Nybyggnadslåneförordning (1986:692) för bostäder

SFS nr
1986:692
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1986-09-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1932
Upphävd
1992-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:908

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om bostadslån och statligt
räntebidrag som lämnas för att främja nybyggnad av bostäder och vissa
lokaler.

Förordningen innehåller följande avsnitt.

Inledande bestämmelser (1–3 §§)
Förutsättningar för lån (4–25 §§)
Utrymmen som berättigar till lån (5 och 6 §§)
Varaktigt behov av bostäder och lokaler (7 §)
Bygglov (8 §)
Fastighetsinnehav (9 §)

Särskilda krav om fastigheten inte har
förvärvats från kommunen (10 §)
Anslutning till kollektiv värme-
anläggning m. m. (11 och 11 a §§)
Påbörjande av byggnadsarbeten (12 §)
Lämplighet att förvalta huset (13 §)
Kommunal bostadsanvisningsrätt (14 §)

Upphandling av byggnadsarbeten för hyres- och
bostadsrättshus och säljarbyggda egnahem (15–17 §§)
Ytgräns för småhus (18 §)
Konsumentskydd för vissa småhus (19 §)
Ekonomiska förutsättningar och
säkerhet för lånet (20–25 §§)
Lånets storlek (26–28 och
30–32 §§)
Pantvärde och inteckningssäkerhet (33 och 34 §§)
Ränte- och amorteringsvillkor (35–38 §§)
Räntebidrag (39 och 41–45 §§)
Förordning (1989:464).

2 § Låne- och bidragsverksamheten sköts av boverket,
länsbostadsnämnderna och kommunerna.

Ansökan om lån och bidrag skall ske på det sätt som anges i förordningen
(1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och
räntebidrag. I den förordningen finns också bestämmelser om bland annat
beslut om lån och bidrag, utbetalning av lån och bidrag, övertagande av
lån när fastigheten byter ägare, uppsägning av lån och återbetalning av
bidrag samt överklagande av beslut. Förordning (1991:11).

3 § I denna förordning används följande ord och uttryck med den
betydelse som anges nedan.

Hustyper

Småhus En- och tvåbostadshus som är friliggande eller
sammanbyggda till rad- eller kedjehus.
Flerbostadshus Andra byggnader än småhus, om byggnaderna
innehåller bostadsutrymmen eller lokaler för
boendeservice.
Egnahem Småhus som låntagaren äger och själv bor i.
Säljarbyggt egnahem Egnahem som har uppförts för försäljning.
Låntagarbyggt egnahem Egnahem som låntagaren för egen räkning
har uppfört eller låtit uppföra.
Hyres- och bostads- Flerbostadshus och andra småhus än
rättshus egnahem.

Utrymmen i hus m. m.

Bostäder Bostadslägenheter samt följande utrymmen som hör
till lägenheterna, nämligen trapphus och andra
kommunikationsutrymmen, utrymmen med anordningar
för värme, varmvatten eller tvätt, förråd,
utrymmen för sophantering samt sådana gemensamma
utrymmen för samvaro, hobby och lek som är
avsedda för ett begränsat antal hushåll och som
omfattas av upplåtelseavtalen för bostäderna.
Till bostäder hänförs även anordningar utomhus
som är gemensamma för de boende.
Lokaler Andra utrymmen än bostäder.
Lokaler för boende- Lokaler som fyller ett normalt behov av
service social och kommersiell service i ett
bostadsområde och som i huvudsak är till för dem
som bor i området. Skollokaler räknas som
lokaler för boendeservice endast om de ligger så
i förhållande till andra lokaler att de kan
anses utgöra en integrerad del av en
anläggning för boendeservice och om de är
utformade så att de ger möjlighet till ett
samutnyttjande som är till påtaglig nytta för
dem som bor i området.

Lån och säkerhet

Låneunderlag Belopp som läggs till grund för beräkning av
bostadslånets storlek.
Pantvärde Belopp som används för att bestämma den
pantsäkerhet som krävs för bostadslån.
Underliggande kredit Lån mot säkerhet av panträtt med bättre
förmånsrätt än bostadslånet.

