Förordning (1986:66) om förfarandet vid nedsättning av skatt på utdelning och ränta enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz

SFS nr
1986:66
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1986-01-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1332
Upphävd
1994-11-01

1 § Den överenskommelse som Sverige och Schweiz ingått för att genomföra
artiklarna 10 och 11 i det svensk-schweiziska avtalet den 7 maj 1965 för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet/n1/ skall gälla för Sveriges del. Överenskommelsens innehåll
framgår av bilaga till denna förordning. Förordning (1988:1033).

2 § Sådan ansökan om partiell återbetalning av schweizisk källskatt som
anges i artikeln 2 punkt 1 i överenskommelsen skall göras på blankett
Form 80. Förordning (1988:1033).

Övergångsbestämmelser

1986:66

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986, då kungörelsen
(1967:11) med vissa bestämmelser om kupongskatt för skattskyldiga med
hemvist i Schweiz, m. m. skall upphöra att gälla.

Ansökan som gjorts före ikraftträdandet handläggs dock enligt äldre
bestämmelser.

Bilaga

Överenskommelse mellan Sverige och Schweiz för att genomföra
artiklarna 10 och 11 i det svensk-schweiziska avtalet den 7 maj 1965
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet (i det följande benämnt “avtalet”)

ARTIKEL 1

Nedsättning genom partiell återbetalning

1. Den nedsättning av skatt på utdelning och ränta som avses i
artiklarna 10 och 11 genomförs i Schweiz genom återbetalning av en del
av källskattebeloppet.

2. Denna överenskommelse gäller inte för återbetalning av källskatt
som person med hemvist i Sverige är berättigad till redan enligt
schweizisk federal lagstiftning.

ARTIKEL 2

Ansökningsförfarande

1. Person med hemvist i Sverige som har anspråk på partiell
återbetalning av källskatt skall ansöka om detta på blankett R 80.

2. Sökanden skall till riksskatteverket inge ansökan i fyra exemplar
inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket utdelningen
eller räntan blev tillgänglig för lyftning.

3. Uppkommer flera anspråk om återbetalning under samma kalenderår bör
dessa framställas i en ansökan. Anspråk, som hänför sig till flera år,
kan föras samman i en ansökan.

4. Är ansökan grundad lämnar riksskatteverket sådant intyg som anges
på blanketten och sänder blanketten med intyg till Edsförbundets
skatteförvaltning.

ARTIKEL 3

Handläggning och beslut

1. Edsförbundets skatteförvaltning prövar grunden för ansökan och dess
riktighet i sak. Om kompletterande uppgifter och handlingar behövs
infordras dessa direkt från sökanden.

2. Edsförbundets skatteförvaltning meddelar sitt beslut skriftligen
till sökanden och tillställer denne det belopp som skall återbetalas
under den i ansökan angivna adressen.

3. Avslås en ansökan helt eller delvis skall beslutet jämte motivering
och besvärshänvisning lämnas i rekommenderad försändelse.

4. Erinringar mot beslut av Edsförbundets skatteförvaltning får göras
inom 30 dagar efter delgivningen av beslutet. Talan mot beslut av
Edsförbundets skatteförvaltning i anledning av erinringarna får föras
genom förvaltningsdomstolsbesvär hos schweiziska förbundsdomstolen i
Lausanne inom 30 dagar efter delgivning av beslutet.

ARTIKEL 4

Formföreskrifter

1. Till Edsförbundets skatteförvaltning ställda brev och erinringar
från sökande med hemvist i Sverige skall avfattas på ett av de
schweiziska språken (tyska, franska, italienska eller rätoromanska)
eller på engelska språket.

2. Förvaltningsdomstolsbesvär hos den schweiziska förbundsdomstolen i
Lausanne skall avfattas på ett av de schweiziska språken eller vara
åtföljda av en översättning till ett av dessa språk.

II. Svensk skatt på utdelning

A. Kupongskatt på aktieutdelning

ARTIKEL 5

Nedsättning genom partiell återbetalning

Den nedsättning av svensk kupongskatt på utdelning som avses i artikel
10 genomförs genom återbetalning av en del av denna skatt.

ARTIKEL 6

Ansökningsförfarande

1. Person med hemvist i Schweiz som har anspråk på partiell
återbetalning av kupongskatt skall ansöka om detta på blankett R-Sv 1
(800).

