Förordning (1986:739) med instruktion för arbetsmarknadsverket

SFS nr
1986:739
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1986-10-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1139
Upphävd
1989-01-01

Arbetsmarknadsverket

1 § Arbetsmarknadsverket omfattar arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och
länsarbetsnämnderna i vilka bl. a. den offentliga arbetsförmedlingen
och arbetsmarknadsinstituten ingår.

2 § Arbetsmarknadsverket ansvarar för platsförmedling och
arbetsvägledning vid arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut,
prövar behovet av arbetsmarknadsutbildning och andra
arbetsförberedande åtgärder, planerar sysselsättningsskapande
åtgärder, har hand om kontant stöd vid arbetslöshet samt ansvarar för
frågor om arbetskraft inom totalförsvaret. Arbetsmarknadsverket skall
verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Arbetsmarknadsverket skall samråda med arbetsmarknadens parter, andra
organisationer och myndigheter i den utsträckning som behövs för
verksamheten.

3 § AMS är den centrala förvaltningsmyndigheten för allmänna
arbetsmarknadsfrågor och är chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna.

4 § I varje län finns en länsarbetsnämnd.

5 § Allmänna verksstadgan (1965:600) tillämpas på AMS; såvitt gäller
18 § verksstadgan dock endast i den utsträckning som framgår av 49 §
denna förordning. På länsarbetsnämnderna tillämpas allmänna
verksstadgan med undantag för 2, 3, 16 och 18 §§.

Befogenheter som enligt verksstadgan tillkommer en myndighet utövas av
AMS. AMS får överlämna sådana befogenheter till länsarbetsnämnderna;
dock inte den befogenhet som följer av 10 § verksstadgan.

En myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning utövas av AMS. Närmare bestämmelser om detta
finns i 26 § denna förordning.

AMS

Uppgifter

6 § AMS skall, inom de ramar och enligt de riktlinjer som
statsmakterna ställer upp, inom landet leda, samordna och utveckla den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. AMS skall därvid sätta mål för
verksamheten vid länsarbetsnämnderna, fördela de ekonomiska och andra
resurser som ställs till förfogande samt följa upp resultaten. AMS
skall stödja länsarbetsnämnderna i deras verksamhet och lämna dem
administrativ service.

Organisation, tjänstetillsättning och beslutsfattande

7 § AMS har en styrelse, en verksledning, ett kansli med enheter, tre
delegationer och en personalansvarsnämnd.

Styrelsen

8 § Styrelsen består av AMS generaldirektör, som är ordförande, och
tretton andra ledamöter.

Styrelsens ledamöter, utom generaldirektören, utses av regeringen för
högst tre år. Av ledamöterna utses tre efter förslag av Svenska
arbetsgivareföreningen (SAF), en efter förslag av Svenska
kommunförbundet, en efter förslag av Landstingsförbundet, en såsom
representant för staten som arbetsgivare, tre efter förslag av
Landsorganisationen i Sverige (LO), två efter förslag av
Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och en efter förslag av
Centralorganisationen SACO/SR. För andra ledamöter än
generaldirektören utser regeringen i samma ordning lika många
ersättare som det finns ledamöter. Om generaldirektören har förhinder,
inträder den som utövar generaldirektörens tjänst som ordförande i
styrelsen.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. tillämpas på AMS.

9 § Styrelsen skall

— ange mål och riktlinjer för verksamheten inom
arbetsmarknadsverket,

— avgöra viktigare författningsfrågor,

— avgöra viktigare frågor om verkets organisation och arbetsformer,

— avgöra frågor om anslagsframställning för verket och andra
viktigare ekonomiska frågor,

— avgöra viktigare remissärenden och

— avgöra andra frågor som generaldirektören hänskjuter till
styrelsen.

10 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst sex andra av de
ledamöter som anges i 8 § första stycket är närvarande. När ett ärende
av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras efter kontakt
mellan ordföranden och minst sex andra av de ledamöter som anges i 8 §
första stycket. Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt,
får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall
anmälas vid nästa styrelsesammanträde.

Verksledningen

11 § Generaldirektören är chef för AMS.

