskilt att

1. undersöka och följa hushållens förhållanden samt konsumenternas
situation på marknaden,

2. stödja hushållen i deras strävan att utnyttja sina resurser
effektivt,

3. uppmärksamma konsumentgrupper, som ekonomiskt, socialt eller
utbildningsmässigt är svaga,

4. övervaka marknadens utbud samt företagens marknadsföring och
säljvillkor,

5. utarbeta riktlinjer för företagens marknadsföring och utformning av
varor, tjänster och andra nyttigheter samt för företagens tillämpning av
konsumentkreditlagen (1977:981),

6. söka påverka producenter, distributörer och marknadsförare att
anpassa sin verksamhet efter konsumenternas behov och stimulera
företagens egenåtgärder i detta avseende,

7. utföra eller låta utföra undersökningar av olika varor, tjänster och
andra nyttigheter,

8. informera andra organ om sådana konsumentproblem som verket inte kan
åtgärda,

9. främja informationen till konsumenterna om fakta och förhållanden som
är väsentliga för dem,

10. främja undervisning och utbildning i konsumentfrågor,

11. stödja organisationer som arbetar med konsumentfrågor,

12. stödja forskning inom verkets arbetsområde,

13. följa reklamens utveckling,

14. följa utvecklingen och beakta konsumenternas intressen beträffande
distributions- och varuförsörjningsfrågor samt att fullgöra uppgifter
enligt förordningen (1985:619) om glesbygdsstöd,

15. svara för centrala uppgifter i anslutning till konsumentverksamheten
på lokal nivå.

4 § Verket får utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter eller
enskilda. Uppgift om resultat av en undersökning, som har utförts för
uppdragsgivares räkning, får inte offentliggöras utan dennes samtycke.

Ersättning för utförda uppdrag utgår enligt den taxa som verket
fastställer.

5 § Verket bör samråda med andra myndigheter som handlägger
konsumentfrågor.

Verket bör vidare samarbeta med kommunerna och med enskilda
organisationer, vilkas verksamhet omfattar konsumentfrågor.

6 § Verket företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat inte
följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

7 § Verket leds av en styrelse som består av tio personer. I styrelsen
ingår myndighetens generaldirektör. Denne är ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på verket.

8 § Generaldirektören är chef för verket och dessutom
konsumentombudsman.

Under generaldirektören finns två chefstjänstemän med samordnings- och
utvecklingsansvar för de verksamhetsområden som verket bestämmer.

Inom verket finns ett KO-sekretariat, vars uppgift främst är att biträda
konsumentombudsmannen med dennes uppgifter enligt marknadsföringslagen
(1975:1418) och lagen (1971:112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden.

Inom verket finns vidare fem enheter med uppgifter inom de
konsumentpolitiska områden som verket särskilt anger. Verket bestämmer
ansvarsfördelningen mellan enheterna. Dessutom finns en tidskriftsenhet,
en administrativ enhet och ett informationssekretariat till
verksledningen.

Fem av enheterna förestås av byråchefer. En av byråcheferna är dessutom
laboratoriechef.

Chefen för KO-sekretariatet är konsumentombudsmannens ställföreträdare.
Generaldirektörens ersättare i dennes uppgift som konsumentombudsman är
konsumentombudsmannens ställföreträdare. En av chefstjänstemännen är
generaldirektörens ställföreträdare i övrigt.

9 § Hos verket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

10 § Till verket är en rådgivande nämnd knuten, glesbygdsnämnden, med
uppgift att bistå verket med råd rörande distribution och
varuförsörjning i glesbygd och därmed sammanhängande frågor.

Nämnden består av åtta ledamöter, som utses av regeringen.

Regeringen förordnar en av dessa att vara ordförande och en att vara
vice ordförande. För ledamöterna finns ersättare till det antal
regeringen bestämmer.

Ärendenas handläggning

11 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. viktigare frågor om omfattningen och inriktningen av verkets
verksamhet,

5. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad N 23,

6. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

12 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fem av de i 7 §
första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av
större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.
Förordning (1986:1276).

13 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelande mellan
generaldirektören och minst fem andra ledamöter. Kan ärendet lämpligen
inte avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som
fattats enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

14 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam.

15 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt
annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärenden eller en grupp
av ärenden som inte är av sådant slag att de behöver prövas av
generaldirektören. Uppdrag att föra talan vid marknadsdomstolen får dock
lämnas endast till en tjänsteman som är lagkunnig.

16 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst utövar
vardera ställföreträdaren tjänsten till den del den omfattar hans
område. Ställföreträdaren inträder efter beslut av generaldirektören
även i övrigt i generaldirektörens ställe vid behandlingen av visst
ärende eller viss grupp av ärenden inom det egna ansvarsområdet.

17 § När både generaldirektören och någon av hans ställföreträdare har
förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som
generaldirektören bestämmer.

18 § I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas
sådana beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som verket eller konsumentombudsmannen har meddelat eller
med grunder som de tillämpar.

Första stycket gäller även vid ledighet på tjänsten som generaldirektör,
till dess regeringen bestämmer annat.

19 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 15 §
eller inom KO-sekretariatet avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

En chefstjänsteman, chefen för en enhet eller chefen för ett sekretariat
har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans verksamhetsområde
föredras av någon annan.

20 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

21 § har upphävts genom förordning (1986:1276).

22 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

23 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

24 § Anförs klagomål mot en viss marknadsföringsåtgärd och är det fråga
endast om prövning enligt 2–4 § marknadsföringslagen (1975:1418), får
klagomålen lämnas utan åtgärd, om det med hänsyn till konsumentintresset
är av ringa betydelse att saken prövas.

25 § Innan konsumentombudsmannen ansöker hos marknadsdomstolen om förbud
eller åläggande enligt 2–4 § marknadsföringslagen (1975:1418) eller om
förbud enligt 1 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden, skall den som ansökningen gäller ges tillfälle
att yttra sig. Detta gäller dock inte i brådskande fall eller om det
finns andra särskilda skäl.

26 § Ett föreläggande enligt 14 eller 15 §§ marknadsföringslagen
(1975:1418) eller 6 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden skall avfattas skriftligen och undertecknas av
konsumentombudsmannen.

Föreläggandet godkänns genom att den till vilken det riktas undertecknar
och tillställer konsumentombudsmannen en förklaring, att han godkänner
det förbud eller åläggande som anges i föreläggandet. Ett godkännande
som tecknas på en annan handling än föreläggandet gäller endast om det
klart framgår vilket föreläggande som avses.

Tjänstetillsättning

27 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år.

Glesbygdsnämndens ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år.

Tjänst som chefstjänsteman, konsumentombudsmannens ställföreträdare
eller byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

Övriga bestämmelser

28 § Glesbygdsnämnden sammanträder när nämndens ordförande anser att det
behövs.

29 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av verket i fråga om de tjänster som regeringen
tillsätter utom för generaldirektören och dennes ställföreträdare samt
konsumentombudsmannens ställföreträdare.

30 § Konsumentombudsmannens beslut i ärenden enligt marknadsföringslagen
(1975:1418) eller lagen (1971:112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden får överklagas endast i den utsträckning som anges
i dessa lagar.