Förordning (1986:732) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan

SFS nr
1986:732
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1986-09-18

1 § Lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Pakistan skall träda i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas
beträffande kupongskatt på aktieutdelning som betalas eller överförs
till person med hemvist i Pakistan den 1 januari 1987 eller senare och
beträffande andra inkomstskatter på inkomst som förvärvas den 1
januari 1987 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 30 juni 1986.

2 § Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de
anvisningar som framgår av bilagorna 1 och 2.

Övergångsbestämmelser

1986:732

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1959:57) om tillämpning av
ett mellan Sverige och Pakistan den 25 augusti 1958 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande inkomstskatter samt förordningen (1975:852) om kupongskatt
för person som är bosatt i Pakistan.

3. De angivna författningarna tillämpas fortfarande på aktieutdelning
som betalas eller överförs till person med hemvist i Pakistan före den
1 januari 1987 och på annan inkomst som förvärvas före den 1 januari
1987.

Bilaga 1

Anvisningar till bestämmelserna i avtalet

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och
juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Pakistan.

Frågan om en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i
endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i
resp. stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s. k. dubbel
bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska
beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt
beskattningsreglerna i Pakistan anses bosatt där. Vid tillämpningen av
avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast
i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda
avtalsbestämmelser.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. I punkt 2 anges de
skatter som utgick vid avtalets undertecknande och på vilka avtalet
tillämpas. Avtalet skall dock tillämpas även på skatter av samma eller
i huvudsak likartat slag som efter avtalets undertecknande införs vid
sidan av eller i stället för de angivna skatterna (punkt 3).

till art. 6–22

En inkomst beskattas i Sverige om så kan ske enligt gällande
skatteförfattningar och inskränkning av skattskyldigheten inte följer
av bestämmelse i avtalet. Även om en inkomst enligt avtalet beskattas
endast i Pakistan kan den likväl komma att påverka storleken av svensk
skatt på annan inkomst (jfr art. 23 punkt 2 c). Vid beskattningen
hänförs en inkomst alltid till den förvärvskälla till vilken den hör
enligt de svenska skatteförfattningarna oavsett till vilket
inkomstslag inkomsten har hänförts enligt avtalet.

till art. 6

Enligt bl. a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370) beskattas inkomst
som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst
som omfattas av art. 6 skall emellertid vid tillämpningen av avtalet
anses som inkomst av fast egendom. Detta medför att inkomsten får
beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel
gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjandet
av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan
naturtillgång. Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i
regel enligt art. 7. Vad som enligt avtalet förstås med uttrycket
“fast driftställe” anges i art. 5.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver
rörelse från fast driftställe i Pakistan, skall den till driftstället
hänförliga inkomsten undantas från skatt i Sverige om villkoren i art.
23 punkt 2 b är uppfyllda. Därvid iakttas i tillämpliga fall
bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna
till art. 23.

När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver
rörelse från fast driftställe i Pakistan och villkoren för
undantagande från svensk skatt i art. 23 punkt 2 b inte är uppfyllda,
får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men
skatt på inkomsten som erlagts i Pakistan avräknas från den svenska
skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om avräkning i vissa fall av
högre pakistansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 2 d)
samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 23.

Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i
rakistan bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt
art. 7 punkterna 2–6. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i
första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta
driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så att
inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 2 och 3 angivna
principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna
omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta driftstället.

Om beskattning av inkomst av sjöfart och luftfart i internationell
trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

Inkomst av luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8
punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige förvärvar
inkomst i Pakistan av sjöfart, beskattas inkomsten i Sverige men
pakistansk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten.
Härvid iakttas, att den pakistanska skatten har beräknats på inkomst
som har förvärvats genom befordran av passagerare, kreatur, post eller
varor som tagits ombord i hamn i Pakistan. I fråga om förfarandet vid
avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Pakistan förvärvar
inkomst i Sverige av sjöfart, beskattas inkomsten här om detta kan ske
enligt gällande beskattningsregler.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen
mellan företag med intressegemenskap. För Sveriges del kan omräkning
vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Pakistan skall
länsskattemyndigheten anmäla detta till regeringen och i korthet
redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

1. Vad som förstås med uttrycket “utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Pakistan och utdelningen inte är
hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe
eller stadigvarande anordning som den som har rätt till utdelningen
har i Pakistan, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Om aktiebolag eller ekonomisk förening uppbär utdelningen, är denna
undantagen från taxering i Sverige i den mån art. 10 punkt 4
föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från
skattskyldighet för utdelning som avses i art. 10 punkt 4 finns i 7 §
8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen på vanligt sätt.
Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för förvaltningskostnader
och ränta på skuld som belöper på aktie eller annan andel till vilken
utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för skatt på
utdelningen som erlagts i Pakistan. Den sålunda beräknade skatten
nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av skatt som tagits
ut i Pakistan enligt art. 10 punkt 2. Denna pakistanska skatt får —
om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som äger minst 25 %
av det utbetalande bolagets kapital — inte överstiga 15 % av
utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre
pakistansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 2 d) samt
förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna
till art. 23.

3. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Pakistan och utdelningen är
hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe
eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till utdelningen
har i Pakistan, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Utdelningen skall, om
villkoren i art. 23 punkt 2 b är uppfyllda eller fall föreligger som
anges i art. 10 punkt 4, i detta fall inte beskattas i Sverige. Därvid
iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i
punkt 3 av anvisningarna till art. 23. Är villkoren för undantagande
från svensk skatt i art. 23 punkt 2 b inte uppfyllda och föreligger
inte heller fall som anges i art. 10 punkt 4, beskattas utdelningen i
Sverige men skatt på utdelningen som erlagts i Pakistan avräknas från
den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om avräkning i
vissa fall av högre pakistansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23
punkt 2 d) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 23.

4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till ett bolag med
hemvist i Pakistan som äger minst 25 % av det utbetalande bolagets
kapital och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt
samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som
har rätt till utdelningen har i Sverige, tas kupongskatt ut med 15 %
av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt
för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i
deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering.
Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den särskilda
debiteringen görs i skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning
tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.

Om den som har rätt till utdelningen inte är ett bolag som äger minst
25 % av det utbetalande bolagets kapital eller är ett bolag som har
sådant fast driftställe eller sådan stadigvarande anordning i Sverige
som avses i avtalet och utdelningen är hänförlig till andel, som äger
verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen, gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk
skatt på utdelningen.

till art. 11

1. Vad som förstås med uttrycket “ränta” anges i art. 11 punkt 4.

2. Ränta, som betalas från Pakistan till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Sverige, beskattas i regel här.

Är räntan inte hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med
fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt
till räntan har i Pakistan eller med sådan verksamhet där som avses i
art. 7 punkt 1 c, beräknas svensk skatt på räntan på vanligt sätt. Vid
inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är
hänförliga till räntan. Avdrag medges dock inte för skatt på räntan
som erlagts i Pakistan. Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 23
punkt 2 a genom avräkning av pakistansk skatt som tagits ut enligt
art. 11 punkt 2. Denna pakistanska skatt får inte överstiga 15 % av
räntans bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre
pakistansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 2 d) samt
förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna
till art. 23.

I fall som avses i art. 11 punkt 3 får pakistansk skatt inte tas ut på
räntan.

Är räntan hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast
driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till
räntan har i Pakistan eller med sådan verksamhet där som avses i art.
7 punkt 1 c, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Räntan skall, om
villkoren i art. 23 punkt 2 b är uppfyllda, i detta fall inte
beskattas i Sverige. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna
om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 23. Är
villkoren för undantagande från svensk skatt i art. 23 punkt 2 b inte
uppfyllda, beskattas räntan i Sverige men pakistansk skatt på räntan
avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2
a. I fråga om avräkning i vissa fall av högre pakistansk skatt än som
faktiskt erlagts (art. 23 punkt 2 d) samt förfarandet vid avräkningen
hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3. Ränta, vilken utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk
person som har hemvist i Pakistan får enligt avtalet — utom i fall
som avses i art. 11 punkt 3 — beskattas här. I den mån sådan
beskattning kan ske enligt gällande svenska regler iakttas att skatten
därvid inte får överstiga 15 % av räntans bruttobelopp.

Om den som har rätt till räntan har sådant fast driftställe eller
sådan stadigvarande anordning i Sverige som avses i avtalet och räntan
är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen eller med sådan
verksamhet som avses i art. 7 punkt 1 c gäller inte ovan angivna
regler om begränsning av svensk skatt på räntan (art. 11 punkt 5).

till art. 12

1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt
3 gäller följande.

Royalty, som betalas från Pakistan till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Sverige, beskattas i regel här.

Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger
verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning
som den som har rätt till royaltyn har i Pakistan eller med sådan
verksamhet där som avses i art. 7 punkt 1 c, beräknas svensk skatt på
royaltyn på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag
för kostnader som är hänförliga till royaltyn. Avdrag medges dock inte
för skatt på royaltyn som erlagts i Pakistan. Svensk skatt på royaltyn
nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av pakistansk skatt
som tagits ut enligt art. 12 punkt 2. Denna pakistanska skatt får inte
överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa
fall av högre pakistansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt
2 d) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 23.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt
samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som
har rätt till royaltyn har i Pakistan eller med sådan verksamhet där
som avses i art. 7 punkt 1 c, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Royaltyn
skall, om villkoren i art. 23 punkt 2 b är uppfyllda, i detta fall
inte beskattas i Sverige. Därvid iakttas i tillämpliga fall
bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna
till art. 23. Är villkoren för undantagande från svensk skatt i art.
23 punkt 2 b inte uppfyllda beskattas royaltyn i Sverige men
pakistansk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska
skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om avräkning i vissa fall av
högre pakistansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 2 d)
samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 23.

Royalty, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Pakistan, beskattas här enligt 28 §
kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 § 1 mom. och 3 § lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12
punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och
kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn inte överstiga 10 % av
royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna begränsningsregel
iakttas bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn,
anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga och
kommunala inkomstskatten som royaltyn — efter avdrag för kostnader
som är hänförliga till royaltyn — utgör av inkomsttagarens
sammanräknade inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnden skall
i deklarationen anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande
fall den nyss angivna andelen av den statliga resp. kommunala
inkomstskatten samt ange att summan av den på vanligt sätt uträknade
och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall,
om den överstiger 10 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det
överskjutande beloppet i förhållande till hur stor andel den statliga
resp. kommunala inkomstskatten utgör av den sammanlagda skatten på
royaltyn. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den
särskilda debiteringen görs i skattelängden.

2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för
nyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång,
beskattas enligt art. 6.

till art. 13

1. Vad som förstås med uttrycket “ersättning för tekniska tjänster”
anges i art. 13 punkt 3.

Ersättning för tekniska tjänster, som betalas från Pakistan till en
fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas i regel
här.

Är ersättningen inte hänförlig till tjänster, som äger verkligt
samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som
uppbär ersättningen har i Pakistan eller med sådan verksamhet där som
avses i artikel 7 punkt 1 c, beräknas svensk skatt på ersättningen på
vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för
kostnader som är hänförliga till ersättningen. Avdrag medges dock inte
för skatt på ersättningen som erlagts i Pakistan. Den sålunda
beräknade skatten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av
skatt som tagits ut i Pakistan enligt art. 13 punkt 2. Denna
pakistanska skatt får inte överstiga 10 % av ersättningens
bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre pakistansk
skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 2 d) samt förfarandet vid
avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
ersättning för tekniska tjänster och ersättningen är hänförlig till
tjänster som äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning som den som uppbär ersättningen har i Pakistan
eller med sådan verksamhet där som avses i art. 7 punkt 1 c, tillämpas
bestämmelserna i art. 7 resp. art. 15. Ersättningen skall, om
villkoren i art. 23 punkt 2 b är uppfyllda, i detta fall inte
beskattas i Sverige. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna
om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 23. Är
villkoren för undantagande från svensk skatt i art. 23 punkt 2 b inte
uppfyllda, beskattas ersättningen i Sverige men skatt på ersättningen
som erlagts i Pakistan avräknas från den svenska skatten enligt art.
23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till
punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3. Ersättning för tekniska tjänster, som utbetalas från Sverige till
en fysisk eller juridisk person med hemvist i Pakistan, beskattas i
Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Om inte
fall som avses i art. 13 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av
den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på ersättningen
inte överstiga 10 % av ersättningens bruttobelopp.

till art. 14

Vinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Pakistan
förvärvar genom avyttring av fast egendom i Sverige, beskattas här
(art. 14 punkt 1). Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke
yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe
eller stadigvarande anordning som person med hemvist i Pakistan har
här (art. 14 punkt 2). Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller
luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom
hänförlig till sådan verksamhet beskattas endast i den avtalsslutande
stat där företaget har sin verkliga ledning (art. 14 punkt 3).
Beskattningen av vinst genom avyttring av annan egendom regleras av
bestämmelserna i art. 21.