Andra centrala begrepp

Nybyggnad Uppförande av hus och tillbyggnad av
flerbostadshus, om tillbyggnaden medför en
väsentlig ökning av bruksarean.
Allmännyttigt bostads- Bolag eller stiftelse som godkänts av
företag länsbostadsnämnden som allmännyttigt
bostadsföretag enligt 32 § förordningen
(1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m.
av bostadslån och räntebidrag samt företag som
är godkänt som allmännyttigt enligt motsvarande
äldre bestämmelser.

Förutsättningar för lån

4 § Bostadslån för nybyggnad lämnas under de förutsättningar som anges
i 5–25 §§.

Utrymmen som berättigar till lån

5 § Bostadslån lämnas för bostäder. Endast bostäder som är fullvärdiga
och avsedda för permanent bruk och självständigt boende berättigar till
lån. I fråga om bostäder som skall upplåtas med hyresrätt skall det
självständiga boendet garanteras genom hyresavtal av normalt slag.

Med fullvärdiga bostäder avses bostäder med alla primära
bostadsfunktioner tillgodosedda i lägenheterna och med tillgång till
anordning för tvätt och till förrådsutrymme. Lägenheterna skall uppfylla
gällande krav på utrymmes- och utrustningsstandard och bestå av minst
ett rum och kök eller ett och ett halvt rum och kokvrå. Bostäder som i
första hand är avsedda för äldre, handikappade eller långtidssjuka skall
dessutom vara så väl integrerade i bebyggelsen att de boende får
tillgång till normal boendeservice och möjligheter till delaktighet och
gemenskap med andra.

Mindre avsteg från kraven i första och andra styckena får göras om det
finns särskilda skäl. Närmare föreskrifter om förutsättningarna för
sådana avsteg meddelas av plan- och bostadsverket.

Ytterligare bestämmelser om avsteg från kraven i andra stycket finns i
förordningen (1988:684) med särskilda bestämmelser om bostadslån m.m.
för ny- och ombyggnad av ålderdomshem. Förordning (1988:685).

6 § Bostadslån lämnas även för följande lokaler:

1. Lokaler för boendeservice. I fråga om större fritidslokaler krävs
att lokalen hålls tillgänglig för varje organisation eller grupp med
organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker
opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor.

2. Andra lokaler i huset, dock endast om de är av ringa storlek eller
om det finns andra särskilda skäl.

Varaktigt behov av bostäder och lokaler

7 § För bostadslån krävs att det finns ett varaktigt behov av de
bostäder och lokaler som avses med lånet. Kommunens bedömning i denna
fråga får frångås endast för byggnadsprojekt inom områden som kan anses
utgöra en enhet i bostadsförsörjningshänseende för flera kommuner.

Bygglov

8 § För byggnadsprojektet skall erforderligt bygglov finnas.
Förordning (1987:248).

Fastighetsinnehav

9 § Låntagaren skall äga den fastighet där byggnadsprojektet skall
utföras eller inneha den med tomträtt. Undantag från detta krav får
dock göras om fastigheten ägs av staten eller kyrkan eller om det
finns andra särskilda skäl.

Särskilda krav om fastigheten inte har förvärvats från kommunen

10 § Om fastigheten inte har förvärvats från kommunen för genomförande
av byggnadsprojektet, krävs att kommunen har medgett att bostadslån
lämnas utan hinder av detta. Som villkor för sådant medgivande får
kommunen ställa de krav på projektet som behövs för att främja kommunens
mål för bostadsförsörjningen.

Vid tillämpning av första stycket skall med förvärv från kommunen
jämställas sådana förvärv som har skett från landstingskommunen eller
ett aktiebolag som helt ägs av kommunen eller landstingskommunen och
vars verksamhet uteslutande består i att förvärva eller förvalta mark.

Om fastigheten har förvärvats från kommunen eller från någon som anges i
andra stycket för genomförande av byggnadsprojektet och om fastigheten
efter förvärvet övergår till ny ägare, gäller inte kravet i första
stycket om den nya ägaren har förvärvat fastigheten på något av följande
sätt:

1. Förvärv på exekutiv auktion.

2. Förvärv genom arv, gåva, testamente eller bodelning.

3. Förvärv genom fusion eller förvärv som med hänsyn till parternas
inbördes förhållande bör jämställas med fusionsförvärv.

4. En bostadsrättsförenings förvärv, om förvärvet sker från den
riksorganisation som föreningen tillhör eller från en medlem av
organisationen eller från en förening inom organisationens ram.

