Förordning (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag

SFS nr
1986:694
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1986-09-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1932
Upphävd
1992-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:908

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns handläggnings- och förvaltningsbestämmelser
beträffande bostadslån och räntebidrag enligt nybyggnadslåneförordningen
för bostäder (1986:692) och ombyggnadslåneförordningen för bostäder
(1986:693). Förordningen skall tillämpas även i fråga om bostadslån och
räntebidrag som har beviljats enligt bostadsfinansieringsförordningen
(1974:946).

Förordningen innehåller följande avsnitt.

Inledande bestämmelser (1 och 2 §§)
Ansökan om lån och bidrag (3–7 §§)
Beslut om lån och bidrag (8–13 §§)
Förskott på lån (14 och 15 §§)
Utbetalning av lån och bidrag (16 och 17 §§)
Byggnadskontroll och besiktning (18 och 19 §§)
Förvaltning av lån (20 och 21 §§)
Övertagande av lån (22–25 §§)
Förvärvstillägg (26–28 §§)
Uppsägning av lån och
återbetalning av bidrag (29–31 §§)
Allmännyttigt bostadsföretag (32 och 33 §§)
Överklagande (38 och 39 §§)

Förordning (1987:1265).

2 § Låne- och bidragsverksamheten sköts av boverket,
länsbostadsnämnderna och kommunerna.

Boverket har tillsyn över låne- och bidragsverksamhetenoch får meddela
föreskrifter för tillämpningen i de avseenden som anges i denna
förordning, i nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) och i
ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693). Verket sköter även
utbetalningen av bidrag.

Länsbostadsnämnderna prövar ärenden om lån och bidrag.

Kommunerna förmedlar lån och bidrag, avger yttranden till
länsbostadsnämnderna, utövar byggnadskontroll och medverkar till
förvaltningen av lånen. Verksamheten handhas av kommunstyrelsen, om inte
kommunen beslutat att den skall utövas av något annat kommunalt organ.
Förordning (1991:13).

Ansökan om lån och bidrag

3 § Ansökan om bostadslån och räntebidrag lämnas in till kommunen.

Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av boverket.
Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som
verket föreskriver.

Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden
lämna på heder och samvete. Förordning (1991:13).

4 § Om ansökningshandlingarna är ofullständiga, skall kommunen ge
sökanden tillfälle att avhjälpa bristerna.

5 § Kommunen skall med eget yttrande sända ansökningshandlingarna till
länsbostadsnämnden. Till yttrandet skall fogas de handlingar och den
övriga utredning som boverket föreskriver. Förordning (1991:13).

6 § I de fall som avses i 15 § andra stycket första meningen
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) skall
länsbostadsnämnden bereda anbudsgivare, vars anbud inte har antagits,
tillfälle att begära sådan prövning som där anges.

7 § Sökanden skall i samband med ansökan förbinda sig att lämna
länsbostadsnämnden en fullständig redovisning av kostnaderna för
byggnadsprojektet om nämnden begär det samt att tillåta byggnadskontroll
enligt 18 § och hålla byggnaden tillgänglig för besiktning enligt samma
paragraf.

Om ansökan avser ett nybyggnadsprojekt med minst tio bostadslägenheter,
skall sökanden dessutom förbinda sig att i god tid före färdigställandet
lämna den information om bostäderna (bofakta) som de bostadssökande
behöver. Bofakta skall utformas enligt grunder som boverket föreskriver.
Om det finns annan motsvarande information, kan dock kommunen bestämma
att bofakta inte behöver lämnas. Förordning (1991:13).

Beslut om lån och bidrag

8 § Avser länsbostadsnämnden att lämna bostadslån för hyres- och
bostadsrättshus eller säljarbyggda egnahem, skall nämnden meddela
preliminärt beslut om lån och räntebidrag. Detta gäller dock inte i
fråga om mindre byggnadsprojekt. Föreskrifter om vad som är mindre
projekt meddelas av boverket. Förordning (1991:13).

