Förordning (1986:677) om ökade möjligheter att anlita personal vid företag m.fl. för viss undervisning i kommunal vuxenutbildning och vid Nationellt centrum för flexibelt lärande

SFS nr
1986:677
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-07-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:612
Upphävd
2008-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1204

Inledande föreskrifter

1 § För att tillförsäkra den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och
Nationellt centrum för flexibelt lärande nödvändig kompetens för
teknisk och viss annan yrkesinriktad utbildning får enligt denna
förordning undervisning i dessa skolformer fullgöras av personal hos
företag inom näringslivet eller hos statliga och kommunala myndigheter
utanför skolområdet inom ramen för anställningen hos företaget eller
myndigheten.

Med kommun avses även landstingskommun och kommunalförbund.

Förordningen gäller inte när undervisningen anordnas som inbyggd
utbildning. Förordning (2001:1204).

2 § Förordningen får tillämpas om det till en ledig anställning som
lärare i vissa yrkesinriktade ämnen i komvux inte finns någon sökande
som i fråga om lärarutbildning uppfyller de krav som enligt statliga
föreskrifter gäller för lärare i komvux.

Med yrkesinriktade ämnen avses här sådana ämnen som före den 1 januari
1991 kunde ingå i

1. en lönetjänst som lärare enligt något av numren 101–136, 139, 140,
147, 148, 157, 161–163 och 180 vid skolväsendet i kommunen,

2. en arvodestjänst som timlärare i ett eller flera ämnen i särskild
yrkesinriktad kurs som är jämförbara med de ämnen som kunde ingå i de
lönetjänster som anges under 1. Förordning (1990:1230).

3 § Förordningen får tillämpas vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
om det inte finns någon behörig sökande till en ledigförklarad tjänst av
följande slag, nämligen

1. tjänst som lärare enligt något av numren 101–136, 139, 140, 147,
148, 156, 157, 160–163, 172, 180 och 184,

2. arvodestjänst som timlärare i ett eller flera ämnen som kan ingå i en
tjänst som lärare enligt något av de nummer som anges under 1 eller i
ett eller flera ämnen i särskild yrkesinriktad kurs som är jämförbara
med de ämnen som avses under 1.

Förordningen gäller utan hinder av 4 kap. 18 §
vuxenutbildningsförordningen (1985:288) jämförd med 17 kap. 6 §
skolförordningen (1971:235) i dess lydelse vid utgången av år 1990,
såvitt avser tjänst som lärare enligt något av numren 156 och 160.
Förordning (2001:1204).

Kompetenskrav

4 § Undervisning enligt denna förordning får fullgöras endast av den som
har god förmåga att undervisa och som i fråga om ämnesteoretisk
utbildning och yrkespraktik har den kompetens som krävs för
undervisningen.

Avtal om undervisning

5 § Om en kommun eller styrelsen för Nationellt centrum för flexibelt lärande
avser att anlita en person, som är anställd hos ett företag eller en
myndighet, för undervisning i fall som avses i denna förordning, skall
kommunen eller styrelsen träffa avtal med det företag eller den
myndighet där personen är anställd om att denne inom ramen för sin
anställning där skall fullgöra undervisningen. Avtalet skall godkännas
av arbetstagaren.

Ett sådant avtal får omfatta högst ett läsår i taget eller, om
undervisningen avser tekniska ämnen på fyraårig teknisk linje, högst
två läsår i taget.

Den anställning som omfattar ämnet eller ämnena skall ledigförklaras
varje redovisningsår om inte något annat följer av 4 kap. 18 §
vuxenutbildningsförordningen (1985:288) jämförd med 17 kap. 30 §
skolförordningen (1971:235) i dess lydelse vid utgången av 1990.
Förordning (2001:1204).

6 § Av avtalet skall framgå att de föreskrifter om allmänna åligganden
som avses i 4 kap. 12 § vuxenutbildningsförordningen (1985:288) i
huvudsak skall gälla för den som fullgör undervisning vid Nationellt
centrum för flexibelt lärande. Förordning (2001:1204).

Statsbidrag m.m.

7 § har upphävts genom förordning (1991:1058).

8 § För undervisning som fullgörs vid Nationellt centrum för
flexibelt lärande enligt denna förordning får medel som
anslagits för centrumets utbildningskostnader tas i anspråk för
ersättning åt företaget eller myndigheten. Det belopp som
lämnas till företaget eller myndigheten får dock inte överstiga
den kostnad för lön, sociala avgifter och statlig pension som
uppkommer för staten om undervisningen i stället fullgörs av
lärare anställda vid centrumet. Förordning (2001:1204).

Övriga föreskrifter

9 § har upphävts genom förordning (1991:1058).