Kravet i första stycket gäller inte heller i fråga om en fastighet

1. som lånesökanden har tilldelats vid en exploateringssamverkan, eller

2. som en bostadsrättsförening i andra fall än som anges i tredje
stycket 4 har förvärvat, om säljaren har förvärvat fastigheten av
kommunen för genomförande av byggnadsprojektet samt föreningen vid tiden
för sitt förvärv har en sådan kommunal insyn som anges i 28 § första
stycket 3 och 4 och i övrigt uppfyller de förutsättningar som anges i
samma stycke.

Med förvärv av fastighet jämställs i denna paragraf förvärv eller
upplåtelse av tomträtt.

I fråga om lån för låntagarbyggda egnahem gäller första stycket endast
om lånesökandens köp av fastigheten är förenat med villkor som binder
sökanden till en viss byggintressent vid upphandling av material eller
byggnadsarbeten. Förordning (1987:248).

Anslutning till kollektiv värmeanläggning m.m.

11 § Om det finns en fjärrvärmeanläggning eller annan kollektiv
värmeanläggning eller ett gasnät, avsett för distribution av naturgas,
skall huset anslutas till anläggningen eller gasnätet, om kommunen begär
det och värmeförsörjningen inte med större fördel kan tillgodoses på
annat sätt.

11 a § Bostadslån för installation av direktverkande elvärme i huset
lämnas endast om det finns särskilda skäl.

Närmare föreskrifter om förutsättningarna för bostadslån för sådana
installationer meddelas av boverket. Förordning (1991:11).

Påbörjande av byggnadsarbeten

12 § Om byggnadsarbetena har påbörjats när länsbostadsnämnden prövar
låneansökningen, lämnas bostadslån endast om sökanden har haft
beaktansvärda skäl för att påbörja arbetena. Byggnadsarbeten skall anses
påbörjade, om schaktning, sprängning eller annat grundarbete har
vidtagits.

Om sökanden begär det, skall länsbostadsnämnden ge förhandsbesked
huruvida det finns beaktansvärda skäl för påbörjande före lånebeslut.

Lämplighet att förvalta huset

13 § Bostadslån lämnas inte om sökanden kan antas sakna förutsättningar
att förvalta huset tillfredsställande. Kommunens bedömning i denna fråga
får frångås endast om det finns särskilda skäl.

Kommunal bostadsanvisningsrätt

14 § Om byggnadsprojektet avser ett hyres- eller bostadsrättshus med
minst fyra bostadslägenheter eller ett enbostadshus som är avsett att
upplåtas varaktigt, skall lånesökanden, om kommunen begär det, lämna en
sådan utfästelse om anvisningsrätt som avses i 2 § lagen (1987:1274)
om kommunal bostadsanvisningsrätt.

Om byggnadsprojektet avser ett egnahem, skall låntagaren, om kommunen
begär det, medverka till att kommunen får rätt att förmedla den bostad
som låntagaren hyr eller innehar med bostadsrätt och som denne lämnar i
samband med inflyttningen i huset.

Har kommunen avstyrkt låneansökningen på grund av att utfästelse enligt
första stycket eller medverkan enligt andra stycket inte lämnas, får
bostadslån beviljas endast om det finns särskilda skäl. */k/ Förordning
(1987:1263).

Upphandling av byggnadsarbeten för hyres- och bostadsrättshus och
säljarbyggda egnahem

15 § Beträffande hyres- och bostadsrättshus och säljarbyggda egnahem
krävs, om inte annat följer av 16 eller 17 §, att byggnadsarbetena
upphandlas genom att anbud infordras samt prövas och antas utan
föregående förhandling med anbudsgivare. Bostadslån lämnas inte om
sökanden därvid antar ett anbud som är påtagligt sämre än annat anbud
och detta innebär att anbudsgivaren otillbörligt gynnas.

Om kommunen har tillstyrkt låneansökningen, skall länsbostadsnämnden
pröva om bestämmelserna i första stycket andra meningen utgör hinder
mot lån, om sådan prövning begärts av anbudsgivare vars anbud inte
antagits, eller om det annars finns anledning att pröva frågan. Om
det finns särskilda skäl att frångå kommunens bedömning, skall
låneansökningen avslås. Har kommunen avstyrkt låneansökningen
med stöd av bestämmelserna i första stycket andra meningen,
lämnas lån endast om det finns särskilda skäl.