9 § I det preliminära beslutet skall länsbostadsnämnden ange under vilka
förutsättningar och på vilka villkor lån och bidrag kan komma att
beviljas. I beslutet kan nämnden bestämma den tid under vilken
byggnadsprojektet skall utföras och vad sökanden i övrigt skall iaktta
vid projektets utförande.

I de fall som anges nedan skall det preliminära beslutet innehålla
uppgift om att lån och bidrag inte kommer att beviljas, om kostnaden för
det färdigställda byggnadsprojektet blir högre än den kostnad som
beräknats i samband med det preliminära beslutet med de tillägg som
nämnden kan godta med hänsyn till prishöjningar under byggnadstiden
eller liknande omständigheter. Detta gäller lån

1. för säljarbyggda egnahem,

2. till bostadsrättsföreningar som inte uppfyller förutsättningen i 28 §
första stycket 2 nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692)
eller 26 § första stycket 2 ombyggnadslåneförordningen för bostäder
(1986:693),

3. i andra fall där det finns särskilda skäl.

10 § Ansökan om slutligt beslut i ärendet skall lämnas in till kommunen
senast den dag som länsbostadsnämnden bestämmer. I fråga om sådan
ansökan skall bestämmelserna i 3–5 §§ tillämpas. Görs inte ansökan inom
den bestämda tiden får det preliminära beslutet återkallas.

11 § Slutligt beslut om bostadslån och räntebidrag får meddelas endast
om byggnadsprojektet utförts enligt förutsättningarna i det preliminära
beslutet. Slutligt beslut får dock meddelas, om endast mindre arbeten
återstår och dessa med hänsyn till klimatet eller av annan anledning
inte lämpligen kan utföras i samband med de övriga arbetena.

I det slutliga beslutet skall lånebelopp samt villkor för lån och bidrag
anges.

12 § När bostadslån och räntebidrag beviljas för andra byggnadsprojekt
än sådana som avses i 8 § första meningen meddelas endast ett beslut. I
beslutet skall anges lånebelopp samt villkor för lån och bidrag. I
beslutet kan nämnden bestämma den tid under vilken byggnadsprojektet
skall utföras och vad sökanden i övrigt skall iaktta vid projektets
utförande.

13 § Före utbetalningen av bostadslån får länsbostadsnämnden återkalla
beslut om lån och räntebidrag, om de förutsättningar som låg till grund
för beslutet inte längre föreligger.

Förskott på lån

14 § Bostadslån får helt eller delvis betalas ut i förskott. Förordning
(1991:13).

15 § I fråga om ansökan om förskott skall bestämmelserna i 3–5 §§
tillämpas.

Förskott till kommuner, landstingskommuner, samfällighetsföreningar
eller sådana församlingar eller kyrkliga samfälligheter som avses i
församlingslagen (1988:180) lämnas utan säkerhet. För förskott till
andra låntagare skall ställas säkerhet i form av borgen som för egen
skuld av kommunen eller landstingskommunen. Även panträtt i fastigheten
eller tomträtten kan godtas som säkerhet för förskott. Boverket skall
meddela närmare föreskrifter om de villkor under vilka
inteckningssäkerhet för förskott får godtas.

Förskott betalas ut till låntagaren efter tillstyrkan av kommunen. På
förskott skall ränta betalas från den dag då förskottet betalas ut.
Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under
den tid förskottet står ute fastställs med ledning av räntevillkoren för
certifikatslån utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB.
Boverket får meddela närmare föreskrifter om utbetalning av förskott och
om bestämmandet av räntesatsen. */k/ Förordning (1991:13). */-k/

Utbetalning av lån och bidrag

16 § Den som fått ett bostadslån beviljat skall senast den dag som
länsbostadsnämnden bestämmer ansöka om utbetalning av lånet. I fråga om
sådan ansökan skall bestämmelserna i 3–5 §§ tillämpas. Görs inte
ansökan inom den bestämda tiden får beslut om lån och räntebidrag
återkallas.

