Förordning (1986:701) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under höstterminen 1986–höstterminen 1987

SFS nr
1986:701
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-09-25

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller sådana föreskrifter om
ersättningsbelopp i fråga om interkommunal ersättning som avses i 4
kap. 19 § och 5 kap. 19 § skollagen (1985:1100). Beloppen gäller under
höstterminen 1986, vårterminen 1987 och höstterminen 1987.
Förordningen skall tillämpas om kommunerna inte kommer överens om
något annat.

Förordningen gäller inte i fråga om interkommunal ersättning för
elever i landstingskommunala gymnasieskolor.

Grundskolan

2 § För elever i grundskolan gäller följande ersättningsbelopp per
elev och termin:

Års- Höstterminen Vårterminen Höstterminen
kurser 1986 1987 1987

1–6 6 450 kronor 6 900 kronor 7 300 kronor
7–9 8 000 kronor 8 400 kronor 8 900 kronor

I beloppen ingår ersättning för fria skolmåltider med 1 030 kronor för
höstterminen 1986 och med 1 060 kronor för var och en av de båda andra
terminerna.

Gymnasieskolan

3 § I fråga om den interkommunala ersättningen för elever i
gymnasieskolan delas gymnasieskolans linjer in i följande tre grupper,
nämligen

Grupp 1

tvåårig distributions- och kontorslinje, tvåårig ekonomisk linje,
tvåårig estetisk-praktisk linje, tvåårig handels- och kontorslinje,
tvåårig konsumtionslinje, tvåårig musiklinje, tvåårig social linje,
tvåårig social servicelinje, tvåårig teknisk linje, tvåårig vårdlinje,
treårig ekonomisk linje, treårig humanistisk linje, treårig
naturvetenskaplig linje, treårig samhällsvetenskaplig linje och
fyraårig teknisk linje

Grupp 2

tvåårig beklädnadsteknisk linje, tvåårig bygg- och anläggningsteknisk
linje, tvåårig el-teleteknisk linje, tvåårig jordbrukslinje och
tvåårig processteknisk linje

Grupp 3

tvåårig drift- och underhållsteknisk linje, tvåårig fordonsteknisk
linje, tvåårig livsmedelsteknisk linje, tvåårig skogsbrukslinje,
tvåårig träteknisk linje och tvåårig verkstadsteknisk linje.

4 § För elever i gymnasieskolan gäller följande ersättningsbelopp per
elev och termin:

Grupp Höstterminen Vårterminen Höstterminen
1986 1987 1987

1 7 010 kronor 7 200 kronor 7 200 kronor
2 9 720 kronor 10 000 kronor 10 000 kronor
3 12 020 kronor 12 400 kronor 12 400 kronor

I beloppen ingår ersättning per elev

1. för fria läromedel och annan fri undervisningsmateriel med

a) 610 kronor i grupp 1 och 1 590 kronor i var och en av grupperna 2
och 3 för höstterminen 1986,

b) 630 kronor i grupp 1 och 1 640 kronor i var och en av grupperna 2
och 3 för vardera vårterminen 1987 och höstterminen 1987,

2. för fria skolmåltider med 895 kronor för höstterminen 1986 och med
1 060 kronor för vardera vårterminen 1987 och höstterminen 1987.

Gemensamma föreskrifter

5 § Ersättning för höstterminen lämnas för den som är elev i
grundskolan eller gymnasieskolan den 15 oktober.

Ersättning för vårterminen lämnas för den som är elev i grundskolan
eller gymnasieskolan den 15 mars.