16 § Även om upphandlingen sker på annat sätt än som anges i 15 §
får lån lämnas om

1. upphandlingen kan antas vara minst lika fördelaktig och

2. upphandlingen även i övrigt är lämplig.

Kommunens bedömning av lämpligheten enligt första stycket 2 får inte
frångås.

17 § Bestämmelserna i 15 och 16 §§ gäller inte för sådan nybyggnad
som ägaren till marken eller tomträttshavaren utför för egen räkning
(egenregibygge).

För lån som avser egenregibygge krävs

1. att kostnaderna för bygget bedöms inte överstiga kostnadsnivån vid
upphandling enligt 15 § och

2. att egenregibygge med hänsyn till omständigheterna i det särskilda
fallet kan anses vara en lämplig produktionsform.

Kommunens bedömning av lämpligheten enligt andra stycket 2 får inte
frångås.

Ytgräns för småhus

18 § I fråga om bostadslån för småhus krävs att bruksarean inte
överstiger 180 kvadratmeter för ett enbostadshus eller för någon av
lägenheterna i ett tvåbostadshus. För utrymmen i källare skall endast
hälften av arean räknas. Närmare föreskrifter för beräkning av arean
vid olika utföranden på huset meddelas av boverket.

Större area än som anges i första stycket får godtas, om sökanden
behöver särskilt stor bostad på grund av att han har stort hushåll
eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (1991:11).

Konsumentskydd för vissa småhus

19 § I fråga om bostadslån för egnahem eller småhus som upplåts med
bostadsrätt krävs att det till skydd för husägaren finns

1. en betryggande garanti för att huset uppförs och färdigställs i
enlighet med vad den som skall uppföra huset har åtagit sig i avtal
(produktionsgaranti) samt

2. ett betryggande åtagande att avhjälpa väsentliga skador på huset
vilka består i eller är en följd av fel eller brister i konstruktion,
utförande eller material. Åtagandet skall gälla under tiden från
utgången av den garantitid som anges i köpe- eller entreprenadavtalet
till dess att tio år har gått, räknat från dagen för slutbesiktningen.

För låntagarbyggda egnahem som uppförs i annan ordning än på total-
eller generalentreprenad gäller dock vad som föreskrivs i första stycket
1 och 2 om produktionsgaranti och åtagande endast i fråga om sådana
grundläggningsarbeten, byggnadsdelar och installationer som utförs
enligt avtal med husleverantör eller entreprenör.

I fråga om bostadslån för säljarbyggda egnahem krävs dessutom att
köparen tillförsäkras ett skydd i avtalsförhållandet med säljaren som är
tillfredsställande med hänsyn till allmänna konsumentintressen.

Tredje stycket tillämpas även i fråga om lån för låntagarbyggda egnahem,
om huset uppförs på total- eller generalentreprenad. Förordning
(1988:1432).

Ekonomiska förutsättningar och säkerhet för lånet

20 § Bostadslån lämnas inte om

1. sökanden kan antas sakna förutsättningar att fullgöra de ekonomiska
förpliktelser som följer med lånet,

2. kostnaderna för fastigheten beräknas bli så höga att det finns en
påtaglig risk för varaktigt underskott i fastighetsförvaltningen eller

3. sökanden inte med säkerhet kan påräkna tillräcklig underliggande
kredit med en ränta som är bunden för en tid av minst fem år i sänder
och på sådana villkor i övrigt som boverket kan föreskriva med
utgångspunkt från villkoren på den allmänna lånemarknaden.
Amorteringsfrihet för längre tid än två år får godtas endast om det
finns särskilda skäl. Förordning (1991:11).

21 § För bostadslån till ett allmännyttigt bostadsföretag krävs att
företagets grundkapital uppgår till minst en procent av det
fastighetskapital som företaget förvaltar.

22 § För bostadslån krävs att den beräknade kostnaden för
byggnadsprojektet är skälig med hänsyn till produktionsförhållandena och
projektets allmänna kvalitet. Därvid skall beaktas sådana kvaliteter som
medför bättre bostadsfunktioner eller som minskar de framtida drifts-
och underhållskostnaderna. Vidare skall beaktas om det för projektet i
annat avseende gäller särskilda förhållanden. Förordning (1989:568).