Realisationsvinst, som förvärvas av en fysisk eller juridisk person
med hemvist i Sverige, beskattas i regel här. Enligt art. 14 punkt 1
får pakistansk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade
egendomen utgörs av fast egendom i Pakistan. Motsvarande gäller enligt
art. 14 punkt 2 i fråga om lös egendom som ingår i fast driftställe
som inkomsttagaren har i Pakistan, eller lös egendom som ingår i
stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet
vilken inkomsttagaren har i Pakistan.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a
genom avräkning av den pakistanska skatt som i enlighet med
bestämmelserna i art. 14 påförts samma vinst. I fråga om förfarandet
vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

till art. 15

1. Vad som förstås med “fritt yrke” exemplifieras i art. 15 punkt 2.

2. Inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet beskattas
i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är
inkomsten hänförlig till verksamhet som utövas vid sådan stadigvarande
anordning som avses i art. 15 punkt 1 a, eller vistas inkomsttagaren
mer än 183 dagar under en period av 12 månader i den andra staten
(art. 15 punkt 1 b), får inkomsten beskattas i den stat där
anordningen finns resp. inkomsttagaren vistas. Om arbetet utförs i
denna andra stat och ersättningen som förvärvas där under
ifrågavarande beskattningsår överstiger ett belopp av 60 000 svenska
kronor eller motvärdet i pakistansk valuta, får inkomsten också
beskattas där under de övriga förutsättningar som anges i art. 15
punkt 1 c.

Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke
eller annan självständig verksamhet som får beskattas i Pakistan får
inkomsten, om inte annat gäller på grund av art. 23 punkt 2 b,
beskattas i Sverige, men pakistansk skatt på inkomsten avräknas från
den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om avräkning i
vissa fall av högre pakistansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23
punkt 2 d) samt om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2
av anvisningarna till art. 23.

Är inkomsten hänförlig till stadigvarande anordning som den
skattskyldige har i Pakistan skall, om villkoren i art. 23 punkt 2 b
är uppfyllda, inkomsten inte beskattas i Sverige. Därvid iakttas i
tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av
anvisningarna till art. 23.

3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare,
musiker, idrottsmän m. fl. se anvisningarna till art. 18.

till art. 16

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 16 punkt 1 i regel beskattas
i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i
art. 16 punkterna 2 och 3 samt i art. 17 och 20.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare,
musiker, idrottsmän m. fl. se anvisningarna till art. 18.

Beskattningen av pension, förmån enligt allmän
socialförsäkringslagstiftning och livränta regleras av bestämmelserna
i art. 21.

till art. 17

När ett svenskt bolag utbetalar styrelsearvode eller annan ersättning
som avses i art. 17 till en person med hemvist i Pakistan, beskattas
ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande
beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av en person med
hemvist i Sverige från ett bolag med hemvist i Pakistan, får inkomsten
beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Pakistan
avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om
förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna
till art. 23.

till art. 18

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän
förvärvar genom sin yrkesverksamhet, får beskattas i den
avtalsslutande stat där verksamheten utövas (art. 18 punkt 1). Detta
gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke
eller på grund av anställning. Enligt art. 18 punkt 2 får inkomsten
beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet,
även om ersättningen utbetalas till en annan person (t. ex.
arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än
artisten eller idrottsmannen själv. Motsvarande gäller enligt art. 18
punkt 3 även i fråga om inkomst som förvärvas av företag i den andra
avtalsslutande staten genom att tillhandahålla tjänster av här
ifrågavarande yrkesutövare. För Sveriges vidkommande iakttas vid
tillämpningen av art. 18 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 §
första stycket b kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § 11 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 19

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av
staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter för
arbete utfört i denna stats, dess politiska underavdelningars eller
lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt huvudregeln i art. 19
punkt 1 a endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har
arbetet utförts i den andra staten av en person med hemvist i denna
stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 19 punkt 1 b
endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller
inte fick hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.

Pension, som utbetalas av, eller från fonder inrättade av, någon av
staterna eller dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter på grund av arbete som utförts i denna stats, dess
politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst,
beskattas enligt art. 19 punkt 2 a i regel endast i denna stat. Om
mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har
hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt art. 19 punkt 2 b
endast i denna stat.

Ersättning, som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som
den utbetalande staten, dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst av enskild tjänst enligt
art. 16 och 17.

till art. 21

Enligt art. 21 punkt 1 beskattas inkomst som inte har behandlats
särskilt i föregående artiklar i avtalet endast i den stat där
inkomsttagaren har hemvist. Om emellertid inkomst som inte behandlats
särskilt i föregående artiklar härrör från den andra staten får
inkomsten enligt art. 21 punkt 3 beskattas där. Hit hör exempelvis
pension på grund av enskild tjänst, förmån enligt allmän
socialförsäkring och livränta samt realisationsvinst vid överlåtelse
av aktier, i den mån sådan beskattning inte kan ske enligt art. 14
punkt 2.