Om det finns ett tillfälligt hinder mot att ställa säkerhet i form av
panträtt, får lånet utbetalas mot garantiförbindelse utfärdad av en
bank, en kommun eller någon annan vars garanti kan godtas.

17 § Räntebidrag beräknas och betalas i efterskott högst fyra gånger per
år. Närmare föreskrifter meddelas av boverket. Förordning (1991:13).

Byggnadskontroll och besiktning

18 § Under byggnadstiden skall kommunen i den omfattning och på det sätt
länsbostadsnämnden bestämmer utöva kontroll över byggnadsprojektets
utförande.

När projektet har färdigställts, skall huset besiktas genom kommunens
försorg i enlighet med föreskrifter som meddelas av boverket.

Kontroll och besiktning får utföras även av länsbostadsnämnden.

Under lånetiden skall kommunen besikta huset i den omfattning och på det
sätt som länsbostadsnämnden bestämmer. Förordning (1991:13).

19 § Om det finns avsevärda brister i kommunens besiktning enligt 18 §,
kan länsbostadsnämnden låta utföra besiktning på kommunens bekostnad.

Förvaltning av lån

20 § Bostadslånen förvaltas av länsbostadsnämnden på uppdrag av Statens
Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning (1989:577).

21 § Om det finns risk för att huset genom vanvård eller av annan
anledning minskar i värde så att säkerheten för bostadslånet försämras,
skall kommunen anmäla det till länsbostadsnämnden. Sådan anmälan skall
även göras om kommunen får kännedom om att fastigheten eller tomträtten
har övergått till ny ägare eller tomträttshavare.

Övertagande av lån

22 § Om fastigheten eller tomträtten övergår till en ny ägare eller
tomträttshavare, kan denne efter ansökan få överta bostadslånet helt
eller delvis, om det kan antas att han har förutsättningar att fullgöra
de ekonomiska förpliktelser som följer med lånet och att förvalta huset
på ett tillfredsställande sätt. Kommunens bedömning i fråga om sökandens
förutsättningar att förvalta huset får frångås endast om det finns
särskilda skäl.

Om bostadslånet på grund av bestämmelserna om lånets storlek för skilda
kategorier av låntagare är större än det skulle ha varit om det
beviljats den nye ägaren eller tomträttshavaren, medges övertagande
endast med det lägre beloppet.

För övertagande av bostadslån för egnahem krävs dessutom att kommunen
har åtagit sig ansvar för förlust på lånet enligt 24 §
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller 21 §
ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693). Förordning
(1989:859).

23 § Ansökan om att få överta bostadslånet skall göras inom tre månader
från den dag då fastigheten eller tomträtten övergick till den nye
ägaren eller tomträttshavaren. I fråga om sådan ansökan skall
bestämmelserna i 3–5 §§ tillämpas.

Om medgivande att få överta lånet inte söks eller lämnas, skall lånet
sägas upp till omedelbar betalning, om inte särskilda skäl talar mot
det. Förordning (1988:300).

23 a § Bestämmelserna i 22 och 23 §§ gäller inte i fråga om bostadslån
som har betalats ut före den 1 juli 1985. Sådana lån skall sägas upp
till betalning, om fastigheten eller tomträtten övergår till ny ägare
eller tomträttshavare.

Innan länsbostadsnämnden beslutar om uppsägning av lån enligt första
stycket, skall nämnden upplysa den nya ägaren eller tomträttshavaren om
möjligheten att få lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån
för bostadsändamål och ge denne skälig tid för att ansöka om ett sådant
lån. Förordning (1989:859).

24 § Om länsbostadsnämnden medger att bostadslån får övertas, lämnas
även räntebidrag till den som förvärvat fastigheten eller tomträtten, om
annat inte följer av andra och tredje styckena. Därvid skall nämnden
bestämma den garanterade räntesatsen för återstoden av lånetiden som om
lånet hade beviljats den nya ägaren eller tomträttshavaren.