23 § Bostadslån till kommuner, landstingskommuner,
samfällighetsföreningar eller sådana församlingar eller kyrkliga
samfälligheter som avses i församlingslagen (1988:180) lämnas utan
säkerhet. För bostadslån till andra låntagare skall säkerhet ställas i
form av panträtt i fastigheten eller tomträtten eller borgen som för
egen skuld av kommunen eller landstingskommunen.

Att kommunal borgen är en förutsättning för lån i vissa fall framgår
av 27 § 6.

Om kommunen eller landstingskommunen har gått i borgen för ett
bostadslån, skall låntagaren förbinda sig att inte upplåta panträtt med
sådan förmånsrätt som anges i 34 § första stycket för något annat
ändamål än lån för

1. sådana kostnader för byggnadsprojektet som överstiger pantvärdet med
högst det belopp som länsbostadsnämnden godkänner, eller

2. sådana förbättringar av fastigheten som ökar dess värde. */k/
Förordning (1990:918).

24 § I fråga om bostadslån för egnahem krävs att kommunen har åtagit sig
att svara för en förlust på lånet intill ett belopp som motsvarar 40
procent av låneskulden vid förlusttillfället.

25 § För bostadslån krävs att låntagaren till bostadslånet även är
låntagare till den underliggande krediten för byggnadsprojektet.

Lånets storlek

26 § Bostadslånets storlek bestäms på grundval av ett låneunderlag som
skall motsvara beräknade mark- och byggnadskostnader. Närmare
bestämmelser om beräkning av låneunderlaget finns i förordningen
(1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån.

27 § Bostadslån lämnas med 30 procent av låneunderlaget till

1. kommuner,

2. landstingskommuner,

3. allmännyttiga bostadsföretag,

4. bostadsföretag som en landstingskommun har bestämmande inflytande i
och som arbetar utan enskilt vinstsyfte,

5. föreningar som fått tillstånd att upplåta bostäder med kooperativ
hyresrätt trots bestämmelserna i 1 kap. 8 § bostadsrättslagen (1991:614)
och vars huvudsakliga ändamål är att bedriva sådan verksamhet,

6. studentbostadsföretag, om kommunen utser minst en av ledamöterna i
företagets styrelse och minst en av företagets revisorer jämte
suppleanter för dessa samt kommunen går i borgen för lånet som för egen
skuld,

7. annat bostadsföretag, om regeringen medger det. Förordning
(1991:632).

28 § Bostadslån till bostadsrättsföreningar lämnas med 29 procent av
låneunderlaget under följande förutsättningar:

1. Föreningen skall arbeta utan enskilt vinstsyfte.

2. Mer än halva antalet ledamöter i styrelsen skall från föreningens
bildande

— representera bostadskooperativ riksorganisation, eller

— representera förening som är ansluten till en sådan organisation,
eller

— i annat fall, vara fristående i förhållande till byggintressenter.

3. Under tiden från föreningens bildande till dess att fem år har gått
från utbetalningen av lånet skall det i styrelsen ingå minst en av
kommunen utsedd ledamot och suppleant för denne.

4. Föreningen skall under den tid som anges i 3 ha minst en revisor och
suppleant för denne som utsetts av kommunen.

Om föreningen har beviljats flera bostadslån, räknas tiden enligt första
stycket 3 från utbetalningen av det först beviljade lånet.

Enligt föreskrifter som boverket meddelar får länsbostadsnämnden medge
att kommunal insyn i föreningens verksamhet utövas på annat sätt än som
anges i första stycket 3 och 4. Förordning (1991:11).

29 § har upphävts genom förordning (1988:298).

30 § I andra fall än de som avses i 27 och 28 §§ lämnas bostadslån med
25 procent av låneunderlaget. Om den uppgivna produktionskostnaden för
ett låntagarbyggt egnahem är lägre än 95 procent av låneunderlaget, får
lån dock inte lämnas med ett högre belopp än som behövs för att lånet
tillsammans med underliggande kredit skall motsvara den uppgivna
produktionskostnaden. Förordning (1988:298).

31 § Bostadslån för småhus får lämnas med större belopp än de som följer
av 27, 28 och 30 §§ (fördjupas), om låntagaren inte kan få underliggande
kredit som uppgår till 70 procent av låneunderlaget. Lånet får fördjupas
med högst 70 procent av låneunderlaget. Fördjupning med mer än 10
procent får dock ske endast i den utsträckning som plan- och
bostadsverket föreskriver. Förordning (1988:298).