Verksledningen utgörs av generaldirektören, överdirektören, som är
generaldirektörens ställföreträdare, och fyra chefer med ansvar för
förmedlingsfrågor, utbildningsfrågor, administrativa frågor och
personalfrågor.

Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för högst
sex år. De övriga cheferna i verksledningen tillsätts av regeringen
efter anmälan av generaldirektören.

12 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst utövas
den av överdirektören. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i generaldirektörens ställe vid
behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden. När både
generaldirektören och överdirektören har förhinder utövas
generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören
bestämmer.

13 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, av en delegation
(se 18, 21 och 24 §§) eller av personalansvarsnämnden (se 26 §) avgörs
av generaldirektören. I arbetsordning eller genom särskilda beslut av
generaldirektören får överlämnas åt någon annan tjänsteman att avgöra
ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådant slag att
generaldirektören bör besluta.

14 § I generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet.

AMS kansli

15 § Hos AMS finns femton enheter. Varje enhet förestås av en chef.
Minst två chefer i verksledningen skall vara enhetschefer.

16 § Tjänster som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts av AMS. AMS får också anlita utomstående för
särskilda uppdrag i mån av behov och tillgång på medel.

Delegationer

17 § Hos AMS finns en arbetslöshetsförsäkringsdelegation. Den består
av genaraldirektören, som är ordförande, samt en vice ordförande och
fyra andra ledamöter som AMS utser för högst tre år. Tre av
ledamöterna skall representera de erkända arbetslöshetskassorna. När
ordföranden eller vice ordföranden är frånvarande inträder chefen för
den enhet som handlägger försäkringsfrågor som ledamot i delegationen.
För övriga ledamöter utser AMS ersättare.

18 § Arbetslöshetsförsäkringsdelegationen beslutar i principiella
ärenden om erkända arbetslöshetskassor och rätt till kontant
arbetsmarknadsstöd med undantag för ärenden som skall avgöras av
styrelsen och ärenden av större betydelse för
arbetsmarknadspolitiken.

19 § Arbetslöshetsförsäkringsdelegationen är beslutför när ordföranden
och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

20 § Hos AMS finns en kulturarbetsdelegation. Den består av
generaldirektören, som är ordförande, och högst tolv andra ledamöter
som AMS utser för högst tre år. För var och en av ledamöterna utser
AMS ersättare.

21 § Kulturarbetsdelegationen är rådgivande. Den skall följa
utvecklingen och överväga åtgärder som kan förbättra förhållandena på
kulturarbetsmarknaden. AMS får överlämna åt delegationen att besluta i
frågor som rör kulturarbetare utom frågor som skall avgöras av
styrelsen.

22 § Kulturarbetsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst
halva antalet andra ledamöter är närvarande.

23 § Hos AMS finns en delegation för yrkesinriktad rehabilitering och
andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för handikappade (YR-
delegationen). Den består av generaldirektören, som är ordförande, och
högst sexton andra ledamöter som AMS utser för högst tre år. För var
och en av ledamöterna utser AMS ersättare.

24 § YR-delegationen är rådgivande. Den skall särskilt följa och
stödja utvecklingen av anställningsfrämjande åtgärder för
handikappade, verka för en samordning av statliga, kommunala och andra
åtgärder för att tillvarata de handikappades arbetsförmåga samt sprida
information om handikappade och deras förhållanden. AMS får överlämna
åt delegationen att besluta i frågor inom verksamhetsområdet utom
sådana frågor som skall avgöras av styrelsen.

25 § YR-delegationen är beslutför när ordföranden och minst halva
antalet andra ledamöter är närvarande.

Personalansvarsnämnden

26 § Personalansvarsnämnden avgör frågor inom arbetsmarknadsverket om
avskedande, disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning och
läkarundersökning. Vid prövningen av en sådan fråga får nämnden även
besluta om uppsägning. Av 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning framgår dock att här avsedda frågor prövas av statens
ansvarsnämnd beträffande den som innehar tjänst som byråchef och
därmed jämställd eller högre tjänst.

