Förordning (1986:690) om ersättning för fällda älgar med för höga halter av radioaktivitet

SFS nr
1986:690
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1986-09-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:867
Upphävd
1990-08-01

1 § Med anledning av reaktorhaveriet i Tjernobyl i Sovjetunionen får
ersättning av statsmedel lämnas enligt denna förordning för älgar fällda
under tiden den 1 september 1986–den 30 juni 1987.

2 § Ersättning får lämnas för älgar som, på grund av att halten
cesium–137 i älgköttet överstiger det av statens livsmedelsverk
tillämpade riktvärdet för saluhållande av livsmedel, antingen har
förstörts eller tagits om hand av slakteri.

Ersättning får lämnas med 2 200 kronor för vuxen älg och 1 000 kronor
för älgkalv.

3 § Frågor om ersättning prövas av länsstyrelsen.

4 § Ytterligare föreskrifter om ersättning enligt denna förordning får
meddelas av statens naturvårdsverk.

Övergångsbestämmelser

1990:867

Regeringen föreskriver att förordningen (1986:690) om ersättning för
fällda älgar med för höga halter av radioaktivitet skall upphöra att
gälla vid utgången av juli 1990.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden i vilka
ansökan inkommit dessförinnan.