32 § Mindre avvikelser från bestämmelserna om bostadslånets storlek i
27, 28, 30 och 31 §§ får göras om detta är administrativt lämpligt.
Närmare föreskrifter om förutsättningarna för sådana avvikelser meddelas
av plan- och bostadsverket. Förordning (1988:298).

Pantvärde och inteckningssäkerhet

33 § För fastigheten eller huset skall ett pantvärde bestämmas. Närmare
bestämmelser om beräkning av pantvärdet finns i förordningen (1978:384)
om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån.

34 § Om säkerheten för bostadslånet utgörs av panträtt i fastigheten
eller tomträtten, skall inteckningen täcka det beviljade lånebeloppet
och ha ett sådant förmånsrättsläge att inteckningens nedre gräns ligger
vid 70 procent av pantvärdet eller vid den lägre nivå som följer av att
lånet har fördjupats. Om pantvärdet är högre än låneunderlaget, får den
nedre gränsen höjas i motsvarande mån.

Om låntagaren till säkerhet för andra skulder har upplåtit panträtt i
fastigheten eller tomträtten med bättre förmånsrätt än den som följer
med en inteckning enligt första stycket, skall låntagaren pantsätta
samma pantbrev i andra hand, om ytterligare säkerhet för lånet behövs.

Låntagaren får inte för att skydda egen kapitalinsats upplåta panträtt
med förmånsrätt före inteckning enligt första stycket. Förordning
(1986:756).

Ränte- och amorteringsvillkor

35 § Bostadslån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen.
Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under
lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån
utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag.

Första stycket gäller även i fråga om lånebelopp som bostadslånet har
fördjupats med enligt 31 §. Förordning (1987:248).

36 § Amorteringstiden för bostadslånet är 30 år om lånet avser egnahem
och 35 år i övriga fall.

Om lånet avser egnahem räknas amorteringstiden från utbetalningsdagen. I
övriga fall räknas amorteringstiden från dagen efter det att fem år har
förflutit från utbetalningsdagen.

Har bostadslånet fördjupats med belopp som uppgår till mer än två
procent av låneunderlaget, dock minst till 10 000 kronor, skall
amorteringsvillkoren för den fördjupade lånedelen bestämmas med ledning
av den allmänna lånemarknadens villkor för lån med motsvarande
förmånsrätt. Förordning (1988:298).

37 § Ränta och amortering skall betalas i form av annuiteter, som
beräknas efter åtta procents ränta och lånets amorteringstid. Är den
räntesats som har fastställts enligt 35 § högre än åtta procent, skall
förutom annuiteten betalas en tilläggsränta som svarar mot skillnaden.
Är den fastställda räntesatsen lägre än åtta procent, minskas annuiteten
med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden. */k/ Förordning
(1988:298).

37 a § Länsbostadsnämnden får i fråga om sådana bostadslån eller delar
av bostadslån som inte är förenade med räntebidrag (lokallån) bestämma
andra villkor för ränta och amortering än som följer av 35–37 §§ om

1. Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, lämnar medgivande till
det och

2. lånesökanden begär det.

Boverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna
i första stycket. Förordning (1991:11).

38 § Ränta och amortering skall betalas i efterskott högst fyra gånger
per år. Närmare föreskrifter meddelas av plan- och bostadsverket. */k/
Förordning (1989:568).

Räntebidrag

39 § Räntebidrag lämnas till en enligt andra stycket beräknad kostnad
för ränta på den del av bostadslånet och av den underliggande krediten
som belöper på låneunderlaget för bostäder, med följande begränsningar:

1. Om bostadslånet avser ett småhus, lämnas inte räntebidrag för en
högre sammanlagd räntekostnad än den som kan beräknas med utgångspunkt
från låneunderlaget för ett enbostadshus på 120 kvadratmeter i ett plan
och utan källare och med förrådsutrymmen på 10 kvadratmeter. I fråga om
tvåbostadshus tillämpas denna begränsning på vardera lägenheten. Högre
sammanlagd räntekostnad får godtas endast om sökanden behöver särskilt
stor bostad på grund av att han har stort hushåll eller om det finns
andra skäl. Närmare föreskrifter om låneunderlagets storlek vid olika
utföranden på huset meddelas av plan- och bostadsverket.

