Förordning (1986:65) om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning

SFS nr
1986:65
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-02-06
Författningen har upphävts genom
SFS1992:395
Upphävd
1992-06-15

Inledande bestämmelser

1 § I lagen )1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall finns
föreskrifter om att kommuner och landstingskommuner får bedriva
uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå motsvarar den verksamhet
kommunen eller landstingskommunen får bedriva inom det offentliga
skolväsendet. Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om
uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning (komvux).
Förordning (1991:1119).

2 § I denna förordning avses med reguljär utbildning kurser i komvux och
med ordinarie studerande studerande som har antagits till sådana kurser
enligt gällande föreskrifter om behörighet och urval. Förordning
(1991:1119).

3 § Uppdragsutbildning får inte försämra förutsättningarna för den
reguljära utbildningen och möjligheterna att få sådan utbildning.

4 § Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med
ordinarie studerande (samundervisning) eller i egna grupper (separat
uppdragsutbildning).

Undervisningen för ordinarie studerande skall följa gällande
föreskrifter för komvux även vid samundervisning.

5 § har upphävts genom förordning (1991:1119).

6 § har upphävts genom förordning (1991:1119).

7 § har upphävts genom förordning (1990:1231).

8 § har upphävts genom förordning (1990:1231).

Ekonomisk reglering i förhållande till staten

9 § har upphävts genom förordning (1991:1119).

10 § har upphävts genom förordning (1991:1119).

11 § har upphävts genom förordning (1991:1119).

Betyg

12 § De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg enligt
bestämmelserna för komvux, om

1. uppdragsutbildningen följer en kursplan som har fastställts enligt
bestämmelserna för komvux,

2. lärarna har en kompetens som motsvarar vad som gäller för lärare inom
jämförbar utbildning i komvux samt aktuell erfarenhet av sådan
utbildning och

3. deltagarna uppfyller de behörighetsvillkor som gäller för antagning
till motsvarande kurs i komvux. Förordning (1991:1119).

Särskilda bestämmelser

13 § har upphävts genom förordning (1991:1119).

14 § har upphävts genom förordning (1991:1119).