Nämnden består av generaldirektören, som är ordförande, en ledamot
eller ersättare i AMS styrelse för vardera SAF, Svenska
kommunförbundet, LO, TCO och SACO/SR, den chef i verksledningen som
ansvarar för personalfrågor samt chefen för den enhet som handlägger
juridiska frågor. Ledamöterna som företräder SAF, Svenska
kommunförbundet, LO, TCO och SACO/SR utses av respektive organisation.
Av 8 § kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig
myndighets styrelse m.m. framgår att personalföreträdarna i styrelsen
också är ledamöter i nämnden.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst halva antalet övriga
ledamöter är närvarande.

Av 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och 26 §
anställningsförordningen (1965:601) framgår att bestämmelserna i 29
kap. rättegångsbalken om omröstning i domstol med enbart lagfarna
ledamöter skall tillämpas i frågor som handläggs av nämnden.

Länsarbetsnämnderna

Uppgifter

27 § Länsarbetsnämnden är länsmyndighet för allmänna
arbetsmarknadsfrågor.

Länsarbetsnämnden skall, inom de ramar och enligt de riktlinjer som
statsmakterna och AMS ställer upp, leda, samordna och utveckla den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten i länet.

Länsarbetsnämnden skall lämna de förslag till AMS som läget på
arbetsmarknaden ger anledning till.

Organisation, tjänstetillsättning och beslutsfattande

28 § Länsarbetsnämnden har en styrelse, ett kansli,
arbetsförmedlingsnämnder om inte AMS bestämmer annat och en
delegation. Dessutom finns arbetsförmedlingar, arbetsmarknadsinstitut
och, vid vissa länsarbetsnämnder, bl. a. verksamhet med
kulturarbetsförmedling.

AMS fastställer den närmare organisationen av länsarbetsnämndens
verksamhet.

Styrelsen

29 § Styrelsen består av landshövdingen, som är ordförande,
länsarbetsdirektören, som är vice ordförande, och åtta andra
ledamöter.

Styrelsens ledamöter, utom landshövdingen och länsarbetsdirektören,
utses av AMS för högst tre år. Av ledamöterna utses två efter förslag
av SAF, en efter förslag av Svenska kommunförbundet, en efter förslag
av landstinget, två efter förslag av LO, en efter förslag av TCO och
en efter förslag av SACO/SR. Beträffande Gotlands län utses
ledamöterna i samma ordning med den skillnaden att två ledamöter utses
efter förslag av Svenska kommunförbundet och inte någon efter förslag
av landstinget. För ledamöterna, utom för landshövdingen och
länsarbetsdirektören, utser AMS i samma ordning lika många ersättare
som det finns ledamöter. Om landshövdingen och länsarbetsdirektören
har förhinder, förordnar AMS en annan ledamot att tillfälligt vara
ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. tillämpas på länsarbetsnämnden.

30 § Styrelsen skall

— ange mål och riktlinjer för verksamheten i länet samt följa upp
resultaten,

— avgöra ärenden om länsarbetsnämndens organisation och arbetsformer,
som inte skall avgöras av en överordnad myndighet,

— avgöra viktigare remissärenden,

— avgöra viktigare ärenden om samhällsstöd till arbetsgivare och

— avgöra andra ärenden som ordföranden eller länsarbetsdirektören
hänskjuter till styrelsen.

AMS kan föreskriva att även andra ärenden skall avgöras av styrelsen.

31 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fem andra av de
ledamöter som anges i 29 § första stycket är närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras av ordföranden i närvaro av
länsarbetsdirektören eller någon annan som är föredragande. Ett sådant
beslut skall anmälas vid nästa sammanträde i styrelsen.

32 § Länsstyrelsen skall underrättas om de sammanträden som hålls i
länsarbetsnämndens styrelse och om de ärenden som skall tas upp på
sammanträdena. Chefen för länsstyrelsens planeringsavdelning eller en
annan tjänsteman som länsstyrelsen utser har rätt att närvara och
yttra sig vid sammanträdena.

Länsarbetsnämndens kansli

33 § Länsarbetsdirektören är chef för länsarbetsnämnden och leder
arbetet vid nämndens kansli.

34 § Länsarbetsdirektören tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Övriga tjänster vid länsarbetsnämnden tillsätts av AMS. AMS får
överlämna åt länsarbetsnämnden att tillsätta tjänster vid nämnden.

