Förordning (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon

SFS nr
1986:683
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1986-08-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:223
Upphävd
2009-04-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:933

1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller asbesthaltiga
kopplingsbelägg och bromsbelägg (friktionsbelägg) till fordon samt
fordon utrustade med sådana friktionsbelägg.

2 § Med asbest avses i denna förordning de fibrösa, kristallina
silikatmineralen krysotil (vit asbest), krokidolit (blå asbest), amosit
(brun asbest), antofyllit, tremolit och aktinolit.

Med asbesthaltiga friktionsbelägg avses i denna förordning
friktionsbelägg som innehåller mer än en viktprocent asbest.

3 § De beteckningar som används i denna förordning har, om inte
annat anges, samma betydelse som i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner. Förordning (2002:933).

4 § Följande fordon får inte vara utrustade med asbesthaltiga
friktionsbelägg när de saluförs eller överlåts.

1. Personbilar och motorcyklar som är av 1988 eller senare års
modell.

2. Lastbilar och bussar som är av 1989 eller senare års modell.

3. Andra motordrivna fordon och släpfordon som tillverkas
fr.o.m. den 1 juli 1988.

Ett fordon som tillhör en fordonstyp som beroende på
utrustning, inredning eller huvudsakligt användningsområde kan
hänföras till flera fordonsslag enligt lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner skall vid tillämpning av denna förordning
anses tillhöra det fordonsslag som fordonstypen i sitt
standardutförande är hänförlig till. Förordning (2002:933).

5 § Arbetsmiljöverket skall i en särskild författning ange andra
fordon än sådana som avses i 4 §, till vilka det finns asbestfria
friktionsbelägg med vilka fordonet får användas. Asbesthaltiga belägg
till fordon, som anges i 4 § eller i Arbetsmiljöverkets
författning, får inte yrkesmässigt saluföras eller överlåtas. Förordning
(2000:960).

6 § Arbetsmiljöverket får om det finns särskilda skäl i ett enskilt
fall medge undantag från 4 eller 5 §. Ett undantag får förenas med
särskilda villkor. Förordning (2000:960).

7 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och
avgifter.

Bestämmelser om kontroll av fordon finns i fordonslagen
(2002:574) och i fordonsförordningen (2002:925).
Förordning (2002:933).

8 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av
överträdelser av denna förordning finns i 29 kap. miljöbalken.
Förordning (1998:920).

9 § Arbetsmiljöverkets beslut i ett ärende enligt 5 och 6 §§
får överklagas hos regeringen. Förordning (2000:960).