Om bostadslånet avser ett hus som har förvärvats från ett allmännyttigt
bostadsföretag eller en kommun, lämnas räntebidrag endast om regeringen
medger det. Detsamma gäller om

1. huset har förvärvats från ett företag som fått godkännandet som
allmännyttigt bostadsföretag återkallat efter den 3 juni 1987 och

2. lånet har beviljats företaget under tid då det var godkänt som
allmännyttigt bostadsföretag.

Om bostadslånet avser ett egnahem som har förvärvats genom köp eller
byte och om lånet får övertas, lämnas räntebidrag endast om det
utestående lånebeloppet vid förvärvstidpunkten uppgår till minst 55 000
kronor. I sådana fall lämnas räntebidrag till kostnaden för ränta på den
del av det övertagna lånet som överstiger 45 000 kronor. För varje nytt
övertagande av lånet uppräknas detta belopp med 45 000 kronor. Om det
vid förvärvstidpunkten finns flera bostadslån beviljade för fastigheten
eller tomträtten vilka får övertas, skall vad som nu har föreskrivits
gälla det sammanlagda skuldbeloppet. Förordning (1990:214).

25 § Om bostadslån har lämnats för ett hus som ägs av ett företag som är
godkänt som allmännyttigt bostadsföretag och om godkännandet återkallas,
skall villkoren för lånet och den garanterade räntesatsen ändras på
samma sätt som om lånet hade övertagits av någon som inte är ett
allmännyttigt bostadsföretag. Räntebidrag för sådana lån som har
beviljats företaget under tid då det var godkänt som allmännyttigt
bostadsföretag lämnas dock endast så länge kommunen har kvar det
bestämmande inflytandet i företaget. Förordning (1987:1265).

Förvärvstillägg

26 § Ett redan utbetalat bostadslån för ny- eller ombyggnad får efter
ansökan utökas med ett förvärvstillägg, om lånet övertas av en kommun,
ett allmännyttigt bostadsföretag eller en bostadsrättsförening som
uppfyller de förutsättningar som anges i 26 § ombyggnadslåneförordningen
för bostäder (1986:693).

Förvärvstillägg lämnas om

1. förvärvet ger förutsättningar för en effektivare
fastighetsförvaltning,

2. förvärvet avser hus i sådana områden där husen till huvudsaklig del
ägs av någon annan än kommunen eller ett allmännyttigt bostadsföretag,

3. förvärvet görs av en bostadsrättsförening vid ombildning av hyresrätt
till bostadsrätt, eller

4. regeringen i andra fall medger att förvärvstillägg beviljas.

I fråga om ansökan om förvärvstillägg skall bestämmelserna i 3–5 §§
tillämpas.

27 § Förvärvstillägg lämnas med ett belopp som motsvarar skillnaden
mellan 30 procent eller, när låntagaren är en bostadsrättsförening, 29
procent av låneunderlaget och det övertagna lånets ursprungliga belopp.
Förvärvstillägget bestäms på grundval av det låneunderlag som
fastställdes i samband med att lånet beviljades.

Bestämmelserna i 23 § nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692)
och 20 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) om säkerhet
för lån gäller även i fråga om förvärvstillägg. Inteckning till säkerhet
för förvärvstillägg skall ligga inom 100 procent eller, när låntagaren
är en bostadsrättsförening, inom 99 procent av pantvärdet.

28 § För förvärvstillägg gäller de ränte- och amorteringsvillkor som
tillämpas på det övertagna lånet. Amorteringstiden för
förvärvstillägget skall motsvara återstående amorteringstid för det
övertagna lånet.

Uppsägning av lån och återbetalning av bidrag

29 § Länsbostadsnämnden kan säga upp bostadslån till betalning helt
eller delvis om

1. villkor för lånet åsidosätts,

2. fastigheten används för annat ändamål än som förutsattes när lånet
beviljades,

3. låntagaren genom oriktiga uppgifter har förorsakat att lån felaktigt
har lämnats eller lämnats med för högt belopp och låntagaren skäligen
borde ha insett detta,

4. fastigheten genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde,
eller

5. det inte finns någon betryggande brandförsäkring.

