Förordning (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande

SFS nr
1986:64
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-02-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:612
Upphävd
2008-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1203

Inledande bestämmelser

1 § Vid Nationellt centrum för flexibelt lärande får
uppdragsutbildning anordnas i anslutning till den reguljära
utbildningen. Uppdragsutbildningen skall i fråga om art och
nivå ha anknytning till centrumets reguljära verksamhet.
Förordning (2001:1203).

2 § Med reguljär utbildning avses i denna förordning
centrumets verksamhet enligt förordningen (1992:601) om
utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande och med
ordinarie studerande den som antagits till sådan utbildning.

Uppdragsutbildning innebär att centrumet mot särskild
ersättning från annan än enskild för dennes räkning anordnar
utbildning för personer som uppdragsgivaren utser. Statliga,
kommunala och landstingskommunala myndigheter kan vara
uppdragsgivare i fråga om personalutbildning och utbildning som
betingas av arbetsmarknadsskäl. Enskilda företag och
organisationer kan vara uppdragsgivare i fråga om
personalutbildning. Förordning (2001:1203).

3 § Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med
ordinarie studerande (samundervisning) eller i egna grupper (separat
uppdragsutbildning).

Undervisningen för ordinarie studerande skall följa gällande
föreskrifter för reguljär utbildning även vid samundervisning.

Förhållandet till timramen

4 § Separat uppdragsutbildning räknas inte som utnyttjande av skolans
timram för undervisning.

Vid samundervisning anses timramen ianspråktagen med så stor
andel av antalet använda timmar för kursen som svarar mot andelen
ordinarie studerande vid kursstarten.

Personal

5 § Uppdragsutbildning ingår i arbetsuppgifterna för statligt anställd
personal vid skolan på samma sätt som skolans reguljära utbildning.

Uppdragsersättningen

6 § Skolan skall av uppdragsgivarna betinga sig ersättning som täcker
samtliga statliga kostnader med anledning av uppdragen, såsom
kostnader för lokaler, material, undervisning och administration. Även
framtida statliga pensionskostnader skall beaktas.

7 § Om skolan med anledning av uppdragsutbildning har större personal
än den annars skulle ha haft, skall i ersättningar från
uppdragsgivarna för personalkostnader, utöver vad som annars gäller,
ingå ett belopp som uppgår till en procent av underlaget för beräkning
av lönekostnadspålägg.

Ett sådant belopp skall tillgodoföras anslaget Täckning av
merkostnader för löner och pensioner m. m.

8 § har upphävts genom förordning (1991:1118).

Betyg

9 § De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg enligt
bestämmelserna för reguljär utbildning, om

1. uppdragsutbildningen följer en kursplan som har fastställts enligt
bestämmelserna för reguljär utbildning,

2. lärarna har en kompetens som motsvarar vad som gäller för lärare
inom jämförbar reguljär utbildning och

3. deltagarna uppfyller de behörighetsvillkor som gäller för antagning
till motsvarande kurs i reguljär utbildning.