Länsarbetsnämnden får anlita utomstående för särskilda uppdrag i mån
av behov och tillgång på medel.

Länsarbetsnämnden prövar frågor om entledigande enligt 7 kap. 10 §
lagen (1976:600) om offentlig anställning beträffande samtliga
tjänster utom tjänsten som länsarbetsdirektör.

35 § Ärenden som inte skall avgöras av nämndens styrelse, en
arbetsförmedlingsnämnd eller delegationen, avgörs av
länsarbetsdirektören. Länsarbetsdirektören får dock enligt AMS
riktlinjer överlämna åt någon annan tjänsteman att besluta i ett
ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådant slag att
länsarbetsdirektören bör pröva dem.

36 § En tjänsteman hos länsarbetsnämnden är skyldig att på begäran av
länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i
handläggningen i länsstyrelsen av ett ärende som har samband med
länsarbetsnämndens uppgifter.

Arbetsförmedlingsnämnder

37 § Hos länsarbetsnämnden finns det antal arbetsförmedlingsnämnder
som AMS bestämmer. En arbetsförmedlingsnämnd består av en
chefstjänsteman vid länsarbetsnämnden, som är ordförande, och högst
sex andra ledamöter. En arbetsförmedlingsnämnd vars verksamhet
omfattar Stockholms, Göteborgs eller Malmö kommun består, förutom av
ordföranden, av högst åtta andra ledamöter. Omfattar
arbetsförmedlingsnämndens verksamhet flera kommuner, får antalet
ledamöter utökas med en för varje tillkommande kommun. I nämnden skall
finnas företrädare för arbetsförmedlingen, den eller de kommuner som
berörs och lokala arbetsmarknadsparter.

Ledamöterna utses av länsarbetsnämnden för högst tre år efter förslag
av de parter som skall vara företrädda i nämnden. För varje ledamot
utser länsarbetsnämnden i samma ordning en ersättare.

Även en personalföreträdare skall ingå i arbetsförmedlingsnämnden. För
denne gäller kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig
myndighets styrelse m.m. i tillämpliga delar.

38 § Arbetsförmedlingsnämnden är ett organ för samverkan i lokala
arbetsmarknadsfrågor. Nämnden beslutar i de frågor som
länsarbetsnämnden bestämmer enligt AMS riktlinjer.

39 § Arbetsförmedlingsnämnden är beslutför när ordföranden och minst
halva antalet av de andra ledamöter som anges i 37 § första stycket är
närvarande.

Delegationen

40 § Hos länsarbetsnämnden finns en delegation för den yrkesinriktade
rehabiliteringen och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för
handikappade. Delegationen består av länsarbetsdirektören, som är
ordförande, och högst femton andra ledamöter som utses av
länsarbetsnämnden för högst tre år. Dessa skall representera
landstinget, kommunerna i länet, kriminalvården, den allmänna
försäkringskassan, arbetsmarknadsutbildningen, arbetsmarknadens parter
och handikapporganisationerna. En av ledamöterna skall vara vice
ordförande. Varje ledamot, utom länsarbetsdirektören, skall ha en
ersättare.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst halva antalet
övriga ledamöter är närvarande.

Arbetsmarknadsinstituten

41 § I varje län finns ett eller flera arbetsmarknadsinstitut. De har
till uppgift att genom vägledning, arbetsprövning, arbetsträning och
andra arbetsförberedande åtgärder ge stöd till handikappade och vissa
andra arbetssökande som behöver hjälp för att få arbete.

42 § Arbetet vid ett arbetsmarknadsinstitut leds av en chef.

Arbetsmarknadsverket i totalförsvaret

43 § AMS skall i samverkan med överbefälhavaren leda totalförsvarets
personaltjänst samt planlägga utnyttjandet av landets
personaltillgångar vid krig eller under andra utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller krigsfara.

Av uppskovskungörelsen (1973:939) framgår att AMS utövar den allmänna
tillsynen över uppskovsväsendet.

AMS skall efter samråd med berörda myndigheter samordna den frivilliga
försvarsverksamheten inom de civila delarna av totalförsvaret.