2. Sökanden skall till behörig kantonal myndighet inge ansökan i tre
exemplar inom fem år från utgången av det kalenderår under vilket
utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

3. Uppkommer flera anspråk om återbetalning under samma kalenderår bör
dessa framställas i samma ansökan. Anspråk som hänför sig till flera
år kan föras samman i en ansökan.

4. Den kantonala skattemyndigheten prövar om förutsättningarna för
återbetalning av svensk skatt föreligger. Är ansökan grundad intygar
den kantonala skattemyndigheten detta på exemplar två och sänder detta
exemplar tillsammans med exemplar tre till Edsförbundets
skatteförvaltning. Det första exemplaret behålls av den kantonala
skattemyndigheten och används i synnerhet för att säkerställa att
schweizisk skatt tas ut på de i ansökan angivna beloppen.

5. Med anledning av den kantonala skattemyndighetens intyg intygar
Edsförbundets skatteförvaltning på exemplar tre av ansökan, som
vidarebefordras till vederbörlig svensk skattemyndighet, att den
utdelningsberättigade hade hemvist i Schweiz när den i ansökan angivna
inkomsten blev tillgänglig för lyftning.

ARTIKEL 7

Handläggning och beslut

1. Riksskatteverket prövar grunden för ansökan och dess riktighet i
sak. Om kompletterande uppgifter och handlingar behövs infordras dessa
direkt från sökanden.

2. Riksskatteverket meddelar sitt beslut skriftligen till sökanden och
tillställer denne det belopp som skall återbetalas under den i ansökan
angivna adressen.

3. Avslås en ansökan helt eller delvis skall beslutet jämte motivering
och besvärshänvisning lämnas i rekommenderad försändelse.

4. Mot beslut om återbetalning av kupongskatt kan sökanden anlita de
rättsmedel som enligt svensk rätt gäller i fråga om sådan skatt.

5. Ränta utgår inte på skattebelopp som återbetalas.

B. Statlig inkomstskatt på utdelning på andelar i ekonomisk
förening

ARTIKEL 8

Ansökningsförfarande

1. En person med hemvist i Schweiz, som har rätt till svensk utdelning
på andelar i ekonomisk förening, skall ansöka om begränsning av den
statliga inkomstskatten på blankett R-Sv 2 (801). Ansökan görs i
samband med taxeringen till statlig inkomstskatt, dock senast inom fem
år från utgången av det kalenderår under vilket utdelningen blev
tillgänglig för lyftning.

2. Ansökan upprättas i tre exemplar och inges till behörig kantonal
skattemyndighet inom den tid som anges i punkt 1. Artikel 6 punkterna
3–5 i denna överenskommelse äger motsvarande tillämpning, med den
avvikelsen att ett exemplar av ansökan, försett med intyg av
Edsförbundets skatteförvaltning, återställs till sökanden.

ARTIKEL 9
Handläggning och beslut

1. Vederbörande svenska skattemyndighet beslutar med stöd av ansökan
om genomförandet av begränsningen av den statliga inkomstskatten.
Artikel 7 punkterna 1 och 3 i denna överenskommelse äger motsvarande
tillämpning.

2. Talan mot beslut av vederbörande svenska skattemyndighet får föras
av den utdelningsberättigade i den ordning som anges i den svenska
taxeringslagen av den 23 november 1956.

ARTIKEL 10

Formföreskrifter

1. Till riksskatteverket eller vederbörande svenska skattemyndighet
ställda brev och erinringar från sökande med hemvist i Schweiz får
avfattas på svenska, tyska, franska eller engelska språken.

2. Besvär i ärenden om kupongskatt eller mot beslut av vederbörande
svenska skattemyndigheter skall avfattas på svenska språket eller vara
åtföljda av en översättning till svenska språket.

III. Slutbestämmelser

ARTIKEL 11

Ikraftträdande och uppsägning

1. Denna överenskommelse träder i kraft den 1 mars 1986.

2. Överenskommelsen ersätter, med verkan från dagen för
ikraftträdandet, överenskommelsen av den 20 december 1966. Ansökningar
som gjorts före denna tidpunkt handläggs enligt överenskommelsen av
den 20 december 1966.

3. Överenskommelsen kan, om båda parterna är eniga, när som helst
ändras eller kompletteras genom skriftväxling.

4. Endera parten kan, med iakttagande av en tidsfrist av minst sex
månader, säga upp denna överenskommelse till utgången av ett
kalenderår.

Stockholm och Bern den 29 november 1985

För finansministern:
Yngve Hallin

För chefen för Edsförbundets skatteförvaltning:
Lu’thi