Länsbostadsnämnden kan medge att utrymmen, som vid lånets beviljande
förutsattes bli använda för bostäder, får utnyttjas för annat ändamål
under en tid av högst fem år. Om medgivandet gäller en barnstuga, får
det avse längre tid, dock högst tio år. Har medgivande lämnats, skall
räntebidrag inte lämnas för den del av lånet som avser dessa utrymmen
under den tid de utnyttjas för det nya ändamålet.

Länsbostadsnämnden kan också medge att utrymmen för bostäder
stadigvarande får utnyttjas för sådana andra ändamål som anges i 6 §
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) och 5 § 1
ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693). I sådana fall skall
räntebidrag inte längre lämnas för den del av lånet som avser dessa
utrymmen. Villkoren för bidrag skall dock inte ändras när bostäder byggs
om till lokaler med stöd av bidrag enligt förordningen (1986:286) om
statsbidrag till förnyelseåtgärder i vissa bostadsområden.

Om ett småhus inte längre används som årsbostad, kan länsbostadsnämnden
i stället för att säga upp lånet bestämma kortare amorteringstid, om det
finns särskilda skäl. Därvid skall räntebidrag inte längre lämnas.
Förordning (1986:1402).

30 § Låntagaren får när som helst säga upp hela lånet till omedelbar
betalning eller göra inbetalning utöver föreskriven amortering.
Förordning (1991:13).

30 a § Avser uppsägning enligt 29 eller 30 § ett bostadslån som har
finansierats av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, skall
låntagaren betala ränteskillnadsersättning, om den ränta som har
fastställts för lånet överstiger bolagets upplåningsränta. Boverket får
meddela ytterligare föreskrifter om ränteskillnadsersättning. Förordning
(1991:13).

31 § Länsbostadsnämnden skall besluta om återbetalning av räntebidrag,
om låntagaren genom oriktiga uppgifter eller underlåtenhet att fullgöra
uppgiftsskyldighet eller på något annat sätt har förorsakat att
räntebidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp.
Detsamma gäller om räntebidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller
lämnats med för högt belopp och låntagaren skäligen borde ha insett
detta.

Om länsbostadsnämnden har ålagt en låntagare återbetalningsskyldighet
enligt första stycket, får boverket vid senare utbetalning till denne
hålla inne ett skäligt belopp i avräkning på vad som har utgått för
mycket. Om återbetalningsskyldigheten inte fullgörs på detta sätt, skall
nämnden vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen.

Boverket får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet, om det
finns särskilda skäl. Förordning (1991:13).

Allmännyttigt bostadsföretag

32 § Bolag eller stiftelser, som förvaltar bostadsfastigheter och som
arbetar utan enskilt vinstsyfte, får av länsbostadsnämnden godkännas som
allmännyttigt bostadsföretag under förutsättning att kommunen
tillskjuter hela grundkapitalet och utser samtliga ledamöter i
företagets styrelse. Grundkapitalet får inte tillskjutas i form av lån
eller apportegendom. Ett allmännyttigt bostadsföretag får bedriva annan
verksamhet än förvaltning av bostadsfastigheter, om räkenskaperna för
sådan annan verksamhet förs för sig.

Godkännande av ett bolag som allmännyttigt bostadsföretag skall
återkallas, om aktier eller en andel i bolaget överlåts till någon annan
än kommunen eller om det annars görs ändringar i fråga om bolaget som
innebär att förutsättningarna enligt första stycket inte längre är
uppfyllda.

33 § Under lånetiden skall ett allmännyttigt bostadsföretags revisorer
varje år lämna intyg till länsbostadsnämnden om att det krav på
företagets grundkapital som anges i 21 § nybyggnadslåneförordningen för
bostäder (l986: 692) och 18 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder
(1986:693) är uppfyllt.

34 § har upphävts genom förordning (1987:1265).

35 § har upphävts genom förordning (1987:1265).

36 § har upphävts genom förordning (1987:1265).

37 § har upphävts genom förordning (1987:1265).

