Förordning (1986:682) om statsbidrag för utbildning av trafikflygare m. m.

SFS nr
1986:682
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1986-08-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1262
Upphävd
1996-01-01

1 § I mån av tillgång på medel lämnas statsbidrag för utbildning av
trafikflygare vid skolor som är godkända av luftfartsverket.

2 § Utbildningen skall anordnas så att eleverna får de kunskaper och
färdigheter som krävs för fortsatt utbildning och anställning som
flygstyrman och befälhavare i tung civil luftfart.

3 § Luftfartsverket skall godkänna skolans flyglärare och plan för
utbildning enligt 2 § samt kontrollera att planen följs.

4 § Luftfartsverket skall bestämma det högsta antal elever för vilka
statsbidrag kan lämnas i varje utbildningsomgång.

5 § Bidrag lämnas med 150 000 kronor för varje elev som godkänts i ett
sådant psykologiskt och medicinskt lämplighetstest som krävs av
Scandinavian Airlines System och Linjeflyg AB för anställning som
flygstyrman och befälhavare i tung civil luftfart och som efter
utbildningen avlagt godkänt certifikatprov inför luftfartsverket.
Bidraget lämnas till skolan.

6 § Statsbidrag kan lämnas även för utbildning av flyglärare som genom
utbildningen får behörighet att meddela sådan undervisning som avses i
2 §. Bidraget lämnas till skolor som är godkända av luftfartsverket
med belopp och på villkor som luftfartsverket bestämmer.

7 § Frågor om bidrag avgörs av luftfartsverket.

Bidragsbeslut får upphävas och bidrag som betalats ut återkrävas, om
bidraget har beviljats på grund av oriktig uppgift.

8 § Luftfartsverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen.

9 § Luftfartsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.