2. Räntebidrag till kostnaden för ränta på underliggande kredit lämnas
endast om

a) krediten är beviljad av ett kreditaktiebolag eller av lands- eller
stadshypoteksinstitutionerna och

b) den som har beviljat krediten, enligt särskilt åtagande, debiterar
låntagaren enbart den del av räntekostnaden för den underliggande
krediten som inte täcks av räntebidraget (nettoavisering).

Kostnaden för ränta på bostadslån och på underliggande kredit skall
beräknas enligt följande:

1. Räntan skall bestämmas efter en räntesats som plan- och bostadsverket
föreskriver med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den
allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en
återstående löptid av minst fem år. Om räntan för bostadslånet
respektive den underliggande krediten enligt avtalade villkor ändras
under bidragstiden, skall räntan från dagen för ändringen beräknas efter
den räntesats som enligt verkets föreskrifter då gäller för nya lån.

2. Räntesatsen enligt andra stycket 1 skall multipliceras med
låneskulden minskad med en amortering som

a) i fråga om bostadslån beräknas efter en amorteringsplan som följer
av 36 och 37 §§ och

b) i fråga om underliggande krediter beräknas efter en amorteringsplan
som verket föreskriver med utgångspunkt från amorteringsvillkoren på den
allmänna lånemarknaden för ett lån som amorteras årligen under en tid av
40 år, om det avser ett egnahem, och 50 år i övriga fall.

3. Återbetalning utöver vad som följer av de avtalade
amorteringsvillkoren skall dock beaktas när kostnaden för ränta
beräknas.

Ytterligare bestämmelser om räntebidrag finns i förordningen (1988:684)
med särskilda bestämmelser om bostadslån m.m. för ny- och ombyggnad av
ålderdomshem. Förordning (1989:568).

40 § har upphävts genom förordning (1988:298).

41 § Räntebidrag lämnas även till kostnaden för tomträttsavgäld. Sådant
räntebidrag beräknas på grundval av det belopp med vilket låneunderlaget
för bostäder har minskats med anledning av att marken innehas med
tomträtt.

42 § Räntebidrag enligt 39 § lämnas från dagen för utbetalningen av
bostadslånet. Bidraget lämnas för den tid under vilken den enligt 39 §
andra stycket beräknade räntekostnaden överstiger en garanterad ränta.
Den garanterade räntan beräknas på det ursprungliga beloppet av de
lånedelar som avses i 39 § efter den räntesats som skall tillämpas
enligt 43 §. Om inte annat följer av andra stycket nedan, skall
räntebidraget motsvara skillnaden mellan den enligt 39 § andra stycket
beräknade räntekostnaden och den garanterade räntan.

Om bostadslånet avser ett hyres- eller bostadsrättshus och om de
lånedelar som avses i 39 § har beräknats på grundval av ett låneunderlag
som överstiger 110 procent av summan av de belopp för byggnadsprojektet
som kan beräknas enligt 2–11 a samt 12 och 21 §§ förordningen
(1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån,
skall räntebidrag till den enligt 39 § andra stycket beräknade kostnaden
för ränta på de lånedelar som belöper på den överskjutande delen av
låneunderlaget motsvara 30 procent av räntekostnaden. Sådant räntebidrag
lämnas för samma tid som räntebidrag beräknat enligt första stycket.

Räntebidrag enligt 41 § lämnas från dagen för utbetalningen av
bostadslånet. Bidraget lämnas för den tid under vilken den för
tomträttsavgälden tillämpade räntesatsen överstiger den garanterade
räntesats som skall tillämpas enligt 43 §. Räntebidraget skall motsvara
det belopp som avses i 41 § multiplicerat med skillnaden mellan
räntesatserna. Om den för tomträttsavgälden tillämpade räntesatsen
överstiger den som boverket föreskriver enligt 39 § andra stycket, skall
räntebidraget beräknas efter sistnämnda räntesats. Förordning
(1990:1373).

42 a § Räntebidrag enligt 39 och 41 §§ lämnas inte för tid efter det
årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från
husets färdigställande. Förordning (1989:568).