Överklagande

38 § Länsbostadsnämndens beslut att avslå en låneansökan eller att
återkalla ett lånebeslut får inte överklagas, om avslaget eller
återkallelsen grundas på att

1. nämnden inte får frångå kommunens bedömning av en sådan fråga som
avses i 16 § första stycket 2 eller 17 § andra stycket 2
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692), eller

2. förutsättningen enligt 24 § nybyggnadslåneförordningen för bostäder,
21 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller 22 §
tredje stycket inte är uppfylld.

Andra beslut av nämnden enligt denna förordning får överklagas hos
boverket.

Boverkets beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1991:13).

39 § Har kommunen avgett yttrande i en fråga som avses i 7, 11, 13–15
§§, 16 § första stycket 1 och 17 § andra stycket 1
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller 6 § första
stycket 3 och 4 samt 12, 14 och 15 §§ ombyggnadslåneförordningen för
bostäder (1986:693) eller 22 § första stycket andra meningen denna
förordning, får kommunen överklaga beslut som innebär att dess bedömning
har frångåtts.

Har en organisation av hyresgäster framfört sådana invändningar som
avses i 6 a § andra stycket ombyggnadslåneförordningen för bostäder, får
organisationen överklaga beslut som innebär att dess bedömning har
frångåtts. Förordning (1987:1265).

Övergångsbestämmelser

1986:694

Denna förordning träder i kraft den 1 november l986.

25 § och 32 § andra stycket tillämpas även i fall då överlåtelse eller
annan ändring som avses i 32 § andra stycket har ägt rum under tiden den
11 januari–den 31 oktober 1986.

44 § tredje stycket bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) i sin
lydelse före den 1 juli 1986 skall fortfarande tillämpas i stället för
29 § tredje stycket denna förordning, om lånet avser bostäder som byggs
om till lokaler med stöd av bidrag enligt förordningen (1975:129) om
bidrag av statsmedel till förbättring av boendemiljöer.

Bestämmelserna om beloppsgränser för övertagande av lån i 45 § andra
stycket bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) i sin lydelse före
den 1 juli 1986 skall fortfarande tillämpas i stället för motsvarande
bestämmelser i 22 § tredje stycket denna förordning, om överlåtelse av
fastigheten eller tomträtten har ägt rum före den 1 juli 1986.

1988:300

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Bestämmelserna i 23 § i
sin äldre lydelse tillämpas dock fortfarande om fastigheten eller
tomträtten har förvärvats före ikraftträdandet.

1989:859

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om fastigheten eller tomträtten
övergått till ny ägare eller tomträttshavare före ikraftträdandet. I
sådana ärenden skall dock de nya bestämmelserna tillämpas, om den nya
ägaren eller tomträttshavaren begär det och frågan om ersättningslån
ännu inte prövats av länsbostadsnämnden.

1989:877

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om länsbostadsnämndens beslut
har meddelats före ikraftträdandet. Meddelar boverket efter
ikraftträdandet beslut i en fråga som avses i 38 § första stycket i dess
nya lydelse, får beslutet dock inte överklagas.

1990:214

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande om fastigheten eller
tomträtten övergått till ny ägare eller tomträttshavare före
ikraftträdandet.

1991:13

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1991.

Bestämmelserna i 14, 15 och 30 §§ i sin nya lydelse samt den nya 30 a §
tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats enligt äldre
bestämmelser, om lånet betalas ut efter ikraftträdandet.

1991:1932

De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka
bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat
följer av tredje-sjätte styckena.

Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna
lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller
tidigare.

Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade
räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2–5
och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under
1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i
följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före
utgången av år 1990.

Hustyp Höjning av den garanterade
räntesatsen, procentenheter

1. Lånet avser ett egnahem 0,25
2. Lånet avser ett flerbostadshus
eller något annat småhus än egnahem 0,30

Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om
handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag
tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som
skett efter den 31 december 1991.

I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m.
av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och

15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20–30 a §§ inte
tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad
betalas ut efter utgången av år 1991.

I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m.
av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte
tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.