Förordning (1986:642) om ökade möjligheter för kommuner att anlita personal vid företag m.fl. för viss undervisning i gymnasieskolan;

SFS nr
1986:642
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1185
Upphävd
1991-08-01

Inledande föreskrifter

1 § För att tillförsäkra gymnasieskolan nödvändig kompetens för teknisk
och viss annan yrkesinriktad utbildning får enligt föreskrifterna i
denna förordning undervisning i en kommuns gymnasieskola fullgöras av
personal hos företag inom näringslivet eller hos statliga och kommunala
myndigheter utanför skolområdet inom ramen för anställningen hos
företaget eller myndigheten.

Med kommun avses även landstingskommun och kommunalförbund.

Förordningen gäller inte när undervisning anordnas som inbyggd
utbildning.

2 § Denna förordning får tillämpas om det till en ledig anställning som
lärare i vissa yrkesinriktade ämnen i gymnasieskolan inte finns någon
sökande som i fråga om lärarutbildning uppfyller de krav som enligt
statliga föreskrifter gäller för lärare i gymnasieskolan.

Med yrkesinriktade ämnen avses här sådana ämnen som före den 1 januari
1991 kunde ingå i en lönetjänst som lärare enligt något av numren
101–136, 139, 140, 147, 148, 156, 157, 160–163, 172, 180 och 184 i
gymnasieskolan. Förordning (1990:1229).

Kompetenskrav

3 § För att en person skall få fullgöra undervisning som avses i denna
förordning krävs att denne dels har god förmåga att undervisa, dels i
fråga om ämnesteoretisk utbildning och yrkespraktik har den kompetens
som krävs för undervisningen.

Avtal om undervisning

4 § Om styrelsen för skolan avser att anlita en person, som är anställd
hos ett företag eller en myndighet, för undervisning i fall som avses i
denna förordning, skall styrelsen träffa avtal med det företag eller den
myndighet där personen är anställd om att denne inom ramen för sin
anställning där skall fullgöra undervisning i gymnasieskolan i ett eller
flera ämnen som anställningen som lärare kan omfatta. Avtalet skall
godkännas av arbetstagaren.

Ett sådant avtal får omfatta högst ett läsår i taget eller, om
undervisningen avser tekniska ämnen på fyraårig teknisk linje, högst två
läsår i taget.

Den anställning som omfattar ämnet eller ämnena skall ledigförklaras
varje redovisningsår. Förordning (1990:1229).

5 § har upphävts genom förordning (1990:1229).

Statsbidrag

6 § För undervisning som fullgörs enligt denna förordning lämnas
statsbidrag till kommunen för lönekostnader och socialavgifter med högst
det belopp som kunde ha lämnats, om undervisningen i stället hade
fullgjorts av lärare anställda i gymnasieskolan. Statsbidraget får dock
inte överstiga den ersättning som kommunen har betalat till företaget
eller myndigheten.

I fråga om rekvisition och utbetalning av bidraget samt revision m. m.
finns föreskrifter i gymnasieförordningen (1987:743). */k/ Förordning
(1987: 730).

Övriga föreskrifter

7 § Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.