43 § För det första året av lånetiden, räknat från dagen för lånets
utbetalning, skall den garanterade räntesats gälla som anges i
följande sammanställning

_______________________________________________________________________
Hustyp Räntesats
procent
________________________________________________________________________
1. Lånet avser ett egnahem 4,9
2. Lånet avser ett flerbostads-
hus eller något annat småhus
än ett egnahem 3,4
________________________________________________________________________

Den garanterade räntesatsen skall för varje följande år av lånetiden
höjas med 0,50 procentenheter i sådana fall som avses under 1 i
sammanställningen och med 0,25 procentenheter i övriga fall. */k/
Förordning (1990:918).

44 § Om någon ändring av räntesatsen inträffar i fråga om
tomträttsavgäld, skall låntagaren genast lämna länsbostadsnämnden
uppgift om detta. Detsamma gäller andra ändringar av betydelse för
rätten till räntebidrag. */k/ Förordning (1989:568).

45 § Låntagaren är skyldig att godta de ändringar i fråga om räntebidrag
som regeringen föreskriver.

Övergångsbestämmelser

1989:568

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 23 § en vecka efter den
dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling, och i övrigt den 1 juli 1989. Dock skall
bestämmelserna i 38 § i sin nya lydelse träda i kraft den dag plan- och
bostadsverket bestämmer.

2. Vid prövning enligt 22 § i dess nya lydelse av en ansökan om
bostadslån för låntagarbyggt egnahem skall i skälig utsträckning
beaktas omställningsproblem som kan uppkomma för lånesökanden till
följd av rättshandlingar som denne med bindande verkan företagit
före ikraftträdandet med avseende på byggnadsprojektet.

3. Bestämmelserna i 39 och 42 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i
ärenden i vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet. Har
bostadslånet eller den underliggande krediten betalats ut före
ikraftträdandet, tillämpas de nya bestämmelserna dock först från den dag
efter ikraftträdandet då räntan på bostadslånet respektive den
underliggande krediten första gången ändras.

4. Den nya 42 a § tillämpas även i fråga om räntebidrag i ärenden i
vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet.

1990:918

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 23 § en vecka efter den
dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1991.

2. De nya bestämmelserna i 42 § andra stycket till den del de innebär
att 125-procentgränsen slopas tillämpas i alla ärenden i vilka
bostadslånet betalas ut efter ikraftträdandet. Att länsbostadsnämnden
får ompröva tidigare meddelade lånebeslut enligt 11 b § förordningen
(1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån
följer av övergångsbestämmelserna till förordningen (1990:1370) om
ändring i samma förordning.

De nya bestämmelserna i 42 § andra stycket i vad de avser den
procentsats med vilken räntebidrag skall beräknas tillämpas även i
ärenden i vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet, dock
endast såvitt avser räntebidrag för tiden efter den 31 december 1990.
Förordning (1990:1373).

3. De nya bestämmelserna om räntesats i 43 § första stycket tillämpas
även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet,
dock endast om lånet betalas ut därefter.

4. Utöver vad som följer av 43 § i sin äldre lydelse skall den
garanterade räntesatsen höjas den 1 januari 1991 enligt följande
sammanställning, om

a) lånet avser ett sådant hus som anges under 2 i sammanställningen
i 43 § i sin äldre lydelse och

b) lånet har betalats ut före den 1 januari 1991.

________________________________________________________________________
År för husets Höjning av den garanterade räntesatsen,
färdigställande procentenheter
________________________________________

Schablonbeskattade Övriga hus
hus, m. fl.
________________________________________________________________________

1987 eller tidigare 0,70 0,95
1988–1990 0,30 0,55
______________________________________________________________________

1991:11

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1991. Bestämmelserna i
37 a § tillämpas även i ärenden i vilka lån har beviljats enligt äldre
bestämmelser, om lånet betalas ut efter ikraftträdandet.

1991:1932

De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka
bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat
följer av tredje-sjätte styckena.

Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna
lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller
tidigare.

Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade
räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2–5
och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under
1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i
följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före
utgången av år 1990.

Hustyp Höjning av den garanterade
räntesatsen, procentenheter

1. Lånet avser ett egnahem 0,25
2. Lånet avser ett flerbostadshus
eller något annat småhus än egnahem 0,30

Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om
handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag
tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som
skett efter den 31 december 1991.

I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m.
av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och

15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20–30 a §§ inte
tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad
betalas ut efter utgången av år 1991.

I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m.
av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte
tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.