44 § AMS har de totalförsvarsuppgifter som framgår av förordningen
(1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del.
AMS skall, då dessa uppgifter fullgörs, samråda med överbefälhavaren,
överstyrelsen för civil beredskap och statens räddningsverk.

AMS skall hålla överstyrelsen underrättad om sin
beredskapsplanläggning.

45 § Länsarbetsnämnden skall enligt föreskrifter som AMS meddelar
biträda AMS i dess verksamhet i totalförsvaret.

Allmänt om ärendenas handläggning, om överklagande och om
bibysslor

Handläggningsregler

46 § Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller genom
särskilda beslut får medges att enklare ärenden avgörs utan
föredragning.

Hos AMS ansvarar chefen för den enhet till vilken ärendet hör eller en
särskilt utsedd föredragande för att ärendet bereds och föredras för
beslut. En chef i verksledningen och en enhetschef får närvara när ett
ärende som hör till chefens ansvarsområde föredras av någon annan.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av
ärenden.

Hos länsarbetsnämnden ansvarar länsarbetsdirektören eller en särskilt
utsedd föredragande för att ärendena bereds och föredras för beslut.

47 § Om samråd med arbetsmarknadens parter, andra organisationer och
myndigheter finns bestämmelser i 2 § andra stycket denna förordning.

Innan ett ärende om samhällsstöd till en arbetsgivare avgörs skall
berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig.
Detta gäller dock inte om regeringen har föreskrivit något annat.

48 § I arbetsordning eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Överklagande

49 § Länsarbetsnämndens beslut får överklagas hos AMS.

Beslut av AMS får överklagas enligt 18 § allmänna verksstadgan
(1965:600). Beslut som AMS har fattat som andra instans får dock
överklagas endast om det är fråga om ett sådant beslut som enligt 18 §
verksstadgan skall överklagas hos någon annan än regeringen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte om annat är
särskilt föreskrivet.

50 § I fråga om sådana beslut om eller förslag till
tjänstetillsättning som tillkännages genom anslag räknas
överklagandetiden från den dag då anslaget skedde hos den myndighet
som meddelat beslutet eller avgett förslaget. Detsamma gäller beslut
att inte tillsätta en tjänst samt beslut om långtidsvikariat som
tillsätts i samma ordning som tjänsten.

Bisysslor

51 § AMS lämnar besked enligt 37 § andra stycket anställnings-
förordningen (1965:601) om en bisyssla enligt myndighetens
mening är förenlig med lagen (1976:600) om offentlig anställning även
vad gäller en chef i verksledningen, byråchef, länsarbetsdirektör och
den som innehar tjänst med lönegradsbeteckningen Np.

Övriga bestämmelser

52 § AMS företräder staten inom arbetsmarknadsverkets
verksamhetsområde såväl vid som utom domstol, om det inte följer något
annat av särskilda föreskrifter.

53 § AMS får besluta om skälig ersättning till den som är anställd i
arbetsmarknadsverket för sakskada som har uppstått i tjänsten.

AMS beslut i sådana frågor får inte överklagas.

54 § Myndigheterna inom arbetsmarknadsverket får upphandla
arbetsmarknadsutbildning utan hinder av bestämmelserna i
upphandlingsförordningen (1986:366). Härutöver får AMS i undantagsfall
upphandla och träffa uppgörelse om utförande av arbete för egen
räkning utan hinder av bestämmelserna i upphandlingsförordningen,
om det är påkallat med hänsyn till upphandlingens syfte.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte sådan upphandling som
enligt särskilda föreskrifter ankommer på annan myndighet.

55 § För län där försöksverksamhet enligt lagen (1984:382) om
försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation förekommer
meddelar regeringen särskilda föreskrifter.

Övergångsbestämmelser

1986:739

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987 då förordningen
(1986:411) med instruktion för arbetsmarknadsverket skall upphöra att
gälla. Bestämmelserna i 47 § om Malmfältsdelegationen i den upphävda
förordningen gäller dock i tillämpliga delar till dess regeringen
bestämmer annat.

Förordnanden att vara ledamot eller ersättare i en länsarbetsnämnd,
som meddelats med stöd av den upphävda förordningen, skall upphöra att
gälla den 31 december 1986.