Person med hemvist i Sverige, vilken uppbär inkomst som avses i art.
21 punkt 3 och som härrör från Pakistan, beskattas här för sådan
inkomst men pakistansk skatt på inkomsten avräknas enligt art. 23
punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt
2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 23

1. Inkomst från Sverige, som uppbärs av en person med hemvist i
Pakistan, beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar
föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av
avtalet. Om inkomsten beskattas även i Pakistan, medges lättnad vid
beskattningen i Pakistan enligt art. 23 punkt 1.

2. Inkomst från Pakistan, som förvärvas av en person med hemvist i
Sverige, tas i regel med vid taxering i Sverige. Undantag gäller dock
för de fall som anges i punkt 3 nedan samt i fråga om utdelning i
vissa fall från bolag i Pakistan. I fråga om sådan utdelning se punkt
2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Svensk
skatt på inkomsten sätts ned genom avräkning (art. 23 punkt 2 a). Vid
avräkningen tillämpas bestämmelserna i 4–18 §§ lagen (1986:468) om
avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på
inkomsten på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda
avdrag för kostnader som är hänförliga till inkomsten. Avdrag medges
dock inte för skatt som erlagts i Pakistan och som omfattas av
avtalet. Beträffande storleken av skatt på utdelning, ränta, royalty
och ersättning för företagsledning i Pakistan hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 10, punkt 2 av anvisningarna till art. 11,
punkt 1 av anvisningarna till art. 12 och punkt 1 av anvisningarna
till art. 13. Vidare iakttas att i fall som avses i art. 23 punkt 2 d
högre pakistansk skatt skall avräknas än vad som utgått på inkomsten i
fråga. Har skatt enligt avtalet tagits ut i Pakistan på inkomst av
rörelse som har bedrivits i Pakistan, iakttas att inkomsten beräknats
enligt art. 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det
beskattningsår för vilket inkomsten tas upp till beskattning förete
utredning om den skatt som har erlagts i Pakistan eller skulle ha
erlagts om inte sådan befrielse eller nedsättning som
avses i art. 23 punkt 2 d hade meddelats.

Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i svenska
kronor av den pakistanska skatten på inkomsten och ange att denna
skatt utgör en sådan skatt vartill rätt till avräkning föreligger
enligt dubbelbeskattningsavtal. Taxeringsnämnden fastställer det
belopp med vilket avräkning högst får ske med tillämpning av
bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.
Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i
skattelängden.

3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 8
punkt 1, art. 14 punkt 3 eller art. 19 punkterna 1 och 2 skall
beskattas endast i Pakistan eller sådan inkomst som enligt art. 23
punkt 2 b skall undantas från svensk skatt, skall inkomsten inte tas
med vid taxering i Sverige. Om personen i fråga taxeras till statlig
inkomstskatt för annan inkomst skall följande iakttas. Först uträknas
den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts, om den skattskyldiges
hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor
procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den
beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den sålunda
erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas
i Sverige. Förfarandet används endast om detta leder till högre skatt,
se 20 § 2 mom. andra stycket lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt.

Exempel: En person med hemvist i Sverige har en beräknad
beskattningsbar inkomst av 90 000 kronor. Av inkomsten utgör 40 000
kronor inkomst som på grund av art. 19 punkt 2 skall beskattas endast
i Pakistan. Om skatten på 90 000 kronor motsvarar 10 %, skall denna
procentsats tillämpas på de 50 000 kronor som skall beskattas i
Sverige.

I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnden ange grunden för
uträkningen av den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet
svarar för att anteckning om detta görs i skattelängden.

Bilaga 2

Anvisningar om kupongskatt, m.m.

Kupongskatt för person med hemvist i Pakistan

1. Den som enligt lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Pakistan har hemvist i Pakistan kan, under de
förutsättningar som anges i art. 10 i avtalet, få nedsättning av den
skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen
(1970:624).

2. Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet, tas
kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den
som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen
(1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624)
skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller
aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning
för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att
utbetalaren genom intyg av myndighet eller bank i Pakistan visar att
den som har rätt till utdelningen har hemvist i Pakistan.

3. Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Pakistan kan den skattskyldige få ut det för högt
uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos riksskatteverket
enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).

4. Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på
det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Pakistan

5. Den som enligt lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Pakistan har hemvist i Pakistan och som enligt 6 § 1 mom.
a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig i
Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan erhålla
nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art. 10 i avtalet under de
förutsättningar som anges där.

6. Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den
utdelningsberättigade för det år då utdelningen beskattas eller, om
taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats,
hos den domstol som handlägger besvär över nämnda taxering. Ansökan
bör göras före utgången av tredje kalenderåret efter det då
utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg
från myndighet eller bank i Pakistan visa att han har hemvist i
Pakistan.

7. Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).