Förordning (1986:687) om dykarcertifikat m.m.

SFS nr
1986:687
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1986-08-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:391

1 § Försvarsmakten skall på begäran utfärda ett certifikat vid
godkänd dykarutbildning vid Försvarsmakten (dykarcertifikat).
Den som har genomgått någon annan dykarutbildning har också
rätt att få ett dykarcertifikat, om Försvarsmakten bedömer att
utbildningen är likvärdig med den som genomförs vid Försvarsmakten.

Certifikatet skall innehålla en kortfattad beskrivning av
utbildningen. Förordning (1994:391).

2 § Om innehavaren av ett dykarcertifikat visar att han har
vidmakthållit sin förmåga som dykare, skall Försvarsmakten utfärda
ett intyg om detta. Om det behövs, skall särskilda prov genomföras.
Förordning (1994:391).

3 § För att täcka Försvarsmaktens kostnader skall betalas en
avgift för varje dykarcertifikat och intyg samt en ersättning för prov
enligt 2 §. Närmare föreskrifter om avgifterna och ersättningen
meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:391).