Förordning (1986:674) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion

SFS nr
1986:674
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-07-24
Författningen har upphävts genom
1992:1752
Upphävd
1993-07-01

1 § Varor som avses i 1 § första stycket lagen (1981:50) med
bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion benämns i denna
förordning naturmedel för injektion.

Vad i denna förordning sägs om tillstånd till försäljning skall i
tillämpliga delar gälla tillstånd till annat tillhandahållande.

2 § Med tillverkning avses i denna förordning framställning, förpackning
eller ompackning som sker yrkesmässigt.

Tillverkning av naturmedel för injektion får bedrivas endast av den som
fått läkemedelsverkets tillstånd.

En föreståndare som läkemedelsverket godkänt skall ansvara för
tillverkningen. Förordning (1990:558).

3 § Om ett naturmedel för injektion tillverkas i utlandet för
försäljning här i landet skall den utländske tillverkaren ha ett ombud
här i landet. Ombudet skall anmälas hos läkemedelsverket. Förordning
(1990:558).

4 § Överlåter tillverkaren av ett naturmedel för injektion
tillverkningsrätten på en annan eller anlitar en utländsk tillverkare
ett nytt ombud skall förhållandet omedelbart anmälas till
läkemedelsverket.

Av 2 § lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för
injektion följer att den nye tillverkaren inte får sälja eller på annat
sätt tillhandahålla medlet förrän läkemedelsverket lämnat tillstånd
därtill. Förordning (1990:558).

5 § Naturmedel för injektion får föras in till landet endast av den som
har tillstånd att tillverka eller bedriva handel med sådana medel och av
den som fått läkemedelsverkets tillstånd till införsel.

Naturmedel för injektion får inte tas om hand på sätt som avses i 8 §
första stycket 2 tullagen (1987:1065) av annan än den som enligt första
stycket får införa medlet. Naturmedel för injektion får inte förvaras på
tullager som inrättats för förvaring av proviantartiklar och liknande.
Läkemedelsverket bestämmer hur det skall förfaras med egendom som tagits
i beslag eller som tillfallit staten. I övrigt gäller lagen (1973:980)
om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket får en resande till landet
föra in naturmedel för injektion för personligt bruk. Förordning
(1991:1308).

6 § Med partihandel avses i denna förordning försäljning till en
tillverkare för dennes rörelse eller till återförsäljare. Med
detaljhandel avses annan försäljning.

7 § Partihandel med naturmedel för injektion får bedrivas endast av
Apoteksbolaget AB eller av den som fått läkemedelsverkets tillstånd till
sådan handel. Förordning (1990:558).

8 § Detaljhandel med naturmedel för injektion får bedrivas endast av
Apoteksbolaget AB.

9 § Tillstånd till försäljning av naturmedel för injektion får ges först
sedan läkemedelsverket

1. har funnit att medlet enligt betryggande erfarenhet vid normalt bruk
inte medför hälsorisker,

2. genom inspektion hos tillverkaren eller på annat sätt har funnit att
tillverkningen sker under godtagbara förhållanden,

3. har bedömt det begärda priset på medlet som skäligt. Förordning
(1990:558).

10 § Den som gör anmälan till läkemedelsverket för att få tillstånd till
försäljning av ett naturmedel för injektion skall förete bevis om
resultatet av den förhandling om medlets pris som ägt rum mellan honom
och Apoteksbolaget AB. Har överenskommelse inte nåtts om medlets pris,
skall anmälaren lämna uppgift om det pris han begär och bolaget ges
tillfälle att yttra sig om prisets skälighet. Läkemedelsverket får
förelägga anmälaren att inom viss tid, minst en månad, inkomma med bevis
eller uppgift som nu har sagts. Om anmälaren inte följer föreläggandet
får läkemedelsverket avskriva ärendet.

Läkemedelsverket bestämmer vilket pris som är skäligt. Har
överenskommelse om priset nåtts vid en förhandling som avses i första
stycket skall detta pris anses skäligt, om inte särskilda skäl talar för
annat. Förordning (1990:558).

11 § Priset på ett naturmedel för injektion får ändras efter
överenskommelse som avses i 10 §. Kan överenskommelse inte träffas får
priset på medlet inte höjas utan läkemedelsverkets medgivande.
Läkemedelsverket skall alltid underrättas om ändring av priset på ett
naturmedel för injektion. Förordning (1990:558).

12 § Ett naturmedel för injektion skall märkas med uppgift om att det
inte gått igenom den kontroll som är föreskriven för läkemedel.

13 § Naturmedel för injektion får förordnas endast av den som är behörig
att här i landet utöva läkaryrket.

14 § Läkemedelsverket skall meddela närmare föreskrifter om hur
naturmedel för injektion skall injiceras för att förhindra särskilda
hälsorisker för patienterna. Förordning (1990:558).

15 § Vill den som har fått tillstånd till försäljning av ett naturmedel
för injektion att tillståndet skall upphöra att gälla, skall han anmäla
detta till läkemedelsverket.

Tillståndet upphör att gälla vid ingången av det budgetår som infaller
närmast efter det då anmälan inkom till läkemedelsverket eller vid den
tidigare tidpunkt som läkemedelsverket bestämmer. Förordning (1990:558).

16 § Ett tillstånd enligt denna förordning får återkallas av
läkemedelsverket om de förhållanden som legat till grund för tillståndet
inte längre föreligger.

Innan ett tillstånd återkallas skall läkemedelsverket, om inte särskilda
omständigheter föranleder annat, bereda den vars tillstånd är satt i
fråga tillfälle att vidta rättelse.

Ett beslut om återkallelse skall gälla omedelbart om inte
läkemedelsverkets bestämmer annat. Förordning (1990:558).

17 § Ytterligare föreskrifter om anmälan som avses i 2 § lagen (1981:50)
med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion samt om
tillverkning, införsel, märkning, handel, förordnande, utlämnande,
hantering och kontroll av naturmedel för injektion meddelas av
läkemedelsverket. Rör föreskrifterna frågor om sådan kontroll som
ankommer på annan myndighet skall verket samråda med den myndigheten
innan föreskrifterna beslutas. Förordning (1990:558).

18 § Läkemedelsverkets beslut enligt denna förordning i ärenden som rör
tillstånd, godkännande eller prissättning överklagas genom besvär hos
kammarrätten.

Har priset på ett naturmedel för injektion höjts genom beslut eller dom,
skall det nya priset gälla tidigast från det datum beslutet eller domen
i prisfrågan har vunnit laga kraft. Förordning (1990:558).

Övergångsbestämmelser

1986:674

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1986. Bestämmelserna
tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1986.